Vägledning

Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎april‎ ‎2023

Vägledning för att ge enhetlig och tydlig information om vad som förväntas av verksamheter som bedrivs i skyddade områden.

Sidan vänder sig till

Vägledningen riktar sig i första hand till reservatsbildare och förvaltare av skyddad natur. Organisationer och näringsidkare som organiserar friluftsarrangemangoch naturturism kan ha nytta av vissa delar.

2 kap. Miljöbalken 

Om Allemansrätten: Det här gäller vid olika aktiviteter

I miljöbalken finns regler som styr frilufts- och naturturismverksamhet i skyddade områden. Det övergripande arbetet sker på frivillig väg genom dialog och samverkan. Beroende på frilufts- och naturturism verksamhetens påverkan på naturmiljö och andra friluftsutövare har myndigheten möjlighet att ingripa genom att styra eller förbjuda verksamhet som riskerar att skada syftet med det skyddade området.

Om lagstiftningningen

Miljöbalken reglerar föreskrifter, ramarna för samråd och ställer kunskapskrav på organisatören avseende allemansrätt, aktuell lagstiftning och föreskrifter.

Samråd anmäls till förvaltaren när en organisatör planerar en aktivitet som kan komma att förändra naturmiljön kraftigt och i områden som utsetts som samrådsområden.

Om det finns förbud eller krävs tillstånd för en planerad aktivitet görs en anmälan om tillstånd.

Den som organiserar och bedriver verksamhet i ett skyddat område är verksamhetsutövare enligt miljöbalkens definition. Det är verksamhetsutövarens ansvar att uppfylla de krav som framgår av de så kallade ”allmänna hänsynsreglerna”. 

Allemansrätten är inskriven i regeringsformen. Den är ingen lag i sig, och det finns inte heller någon annan lag som exakt defi nierar vad den innebär. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet till exempel brottsbalkens bestämmelser om tagande av olovlig väg och hemfridsbrott, terrängkörningslagen, miljöbalken samt de individuella föreskrifter som gäller för varje naturreservat. I vägledningens bilaga finns översikt över lagar och regler.

För varje skyddat område kan finnas områdeslokala regler som måste följas.

Föreskrifter för nationalparker beslutas av Naturvårdsverket med stöd av miljöbalken 44 samt 4§ nationalparksförordningen. Föreskrifter för naturreservat beslutas av länsstyrelse eller kommun med stöd av miljöbalken45 och vissa bestämmelser i förordning om områdesskydd.

Om nyttjande rättsavtal för nationalparker 

Organisatörer som söker dialog för och genomför arrangemang som kännetecknas av Sveriges nationalparkers kärnvärden naturupplevelse, kvalitet och kunskap kan ges rätten att använda logotypen ”i samarbete med” Sveriges nationalparker. Logotypen ”i samarbete med XX nationalpark” tillhandahålls av nationalparksförvaltaren. Logotypen kan användas i arrangörens marknadsföring.

Vägledningen

Vägledningen är ett verktyg för förvaltare att stödja organisatörer så att arrangemang som erbjuds anpassas utifrån områdets förutsättningar, de föreskrifter och den lagstiftning som finns.

Vägledningen publicerades september 2015. Det är en publikation som du kan läsa på webben eller ladda ner kostnadsfritt. Du kan också beställa den i tryck: 

Vägledning för förvaltare: Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur

Tips till förvaltare

Det finns en broschyr med information som riktar sig till aktörer och organisatörer med information till förvaltarens kontakter. Den innehåller: 

 • Kort om vad som gäller för hållbart organiserat friluftsliv.
 • Vilket ansvar man har som organisatör.
 • Var man kan hitta mer och fördjupad information.
 • Att man kan teckna nyttjanderättsavtal för att använda varumärkeslogotypen för Sveriges nationalparker – guldstjärnan.

Broschyr att beställa eller ladda ner 

Kort om vägledningen

Vägledning har tagits fram för att främja en hållbar utveckling av organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Med stöd av vägledningen kan en förvaltare ge organisationer, naturturismföretag, utbildare och andra intresserade enhetlig information. Det bidrar till att olika arrangörer får en tydligare bild av vad som förväntas av verksamheter som bedrivs i skyddade områden.

För att uppnå detta rekommenderar vägledningen både dialog och samverkansråd:

 1. Dialog mellan förvaltare av skyddad natur och organisatör är ett effektivt sätt att planera en organiserad verksamhet som anpassas till områdets förutsättningar och föreskrifter.
 2. Samverkansråd är ett forum för alla typer av aktörer som verkar i och kring de naturskyddade områdena. Syftet är att skapa förståelse mellan olika verksamheter och vad som förväntas av alla aktörer.

Vägledningen bidrar till:

 • Färre konflikter när man planerar olika verksamheter,
 • De organiserade verksamheterna får en bättre verksamhet eftersom de kan anpassa sig i tid och rum,
 • (Stimulera) till mer besök – och att de blir bra för många,
 • Organisatörerna sprider information till besökare och förvaltare,
 • Kan öka kvalitén på upplevelser i skyddad natur.