Klimatklivet

Solnedgång, flygvy över kustlandskap i Skåne
Granskad: ‎den ‎1‎ ‎juni‎ ‎2024

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Logotyp, EU

Det kan du få stöd för genom Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder. Här hittar du några exempel.

Vad du kan få stöd för genom Klimatklivet
Man framför traktor, Norrtälje

Aktuellt

Ansök om stöd för laddstationer

Är du intresserad av att bygga laddstationer? Du har möjlighet att söka bidrag för olika typer av laddinfrastruktur från Naturvårdsverket.

Elbil som laddas

Just nu är det längre handläggningstid än vanligt

Väntar du fortfarande på beslut på din ansökan från 2023? Det beror på att väldigt många ansökningar kom in till Klimatklivet samtidigt som vi hade ett begränsat budgetutrymme under 2023. När vi har frågor om din ansökan kontaktar vi dig.

Bidrag upphör till fordon och arbetsmaskiner

Klimatklivet får från och med den 27 februari 2024 inte längre bevilja bidrag till personbil, lätt lastbil, lätt buss eller buss klass I.

Läs mer om förändringen här
2,8▾
miljoner ton CO2e/år

Resultat för Klimatklivet

Tillsammans med alla andra som deltar i Klimatklivet bidrar vi till ett klimatanpassat samhälle. Här kan du läsa mer om Klimatklivets resultat på olika områden.

Samlade resultat sedan 2015

Regler för Klimatklivet

Här hittar du de regelverk som besluten om stöd från Klimatklivet grundas på. Det finns också särskilda regler som gäller för företag.

Vägledning om regler för Klimatklivet

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket ska enligt förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar betala ut stöd till lokala klimatinvesteringar samt följa upp och utvärdera användningen av medel för anslag 1:16 Klimatinvesteringar.

Naturvårdsverket behandlar personuppgifter för att handlägga och betala ut stöd, kontakta stödmottagare vid uppföljning av om villkoren för ansökan är uppfyllda samt vid revisionsförfarande.

Personuppgifter behandlas även för att skicka ut enkäter och årlig uppföljningsrapport samt sammanställa inkomna svar. Redovisning sker på övergripande nivå och innehåller inga personuppgifter.

Handläggning av stöd sker enligt den rättsliga grunden myndighetsutövning, artikel 6.1 e dataskyddsförordningen. 

Uppföljning och revisionsförfarande sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om behandling av personuppgifter

Personuppgifter från annan källa

Personuppgifter har inte hämtats från annan källa än den registrerade.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas vid handläggning av bidragsärenden rörande kontaktpersoner och firmatecknare är för- och efternamn, titel, e-postadress, telefonnummer, organisatorisk tillhörighet, signatur samt diarienummer till bidragsärende. För enskilda firmor kan även personnummer behandlas om de utgör organisationsnummer samt fastighetsbeteckning om fastigheten är privat. 

Vid digitala möten behandlas även foto samt bild-och ljudupptagning. 

Personuppgifter som behandlas vid uppföljning och utvärdering är för- och efternamn, e-postadress, organisatorisk tillhörighet samt ärendenummer i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Vid ifyllande av enkät behandlas IP-adress samt eventuella personuppgifter i fritextfält. I de fall namnet på företaget innehåller personnamn kommer för- och efternamn att behandlas.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare på Naturvårdsverket och länsstyrelserna samt eventuell anlitad konsult kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och förvaltning att ha tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Naturvårdsverket lämnar även ut personuppgifter vid revisionsförande till Regeringskansliet, EU-kommissionen, Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksrevisionsverket (RRV), Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska revisionsrätten samt Energimyndigheten (myndighetens egna uppföljningar).

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte.

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Handlingar i bidragsärendet som inte ska bevaras gallras vid inaktualitet, dock senast när ärendet avslutas. 

Underlag i form av svar på enkäter vid undersökningar utförda av Naturvårdsverket gallras efter det att resultat sammanställts och underlagen inte längre behövs i verksamheten. Detta under förutsättning att undersökningsfrågor samt sammanställning bevaras.

E-post som är av ringa eller tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet.

IP-adress raderas så snart som webbenkäten är ifylld.

Undantaget från gallring är handlingar av vikt som registrerats i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.