Vägledning

Naturum, stöd och riktlinjer

Här hittar du som arbetar med naturum information och riktlinjer som ett stöd i ditt arbete.

Naturum är ett centrum för besökare till ett visst naturområde. Det är en verksamhet med aktiviteter, inte bara en byggnad och utställning. Naturum ska ge besökaren kunskap om naturen och dess värden. Besöket ska också vara en inspirationskälla för att bege sig ut och upptäcka mer.

Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. Naturum ska vara en rolig plats att besöka och en rik kunskapskälla för besökaren. Men ett besök på naturum ska inte ersätta besöket i naturen.

Riktlinjer för naturum

Riktlinjer för naturum beskriver bland annat syfte, lokalisering, verksamhet, grafiska regler. En rapport för dig som arbetar med att planera, anlägga och förvalta naturum samt andra som är intresserade av naturinformation.

Läs mer

Vad krävs för att bli naturum?

Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. I Naturvådsverkets riktlinjer för naturum (rapport 6696) kan du läsa mer om hur arbetet med naturum ska bedrivas i Sverige. I riktlinjerna hittar du också information om vad som gäller för att kunna godkännas som naturum.

Checklista och viktiga förhållningsregler vid etablering av naturum (pdf 25 kB)

Förutom kraven i riktlinjerna så ställs också vissa minimikrav vad gäller bemanning, utställning och verksamhet.  

  • Bemanning ska utformas så att verksamheten är öppen för allmänheten minst 1 000 timmar fördelade på minst 150 dagar.
  • För naturum ska det finnas ett föreståndarskap motsvarande minst 75 procent av en heltidstjänst.
  • Verksamheten ska innehålla regelbunden och varierad programverksamhet, som omfattar minst 100 programpunkter under minst sex månader.

Ansökan till Naturvårdsverket

Naturvårdsverket äger rätten till naturums namn och logotyp enligt 1§ varumärkeslagen. Den som vill använda  namnet naturum ska ansöka om detta hos Naturvårdsverket. Innan ansökan om att bli naturum skickas in, ska samråd ske med Länsstyrelsen i det län där naturumet är tänkt att ligga, samt med Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket äger rätt att godkänna anläggningar som följer riktlinjerna för naturum och som Naturvårdsverket bedömer kompletterar det befintliga naturumnätverket geografiskt och innehållsmässigt.

Kriterier för bedömning av etableringsförfrågningar (pdf 25 kB)

Blanketter för ansökan:

Tidsbegränsad rätt att använda naturums namn och logotyp under projekttiden vid etablering av nytt naturum (word 36 kB)

Rätt att använda naturums namn och logotyp (word 25 kB)

Naturvårdsverket utvecklar naturumverksamheten

Naturvårdsverket ansvarar för att främja, utveckla och inspirera naturumverksamheten i Sverige samt att följa upp och utvärdera arbetet i naturumen. Vi finansierar de statliga naturumen och kan i vissa fall också bidra med ekonomiska medel till övriga naturum. Naturvårdsverket beslutade den 14 september 2017 att möjligheten till, och storleken på, uppstartsbidrag till nya icke-statliga naturum ska prövas individuellt samt att löpande verksamhetsbidrag inte längre ska ges till dessa. 

Naturum är en del av den naturvägledning som finns i skyddad natur i Sverige.