Elcyklar och mindre motoriserade fordon

Att köra elcyklar och andra mindre motoriserade fordon i naturen, ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar och leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Elcyklar med max 250 w motoreffekt

Allemansrätten är icke-motoriserad. Om du vill köra elcykel på stigar och leder eller i terräng behöver du därför tillåtelse av den som äger marken – annars får du hålla dig på vägar. Den som fått lov av en markägare ska, som alltid, vara aktsam på att inte störa eller förstöra. 

Att färdas i naturen med hjälp av elcykel är en relativt ny företeelse. Varken nuvarande terrängkörningslagstiftning eller allemansrättens innehåll har utvecklats med hänsyn till sådana motoriserade fordon.

Naturvårdsverkets tolkning kring elcykel med max 250 w motoreffekt i terräng grundar sig på att flera olika propositioner, utredningar och lagkommentarer har slagit fast att det inte finns någon motoriserad allemansrätt. Eftersom elcyklar har motorer faller de därför utanför den nuvarande tolkningen av vad som ingår i allemansrätten. 

Elfordon med över 250 w motoreffekt

Om motoreffekten är över 250 w och ger ett krafttillskott över 25 km/h klassas det som ”motordrivet fordon” och faller in i kategorierna moped klass 1-2 samt lätt eller tung motorcykel, beroende på max effekt/hastighet.

Förutom markägarens tillstånd krävs för dessa fordon även en dispens från förbudet i terrängkörningslagen för att köras på barmark utanför väg. Mer information finns på sidan om fyrhjulingar, terränghjulingar och motorcyklar i terrängen. 

Fyrhjulingar, terränghjulingar och motorcyklar i terrängen

Vad säger lagen?

Till ”motoriserade fordon” räknar Naturvårdsverket olika typer av elassisterade cyklar med en maxeffekt på 250 W. Flera olika propositioner, utredningar och lagkommentarer (bland annat SOU 2019:67, prop. 2009/10:238, prop. 1995/96:226, SOU 1993:51, lagkommentaren till 17 § NVL, lagkommentaren till 7 kap. 1 § miljöbalken) har hittills slagit fast att det inte finns någon ”motoriserad allemansrätt”. 

Det finns ingen lagstiftning som ger någon rätt att färdas med motoriserade fordon på någon annans mark utan lov av markägaren. 

Vanlig cykling

Det är tillåtet att cykla i naturen så länge det inte orsakar störning eller skada. Var uppmärksam på att cykling i naturen kan orsaka skador på framförallt blöt och mjuk mark. Risken för skador ökar om cyklingen ofta sker längs samma sträcka och i större grupper. 

Cykling i naturen - vad gäller?