Viltförvaltning

Viltstammarna kan ses som en resurs som brukas till nytta och glädje för många människor men de kan också orsaka problem i landsbygdens näringar men även i trafiken.

Landskapet, klimatet och viltstammarna varierar över tiden, liksom samhällets prioriteringar och vårt sätt att bruka den mark där viltet lever. Viltförvaltningen behöver därför kunna hantera dessa olika förändring som bland annat varierande viltstammar, invasiva arter, nya sätt att förvalta och oförutsedda händelser i klimatförändringarnas spår.

En strategi för alla 

Naturvårdsverket har tagit fram en strategi för svensk viltförvaltning med viktiga inriktningar – vägval, som utvecklar och stärker svensk viltförvaltning. Strategin fungerar som en vägvisare för såväl Naturvårdsverket som för andra myndigheter och aktörer.  

Visionen om en viltförvaltning i balans kan ses som en långsiktig målbild för svensk viltförvaltning. Den tar fasta på viltets värden i bred bemärkelse – för naturupplevelser och besöksnäring, för jakt, för tillgång till viltkött och för bevarande av biologisk mångfald. Alla människor ska ha möjlighet att ta del av dessa värden oavsett bakgrund, kön, funktionshinder eller andra förutsättningar. För att alla ska kunna uppleva viltets värden krävs att vi utvecklar brukandet av vilt och hittar nya sätt att hantera och om möjligt förebygga de skador och andra problem som viltet orsakar. 

Strategi för svensk viltförvaltning

Revidering av strategin för svensk viltförvaltning 2021

Förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner är viktiga styrdokument för att nå de politiska mål som satts upp för en viltart. Förvaltningsplaner har som syfte att klargöra målen och ramarna för förvaltningen.