Järv i skogen vinter.

Jakt på järv

Järven är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

För att förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda. Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på järv till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Skyddsjakt kan tillåtas vid behov, året om. Jakttiden för det specifika tillfället fastställs i beslutet om skyddsjakt. Licensjakt på järv förekommer för närvarande inte. 

Skyddsjakt på järv 

Så gott som all järvjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga järv behöver känna till en del villkor utöver de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det län eller område där du ska jaga. Du måste också känna till hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området. 

Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten ska ske. Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på till exempel renar, tamboskap och annan egendom. Behov av skyddsjakt bedöms från fall till fall. Beslut om skyddsjakt på järv finns hos den länsstyrelse som har fattat beslutet. 

Skyddsjakt

Licensjakt 

Naturvårdsverket har tagit beslut om licensjakt på 20 järvar i utvalda delar av Jämtlands län under december 2022. Förra beslutet om licensjakt togs 2019.  

Bedömningen baserades främst på årets inventeringsresultat, skyddsjaktstatistik, samt beskattningsmodell för järv. Beskattningsmodellen visade att ett uttag av den storleken innebär en väldigt låg risk för järvpopulationen.

Syftet med licensjakten är att den ska minska risken för negativa socioekonomiska konsekvenser och bidra till det politiska målet om toleransnivån genom att förebygga skador orsakade av järv inom de aktuella områdena. 

Beslut om licensjakt på järv i Jämtlands län 2022 (pdf 263 kB)

Bilaga 2: Jaktområden (pdf 5 mB)

Bilaga 3: Om skador och dokumentation om skador på samebyarnas vinterbetesmarker (pdf 102 kB)

Beslut om jakt på rovdjur 

Tillåtna vapen och fångstmetoder 

För jakt på järv krävs kulvapen klass 1 eller 2. Dispens för användandet av hagelvapen och enhandsvapen vid skyddsjakt kan i vissa fall ges av Naturvårdsverket. 

Beslut fångstredskap 

Länsstyrelsen besiktigar fällda järvar 

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktigar de järvar som fälls i samband med skyddsjakt. Hela järvkroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och data som samlas in används inom järvforskningen.