Naturturism

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎mars‎ ‎2024

Sveriges natur är en resurs för såväl svenska som utländska besökare och intresset för den ökar stadigt.

Naturturism bidrar till att skapa ökad förståelse för naturens värden och hållbarhetsfrågor. Den kan också bidra positivt till lokalsamhällen, ur såväl ett socialt som ekonomiskt perspektiv.

Sveriges natur är attraktiv för både oss som bor i Sverige och besökare från utlandet. Den stimulerar till friluftsliv såväl i naturen nära som längre bort. Intresset för att vistas i naturen ökar hos stora grupper idag, inte minst intresset för att uppleva naturen under längre ledigheter, det vill säga att bedriva naturturism. 

En utvecklad naturturism kan bidra till friluftslivsmålet om Landsbygds-utveckling och hållbar regional tillväxt.

Framtidens friluftsliv (regeringen.se)

Främjande av naturturism och utevistelser

Naturvårdsverket menar att naturupplevelser kan bidra till förståelse för natur- och miljövård. Genom ett aktivt arbete med att främja förutsättningar för  friluftsliv, natur- och kulturturism ökar möjligheterna för berikande upplevelser för fler människor.

Samtidigt som det är önskvärt att fler får ta del av Sveriges fina naturmiljöer är det viktigt att de naturliga förutsättningarna i miljön bevaras genom att hänsyn tas till slitage och besökstryck, transporter och resursanvändning.

Naturvårdsverket bedriver ett flertal verksamheter för att bidra till besök i naturen,  till exempel arbetet med nationalparker, stöd till naturum, bidrag till förvaltning och tillsyn av skyddade områden samt vägledningar. 

Information till besökare

All information om Sveriges nationalparker finns samlat på webbplatsen Sveriges nationalparker.

Sveriges nationalparker (sverigesnationalparker.se)

Information om landets naturreservat finns bland annat på länsstyrelsernas webbplatser (på webbplatsen kan du hitta vidare till det län du är intresserad av).

Länsstyrelsen (lansstyrelsen.se)

Information om var reservat finns och vilka föreskrifterna är finns också i kartverktyget skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur

Information om Sveriges Naturum:

Naturum 

Vägledning till naturturismföretagare

Naturvårdverket har tagit fram stöd för arrangemang i naturen som riktar sig till arrangörer, exempelvis ideella organisationer och kommersiella aktörer som organiserar arrangemang i naturen, men även till länsstyrelser och markägare/rättighetsinnehavare. I publikationen förtydligas relationerna mellan länsstyrelsen, markägare/rättighetsinnehavare och arrangören. Dessutom finns stöd till dialog och samverkansprocesser. 

Arrangemang i naturen

I skyddad natur, nationalparker och naturreservat, finns vägledning för organiserat friluftsliv och naturturism för att ge enhetlig och tydlig information om vad som förväntas av verksamheter som bedrivs i skyddade områden. Det är inte i alla skyddade områden som tillstånd för organiserad verksamhet behövs. Detta framgår av föreskrifterna för respektive område. 

Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur

För verksamhet i skyddad natur finns en vägledning som är ett stöd till förvaltare av skyddade områden för att de ska kunna bistå organiserade grupper till friluftsliv och naturturism och för organisatörer att planera och genomföra arrangemang.

Vägledning för organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur

Aktörer inom naturturism

Vid sidan om Naturvårdsverket finns många aktörer som arbetar med naturturism.  Några av dem nämns nedan: