Klövviltsförvaltning

Klövviltet ger oss möjlighet till jakt och andra naturupplevelser samt möjlighet till klimatsmart kött. Mål för klövviltsförvaltningen sätts i första hand på regional eller lokal nivå. För vildsvin finns även mål på nationell nivå.

Vanligt förekommande klövdjur i Sverige är älg, kron- och dovhjort, rådjur och vildsvin. Även mufflon finns i frilevande populationer i Sverige.

En livskraftig älgstam  

En livskraftig älgstam är anpassad efter de regionala ekologiska förutsättningarna. Den har hög reproduktion per hondjur, höga kalvvikter, och äldre älgtjurar ingår som en naturlig del av populationen. En livskraftig stam har motståndskraft mot sjukdomar. 

Uppföljning av mål inom älgförvaltning - redovisning av regeringsuppdrag (pdf 693 kB) 

Älgen förvaltas regionalt. I varje län finns ett antal älgförvaltningsområden där mål för förvaltningen av stammen sätts, till exempel avskjutningsmål. Mer information om mål för älgförvaltningen finns på länsstyrelsernas webbplats. 

Länsstyrelsernas webbplats

Nationella klövviltsrådet

Rådet utgör ett stöd för Naturvårdsverkets vägledning i frågor som rör klövviltförvaltning. Rådets arbete underlättar och utgör en del i underlaget vid länsstyrelsemas beslut, särskilt i länsöverskridande och komplicerade frågor. Även andra myndigheter som Polismyndigheten och Trafikverket kan behöva vägledning vid beslut som rör klövvilt.

Det nationella klövviltsrådet inrättades 2014.

Ordförande 

Naturvårdsverkets representant för klövviltsfrågor.

Övriga ledamöter

Anders Wetterin, Lantbrukarnas Riksförbund

Gustav Avehed, Statens veterinärmedicinska anstalt

Vakant, Skogsstyrelsen

Maria Cedersmyg, Jordbruksverket

Anders Nilsson, Svenska Jägareförbundet

Erik Lindberg, Länsstyrelsen

Johan Varenius, Sveriges Jordägareförbund

Jenny Wik Karlsson, Svenska Samernas Riksförbund

Johanna Wikland-Månsson, Länsstyrelsen

Michael Andersson, Skogsägarföreningarna

Fredrik Widemo, Sveriges lantbruksuniversitet

Lena Britz, Nationella viltolycksrådet

Ronny Löfstrand, Skogsindustrierna

Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbund

Arja Helena Kautto, Livsmedelsverket