Skydda tamdjur mot rovdjursangrepp

Skador av rovdjur ska i första hand förebyggas, till exempel med rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen kan besluta om bidrag till sådana åtgärder och i vissa fall om skyddsjakt.

För att förebygga skador på inhägnade tamdjur är rovdjursavvisande stängsel den mest effektiva åtgärden. För andra tamdjur som till exempel djur på fäbodar och jakthundar finns andra åtgärder. Du kan få bidrag för att genomföra skadeförebyggande åtgärder. 

Förebyggande åtgärder, Viltskadecenter 

Sök ersättning för stängsel mot rovdjur, Jordbruksverket 

Om du får ett angrepp 

Om du skulle råka ut för ett angrepp av stora rovdjur på tamdjur är det viktigt att du så fort som möjligt kontaktar länsstyrelsen så besiktning kan ske och eventuella akutåtgärder genomföras. Flera länsstyrelser har en telefontjänst dit allmänheten kan vända sig vid händelse av akuta rovdjursärenden. 

Länsstyrelsernas webbplats 

Akuta skadeförebyggande åtgärder 

Vid ett rovdjursangrepp är det viktigt att akuta skadeförebyggande åtgärder vidtas inom tolv timmar eftersom risken för ytterligare angrepp är störst direkt efter det första angreppet. Akuta skadeförebyggande åtgärder kan till exempel vara lapptyg, akutstängsel eller ljud- och ljusskrämmor. Efter omkring en vecka brukar angreppsrisken vara åter nere på normal nivå. 

Länsstyrelsernas webbplats 

Ersättning för skador 

Länsstyrelserna får medel från staten för att ersätta vissa skador som uppkommit i samband med angrepp av stora rovdjur. Länsstyrelserna bekostar även besiktningsmännens arbete med dessa medel. Naturvårdsverket har föreskrifter som styr hur medlen får användas. 

Föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador, NFS 2018-5 

Skyddsjakt 

Under vissa förutsättningar som anges i paragraf 23 a i jaktförordningen får länsstyrelsen besluta om skyddsjakt. 

Skyddsjakt 

Akut skyddsjakt på eget initiativ 

Om något av de stora rovdjuren angriper tamdjur finns det vissa möjligheter att agera själv med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen. I första hand ska man försöka skrämma det angripande rovdjuret, men om det inte går kan man under vissa förutsättningar avliva djuret. Ansvaret för att bedöma situationen och avgöra om avlivning ligger på den som tar initiativet. 

Jaktförordningen (1987:905) 

Viltskador nationellt 

Viltskadecenter sammanställer på uppdrag av Naturvårdsverket årlig statistik över viltskador av stora rovdjur och stora fåglar. 

Viltskadestatestik hos Viltskadecenter