Björn i myrlandskap, Finland.

Jakt på björn

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda. Så gott som all björnjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga björn behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens eller Naturvårdsverkets beslut om jakt för just det län eller område där du ska jaga. Du måste även känna till hur många djur som finns kvar på tilldelningen i ditt område. 

Skyddsjakt på björn 

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på björn till länsstyrelserna i hela landet utom i Gotlands län. Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om. Jakttiden för det specifika tillfället fastställs i beslutet om skyddsjakt. 

 • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten ska ske. 
 • Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och annan egendom. 
 • Behov av skyddsjakt bedöms från fall till fall. 
 • Beslut om skyddsjakt på björn finns hos den länsstyrelse som har fattat beslutet. 
 • I vissa fall, om en björn kan antas vara en fara för allmänhetens säkerhet, kan polisen fatta beslut om avlivning enligt § 9 jaktlagen. 

Licensjakt på björn 

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om licensjakt på björn till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena, de delar av landet där björnstammen är tät. Björn jagas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober eller tills beslutat antal björnar inrapporterats är fällda. I delar av Norrbotten får björn jagas till och med den 30 september. 

 • Årliga beslut om björnjakt från länsstyrelserna med villkor för ditt område hittar du på länsstyrelsens webbplats. 
 • Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. 
 • Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet. 

Tillåtna vapen och fångstmetoder 

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1. 
 • Vid jakt på björn får halvautomatiska vapen användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge, om inte annat anges i det enskilda beslutet. För andra kulvapen finns ingen sådan begränsning. 
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. 
 • Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid björnjakt.  
 • Högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen. 
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas tillgänglig inom två timmar. 

Länsstyrelsen besiktigar fällda björnar 

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jakträttsinnehavaren behålla skinnet.

Licensjakt björn 2022

Här redovisas antalet björnar fällda under licensjakten 2022. Jakten är avslutad i alla län.

Karta över fällda djur finns i Rovbase. Observera att även björnar som dött av annan orsak kommer med i kartan och i träfflistan i Rovbase.

Rovbase 

Län Antal i tilldelning Antal fällda
Dalarna 48 48
Gävleborg 120 120
Jämtland 220 223
Norrbotten 55 55
Värmland 3 1
Västerbotten 91 92
Västernorrland 85 85
Totalt 622 624

Läs mer om björnjakten på respektive länsstyrelses webbplats. 

länsstyrelsen.se