En viltstrategi för alla

En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden. Det är visionen för viltstrategin. Den består av olika delar som alla är viktiga för att närma sig visionen.

Strategin är ett samlande inriktningsdokument som ger 

 • en riktning för långsiktigt arbete,  
 • en grund för samverkan mellan berörda aktörer och  
 • ett stöd för aktörernas egna mål och prioriteringar 

Naturvårdsverket är Sveriges centrala förvaltningsmyndighet för jakt och vilt och har tillsammans med många andra formulerat strategin. Ytterst är den en vägvisare för alla som berörs av eller har ett intresse för den resurs som viltet i Sverige utgör.

Strategin för svensk viltförvaltning består av olika byggstenar som alla behövs för att uppfylla syftena. Däribland finns visionen, inriktningsmål och fokusområden. Här kan du ta del av strategin.

Strategi för svensk viltförvaltning

"En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden."

ur Strategi för svensk viltförvaltning

Vision för svensk viltförvaltning

Visionen om en viltförvaltning i balans kan ses som en långsiktig målbild för svensk viltförvaltning. Den tar fasta på viltets värden i bred bemärkelse – för naturupplevelser och besöksnäring, för jakt, för tillgång till viltkött och för bevarande av biologisk mångfald.

Visionen kan sammanfattas till att viltförvaltning handlar om att få vilda djur och människor att fungera tillsammans, idag och över tid. 

Örn med fångst

"En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden"

Inriktningsmål och vägval

Innebörden av visionen kan brytas ned till fem breda inriktningsmål för viltförvaltningen. Det är genom att arbeta för alla målen parallellt som balans kan skapas. De vägval som nämns under respektive mål i strategin visar på olika sätt hur målet ska nås, varav några är handlingsinriktade och andra mer av ställningstaganden. Vägvalen hittar du i den längre texten som finns i broschyren.

Säkerställ tydlighet, långsiktighet och delaktighet

En viktig grund i detta är ett lokalt inflytande. Det behöver vara tydligt vem som ansvarar för vad. Samverkan på olika nivåer gynnar detta.  Förutsebarhet och stabilitet skapar arbetsro.

Älg i skogen

Tydlighet, långsiktighet och delaktighet bidrar till hållbar viltförvaltning.

Värna viltarterna och deras miljö

Det finns ett egenvärde i att viltarterna finns i Sverige. Åtgärder för ökad variation i landskapet kan öka förutsättningar för en mångfald av arter som kan bidra med ekosystemtjänster.  Främmade viltarter ska hindras att sprida sig och spridning av sjukdomar och parasiter hos vilt som kan leda till negativa effekter ska bekämpas. 

Fjällräv

I strategin finns många vägval listade som bidrar till livskraftiga viltstammar.

Främja brukande av vilt som resurs

Man ska med enkelhet kunna ta del av viltets värden, genom till exempel jakt och besöksnäring. Det ska vara enkelt och säkert att hantera den naturresurs som viltet utgör. Med en välutbildad jägarkår och diskussioner om vilken etik som bör råda, bygger man en acceptans för jakt och övrigt brukande av vilt. 

Jägare med hund

Jakt, viltskådning, besöksnäring, produktion och förädling av kött och andra produkter är olika former av brukande som ska främjas

Begränsa de skador och problem som viltet orsakar

För att hantera skador och problem på ett balanserat sätt, behöver olika verktyg användas för olika situationer. Det behöver vara väl utvecklade metoder för att inventera, dokumentera och värdera skador av vilt för att kunna göra rätt åtgärder och skapa tillit till systemen.  

Vildsvin

Täta stammar av framför allt klövvilt, stora rovdjur, sälar och stora fåglar kan orsaka skador som behöver tas om hand.

Basera viltförvaltningen på bästa tillgängliga kunskap

Viltförvaltningen ska sträva efter beslut som vilar på vetenskaplig grund och kvalitetssäkrade metoder. Det bör finnas data om vilt som är lättillgänglig, säkert lagrad och behovsanpassad. Den svenska viltförvaltningen gynnas även av ett fördjupat samarbete med andra länder kring arter som rör sig över landsgränser. 

Uggla

Kunskap som är anpassad för den som ska använda den underlättar för alla de som ska fatta beslut inom viltförvaltningen.

Fokusområden

Fokusområdena beskriver vad som ska prioriteras under de närmaste tre åren. Det innebär inte att allt annat är oviktigt utan beskriver de större satsningar som behövs. Naturvårdsverket tillsammans med övriga berörda myndigheter har formulerat dem tillsammans.   

 • Naturvårdsverket gör i samråd med berörda aktörer en genomlysning av hur arbetet med att främja brukandet av vilt som resurs kan utvecklas. 
 • Länsstyrelserna kraftsamlar tillsammans med Naturvårdsverket för att skapa bättre förutsättningar för en regionaliserad viltförvaltning med viltstrategin som grund.  
 • Naturvårdsverket gör en extra insats för att säkerställa tillgången på relevant nationell vägledning i frågor som rör länsstyrelsernas arbete i den regionaliserade viltförvaltningen 
 • Sametinget och Naturvårdsverket gör tillsammans med berörda länsstyrelser och samebyarna en utvärdering av användningen av förvaltningsverktyget när det gäller rennäring och stora rovdjur. 
 • Naturvårdsverket kraftsamlar, i samråd med berörda myndigheter och övriga aktörer, för att säkerställa tillgången på aktuella, relevanta och moderna föreskrifter för viltförvaltningens behov.
 • Naturvårdsverket gör tillsammans med Jordbruksverket och länsstyrelserna en analys av skador av klövvilt och stora fåglar i jordbruket och hur dessa bättre kan följas upp, värderas och förebyggas genom olika åtgärder i viltförvaltning och markanvändning. 
 • Skogsstyrelsen gör tillsammans med Naturvårdsverket, länsstyrelserna och övriga berörda aktörer en bred analys av hur skadorna av klövvilt på växande skog kan minska, både för den enskilde och i landskapet i stort. 
 • Naturvårdsverket gör med stöd av länsstyrelserna, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och andra berörda aktörer en analys av hur viltförvaltningen kan bidra till att minska risken för utbrott av smittsamma viltsjukdomar. 

Från ord till handling

Viltet är en gemensam resurs som berör många olika intressen i samhället. Det behöver förvaltas med en helhetssyn för att nå gemensamma mål och alla inblandade har ett ansvar för att bidra till en fungerande samverkan. Ansvaret för att följa upp strategins olika delar vilar på Naturvårdsverket.