Ämnesområde

Friluftsliv

Personer som går på klipphäll

Friluftslivet ger oss hälsa, förståelse för naturen och bidrar till regional utveckling. Så många som möjligt ska ha nära till naturen – oavsett vem man är och var i Sverige man bor.

Natur som är tillgänglig på olika sätt och som har en viss kvalité är grundförutsättningar för friluftslivet. Vad friluftsliv är och vad det omfattar varierar och väcker olika associationer för olika människor. 

Allemansrätten är en viktig förutsättning, som stödjer möjligheterna och tydliggör skyldigheterna för människors vistelse i naturen. 

Naturvårdsverket verkar för att förutsättningarna för friluftsliv bevaras och utvecklas. Det är vårt uppdrag att samordna myndigheternas arbete med svenskt friluftsliv. 

Arbetet med friluftsliv

Arbetet med Friluftslivet syftar till att skapa ett friluftsliv för alla. Det spänner över många olika arbetsområden/politikområden- naturvård, folkhälsa, regional utveckling, forskning, skolan, hållbar markanvändning.​

Många aktörer bidrar till ett rikt friluftsliv – myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, föreningar och markägare. ​Dialog och samverkan mellan aktörer och intressen behövs då friluftsliv är en komplex fråga. 

Tankesmedjor om friluftsliv

Ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och framtidsdiskussioner för dig som arbetar med friluftsliv i någon form - ideellt, professionellt eller politiskt.

Tankesmedjor om Friluftsliv
Personer pratar

Friluftslivets mål och värden

Så många som möjligt ska ha nära till naturen – oavsett vem du är och var i Sverige du bor. Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Där är allemansrätten en viktig grund som stödjer möjligheterna och tydliggör skyldigheterna för människors vistelse i naturen.  

Friluftsliv i planeringen

Att planera för friluftsliv är att möjliggöra för ökad folkhälsa, naturförståelse och regional utveckling. Regionala och lokala aktörer bidrar med underlag och kompetens som behövs i planering och skötsel av natur för friluftsliv.  Kommunen är en viktig aktör. Genom långsiktig planering säkrar kommunen tillgång, tillgänglighet och kvalitet i natur- och kulturlandskapet för människors utevistelse.  

Leder i fjäll och på lågland

Leder är en viktig del av friluftslivets infrastruktur som skapar möjlighet till upplevelser i olika natur på ett tryggt och hållbart sätt. Det statliga ledsystemet i fjällen består av cirka 550 mil markerade leder och går genom Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Låglandsleder är leder vilka är längre än 20 km, som ofta går genom hela landskap, så kallade landskapsleder.  

Leder i låglandsterräng

Låglandsleder är vandringsleder som nyttjas för fotvandring och skidfärder. Lederna ses som ett viktigt komplement till vandringsleder till fjälls. De går genom de flesta landskap och ansluter ofta till platser där många i befolkningen kan nå dem.

Vandringsleder i låglandsterräng
Pojke vandrar i skog

Fjälleder

Det statliga ledsystemet i fjällen består av cirka 550 mil markerade leder och går genom Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Leder i fjällen
Spång i fjällandskap

Säkerhet i fjällen

Naturvårdsverket driver och samordnar det svenska fjällsäkerhetsarbetet för säkrare och tryggare vistelser i fjällen och för att förebygga olyckor och tillbud. 

Säkerhet i fjällen

Vårt arbete vänder sig till alla som besöker svenska fjällen oavsett om det är i yrket eller på fritiden.

Säkerhet i fjällen
Fjällvandring

Motortrafik i naturen

Grundregeln är att terrängkörning är förbjudet, även om det finns några undantag bland annat för jord- eller skogsbruk. Tänk på att allemansrätten inte ger rätt till terrängkörning av något slag, inte ens för husbilar och husvagnar.

Naturum

Naturum är ett besöks- och informationscentrum där du som besökare får information om det lokala områdets geologi och växtlighet. Tanken är att naturumen ska inspirera till friluftsliv i den omgivande naturen.

Naturum - porten till naturen

I Sverige finns för närvarande 32 naturum från norr till söder. De är öppna för alla och är en möjlighet för alla åldrar att lära sig mer om natur och miljö.

Läs mer om naturum
En man paddlar kanot i vatten, bakom syns bergmassiv och naturum.

Naturturism

Naturturism bidrar till hållbar utveckling för lokalsamhället både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Dessutom bidrar den till att skapa förståelse för natur- och kultur värden. Sveriges natur är en stor tillgång för såväl svenskar som utländska turister och besöksnäringen växer stadigt. 

Naturturism

Naturturism är turism med inriktning på naturupplevelser. Här kan du läsa mer om begreppet samt olika aktörers arbete i Sverige.

Mer information om naturturism
Eld och kittel

Aktuellt

Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 har som mål att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare.

Friluftslivets år