Jakt på varg

Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

För att reglera antalet vargar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda. 

Så gott som all vargjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga varg behöver känna till en del villkor utöver de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det län eller område där du ska jaga. Du måste även känna till hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området. 

Nationell förvaltningsplan för varg, reviderad version 

Beslut om jakt på rovdjur 

Skyddsjakt på varg 

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt på varg till länsstyrelserna. Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om. Jakttiden för det specifika tillfället fastställs i beslutet om skyddsjakt. 

  • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten ska ske. 
  • Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och hundar. 
  • Behov av skyddsjakt bedöms från fall till fall. 
  • Beslut om skyddsjakt på varg finns hos den länsstyrelse som har fattat beslutet. 

Skyddsjakt

Licensjakt på varg 

2020 delegerade Naturvårdsverket rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelsen under kommande jaktperiod som startar den 2 januari 2021. 

  • Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan Naturvårdsverket delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. 
  • Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat ska gälla i länet. 
  • Licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet. En föryngring är en varghona som har eller har haft valpar. 
  • Jakttid för licensjakt på varg är från och med den 2 januari till och med den 15 februari. 

Tillåtna vapen och fångstmetoder 

För jakt på varg krävs kulvapen klass 1. Tillstånd för användandet av hagelvapen vid viss skyddsjakt kan ges av Naturvårdsverket. 

Beslut fångstredskap

Länsstyrelsen besiktigar fällda vargar 

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktigar fällda vargar. Hela vargkroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom vargforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.