Jakt på rovdjur

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎oktober‎ ‎2023

Alla vilda djur är i grunden fredade. Jakt på stora rovdjur – björn, varg, järv, lodjur – ska alltid ske under kontrollerade former. Jakt på stora rovdjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt.

Naturvårdsverket har överlämnat rätten att besluta om skyddsjakt på björn, järv, lodjur och varg till alla länsstyrelser utom Gotland. Syftet med skyddsjakt är att undvika allvarlig skada. En förutsättning är att inga andra lämpliga åtgärder finns i det speciella fallet och att artens fortlevnad på lång sikt inte hotas. 

Skyddsjakt 

Rätten att besluta om licensjakt på björn, varg, järv och lodjur delegeras till länsstyrelser i län där antalet föryngringar för arten i rovdjurförvaltningsområdet överstiger de fastställda miniminivåerna. Licensjakt används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek.  

Så fungerar viltförvaltningen 

Jakt på...

Läs mer om vad som gäller vid jakt på olika typer av rovdjur.

Registrering inför jakt på rovdjur

Du som ska delta i licensjakt på lodjur, varg eller järv ska registrera dig i Jägarregistret, innan du börjar jaga. Det står beskrivet i paragraf 49 i jaktförordningen. 

Så registrerar du dig

Det finns tre olika sätt att registrera sig i Jägarregistret. Välj ett av nedan alternativ när du ska registrera dig:

  1. Logga in i Jägarregistret (detta kräver att du har BankID) 
    Jägarregistret
  2. Ring Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer)
  3. Ring talsvar: 0771-18 34 11 och följ instruktionen (samtalet kostar som ett vanligt samtal och du använder knappsatsen på telefonen för att göra val. 

Du får ingen bekräftelse på din registrering, oavsett vilken metod du använder för att registrera dig. Däremot kan du kontrollera din registrering genom att logga in i Jägarregistret.

Behövs inte för björnjakt

Enligt 49 § jaktförordningen är det, som framgår av ovan, enbart du som ska delta i licensjakt på lodjur, varg eller järv som ska registrera dig i jägarregistret innan du börjar jaga. Du behöver därför inte registrera dig inför jakt på björn.

Om registret

De stora rovdjuren är strikt fredade. EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) anger vilka möjligheter det finns till jakt på stora rovdjur. I art- och habitatdirektivet står också att jakt på stora rovdjur ska ske under strängt kontrollerade former. Därför finns kravet på att man ska registrera sig i Jägarregistret. 

Tänk på att jakt på stora rovdjur bara får bedrivas när Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen särskilt har beslutat det. Att vara registrerad som varg-, järv- eller lojägare innebär inte en generell rätt att jaga djuret ifråga.

Tillåtna vapen och fångstmetoder 

Beroende på vilken art som jagas gäller olika regler för vapen och fångstmetoder. Ett exempel är lodjur där det finns godkända fångstredskap som dock inte är tillåtna att använda under licensjakt. 

Beslut om fångstredskap 

När man får jaga 

Beroende på vilken art som jagas gäller olika regler för när på året och när på dygnet man får jaga. Det är du som jagar som ansvarar för att känna till vilka regler som gäller för jakten. 

Jakttider i jaktförordningen (1987:905) 

Intyg för handel med djurprodukter – CITES 

Ska du handla med produkter från djur som till exempel skinn behöver du ha ett CITES-intyg från Jordbruksverket. Ofta kan den person som besiktar det fällda rovdjuret tillhandahålla intyget. Förutom CITES-intyget kan du behöva export- och importtillstånd.

CITES, Jordbruksverkets webbplats 

Uppföljning av skydds- och licensjakt på stora rovdjur 

Uppgifter om döda rovdjur finns i databasen Rovbase som till viss del är öppen för allmänheten. Årliga sammanställningar över döda rovdjur och hur många som har fällts under skydds- och licensjakt tas fram av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Vid frågor om ett specifikt ärende eller beslut som rör jakt på rovdjur, bör man vända sig till länsstyrelsen i det aktuella länet. 

Rovbase 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Länsstyrelsen