Naturturism

Naturturism bidrar till att skapa bredare förståelse för naturens värden och en hållbar utveckling för lokalsamhället, ur såväl ett socialt som ekonomiskt perspektiv. Sveriges natur är en resurs för såväl svenska som utländska besökare och intresset ökar stadigt.

Sveriges natur är attraktiv för både oss som bor i Sverige och besökare från utlandet. Den stimulerar till friluftsliv såväl hemma som lite längre bort. Intresset för att vistas i naturen ökar hos stora grupper idag, inte minst intresset för att uppleva naturen under längre ledigheter, det vill säga att bedriva naturturism. 

En utvecklad naturturism bidrar till förverkligandet av Sveriges friluftsmål ”Framtidens friluftsliv” med hänsyn till delmålet om Landsbygds-utveckling och hållbar regional tillväxt.

Framtidens friluftsliv (regeringen.se)

Främjande av naturturism och utevistelser

Naturvårdsverket menar att naturupplevelser kan bidra till förståelse för natur- och miljövård. Genom ett aktivt arbete med att öka friluftsliv, natur- och kulturturism ökar möjligheterna till berikande upplevelser för fler människor.

Naturvårdsverket vill främja denna önskan om att komma ut i naturen och bedriver ett flertal verksamheter för att stödja den, till exempel:

Vägledningen är ett stöd till förvaltare av skyddade områden för att de ska kunna bistå organiserade grupper till friluftsliv och naturturism och för organisatörer att planera och genomföra arrangemang.

Aktörer inom naturturism

Samtidigt som det är önskvärt att fler får ta del av Sveriges fina naturmiljöer är det viktigt att de naturliga förutsättningarna i miljön bevaras genom att hänsyn tas till slitage och besökstryck, transporter och resursanvändning.

Vid sidan om Naturvårdsverket finns flera aktörer som arbetar med naturturism.