Varg i hägn.

Jakt på varg

Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

För att reglera antalet vargar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Så gott som all vargjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga varg behöver känna till en del villkor utöver de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det län eller område där du ska jaga. Du måste även känna till hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Nationell förvaltningsplan för varg, reviderad version

Beslut om jakt på rovdjur

Skyddsjakt på varg

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt på varg till länsstyrelserna. Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om. Jakttiden för det specifika tillfället fastställs i beslutet om skyddsjakt.

  • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten ska ske.
  • Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och hundar.
  • Behov av skyddsjakt bedöms från fall till fall.
  • Beslut om skyddsjakt på varg finns hos den länsstyrelse som har fattat beslutet.

Skyddsjakt

Licensjakt på varg

Licensjakten på varg 2023 inleds 2 januari. Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborg, Värmland, Västmanlands och Örebro län har beslutat om licensjakt på totalt 75 vargar.

Läs mer om licensjakten på respektive länsstyrelses webbplats

Karta över fällda djur

Karta över fällda djur finns i Rovbase. Observera att även vargar som dött av annan orsak kommer med i kartan och i träfflistan i Rovbase.

Rovbase: karta över fällda djur

Tillåtna vapen och fångstmetoder

För jakt på varg krävs kulvapen klass 1. Tillstånd för användandet av hagelvapen vid viss skyddsjakt kan ges av Naturvårdsverket.

Beslut fångstredskap

Länsstyrelsen besiktigar fällda vargar

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktigar fällda vargar. Hela vargkroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom vargforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.