Snöskoter

Att köra snöskoter eller annat motordrivet fordon ingår inte i allemansrätten. Därför är det inte självklart att du får köra på annans mark. Bäst är att följa skoterlederna och att alltid köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen.

Att köra snöskoter ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. 

Däremot är det förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada. Det är också förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. 

Ta i förväg reda på om det finns några områden med begränsningar för snöskotertrafik där du har tänkt att köra snöskoter. 

Mer information finns hos kommunerna, länsstyrelserna eller lokala snöskoterklubbar. 

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats 

Följ skoterlederna!

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder. Ta alltid hänsyn till skidåkare och andra du möter.  

Skoterleder i fjällen, är liksom övriga fjälleder, markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden.

De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan och mer information om lederna finns hos Länsstyrelserna i fjällänen. 

Förbud mot skotertrafik

Det är förbjudet att: 
  • passera annans mark om det uppstår skada 
  • köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark 
  • generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket 
  • köra alltför nära bostäder och bebyggelse. 
  • allmän snöskoterkörning är också förbjuden i skidanläggningar eller i anslutning till dessa. 

Begränsningar mot skotertrafik

Regleringsområden

I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden och i en del av dessa får körning endast ske på allmänna snöskoterleder. I andra regleringsområden gäller totalt snöskoterförbud för allmänheten.

Utöver de statliga regleringsområdena har en del kommuner beslutat om kommunala regleringsområden med särskilda bestämmelser, sök information hos aktuell kommun. 

Nationalparker och naturreservat

i nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I föreskrifterna för respektive skyddat område anges om snöskoteråkning är förbjuden.

Sveriges nationalparker

Lokala förbud 

Länsstyrelsen eller kommunen kan förbjuda snöskoterkörning i vissa områden med hänsyn till bland annat friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård. Kommunerna kan också reglera snöskoterkörning genom lokala trafikföreskrifter.

Allmän och enskild väg

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden.