Ämnesområde

Friluftsliv

Personer som går på klipphäll
Granskad: ‎den ‎25‎ ‎augusti‎ ‎2023

Friluftslivet ger oss hälsa, förståelse för naturen och bidrar till regional utveckling. Så många som möjligt ska ha nära till naturen – oavsett vem man är och var i Sverige man bor.

Natur som är tillgänglig på olika sätt och som har en viss kvalité är grundförutsättningar för friluftslivet. Vad friluftsliv är och vad det omfattar varierar och väcker olika associationer för olika människor. 

Allemansrätten är en viktig förutsättning, som stödjer möjligheterna och tydliggör skyldigheterna för människors vistelse i naturen. 

Naturvårdsverket verkar för att förutsättningarna för friluftsliv bevaras och utvecklas. Det är vårt uppdrag att samordna myndigheternas arbete med svenskt friluftsliv. 

Arbetet med friluftsliv

Arbetet med Friluftslivet syftar till att skapa ett friluftsliv för alla. Det spänner över många olika arbetsområden/politikområden- naturvård, folkhälsa, regional utveckling, forskning, skolan, hållbar markanvändning.​

Många aktörer bidrar till ett rikt friluftsliv – myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, föreningar och markägare. ​Dialog och samverkan mellan aktörer och intressen behövs då friluftsliv är en komplex fråga. 

Lägesrapport friluftsliv

I lägesrapporten får du samlad och aktuell information om Naturvårdsverkets arbete med friluftsliv. Det kan handla om nyheter, ny kunskap, vägledningar, bidrag som finns att söka och aktuella webbinarier, möten och konferenser.

Läs mer

Planera för friluftsliv

Att planera för friluftsliv är att möjliggöra för ökad folkhälsa, naturförståelse och regional utveckling. Genom långsiktig planering säkrar kommunen tillgång, tillgänglighet och kvalitet i natur- och kulturlandskapet för människors utevistelse. 

Läs mer om planering för friluftsliv
Två personer på löptur i våtmark

Friluftslivets mål och värden

Så många som möjligt ska ha nära till naturen – oavsett vem du är och var i Sverige du bor. Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Där är allemansrätten en viktig grund som stödjer möjligheterna och tydliggör skyldigheterna för människors vistelse i naturen.  

Informationsmaterial om friluftsliv

Vill din organisation sprida kunskap om hur vi kan ta hand om varandra och naturen? Här finns en mängd olika typer av material som du gärna får använda dig utav.

Ta del av materialet här
Kvinna i kanot

Leder i låglandsterräng

Låglandsleder är vandringsleder längre än 20 km som nyttjas för fotvandring och skidfärder. De går genom de flesta landskap så kallade landskapsleder och ansluter ofta till platser där många i befolkningen kan nå dem.

En person vandrar i en lövskog.

Leder i fjällen

Leder är en viktig del av friluftslivets infrastruktur som skapar möjlighet till upplevelser i olika natur på ett tryggt och hållbart sätt. Det statliga ledsystemet i fjällen består av cirka 550 mil markerade leder och går genom Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Spång i fjällandskap

Säkerhet i fjällen

Naturvårdsverket driver och samordnar det svenska fjällsäkerhetsarbetet för säkrare och tryggare vistelser i fjällen och för att förebygga olyckor och tillbud. Vårt arbete vänder sig till alla som besöker svenska fjällen oavsett om det är i yrket eller på fritiden.

Läs mer om vårt arbete

Motortrafik i naturen

Grundregeln är att terrängkörning är förbjudet, även om det finns några undantag bland annat för jord- eller skogsbruk. Tänk på att allemansrätten inte ger rätt till terrängkörning av något slag, inte ens för husbilar och husvagnar.

Naturum - porten till naturen

Naturum är ett besöks- och informationscentrum där du som besökare får information om det lokala områdets geologi och växtlighet. De är öppna för alla och ger möjlighet att lära sig mer om natur och miljö.

Läs mer om naturum
En man paddlar kanot i vatten, bakom syns bergmassiv och naturum.

Checklista för hänsynsfullt friluftsliv

Här finns tips på vad du kan göra för att visa hänsyn till naturen och till de du möter där.

Läs checklistan här
Kvinna med bäbis

Naturturism - turism med inriktning på naturupplevelser

Naturturism bidrar till hållbar utveckling för lokalsamhället både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Dessutom bidrar den till att skapa förståelse för natur- och kultur värden. Sveriges natur är en stor tillgång för såväl svenskar som utländska turister och besöksnäringen växer stadigt.  Här kan du läsa mer om begreppet samt om olika aktörers arbete i Sverige.

Eld och kittel

Sveriges friluftskommun

De svenska kommunerna har en nyckelroll för friluftslivet och arbetet ger möjligheter för människor att ta sig ut i naturen och må bra. Sveriges friluftskommun är ett pris som delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv.

Läs mer om Sveriges friluftskommun