Vandringsleder i låglandsterräng

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎april‎ ‎2023

Låglandsleder ligger utanför fjällregion och är viktiga för att knyta ihop vandringsleder i hela landskapet. De är minst 20 km långa och ligger närmare områden där merparten av befolkningen bor.

För att människor på ett enkelt, tryggt och säkert sätt ska kunna orientera sig och färdas längs lederna krävs information, markeringar och uppehållsplatser. Anläggningar och anordningar som eldstäder, vindskydd och broar gör leden mer attraktiv och bidrar till besökarens upplevelse. 

Nätverk för förvaltare

Det finns ett nätverk för förvaltare av låglandsleder. Nätverket består av de som förvaltar en led som är minst 20 kilometer lång och ligger utanför fjällregion. , Till skillnad från de statliga fjällederna har låglandsleder olika huvudmän, organisation och sätt att finansiera ledarbetet. 

Huvudmän för lederna kan vara till exempel stiftelser, regionförbund eller kommuner. Hur de organiserat sitt arbete med förvaltning är även det mycket varierande. 

 Arbetet med att utveckla nätverkets arbete sker på nationella träffar. Även regionalt där länsstyrelsens friluftssamordnare och regionala turismaktörer bedriver olika projekt ordnas träffar där arbetet utvecklas. 

Nätverkets deltagare har identifierat följande punkter som viktiga för arbetet med hållbara leder. 

  • Erfarenhetsutbyte och möjlighet till inspiration. 
  • Stöd i arbetet eftersom kravet på lederna har ökat. 
  • Verka för hållbara leder. 
  • Ställa krav på andra intressenter som nyttjar lederna. 
  • Driva gemensamma frågor om finansiering, ekonomi, standard. 
  • Lyfta goda exempel på organisation, ansvar och huvudmannaskap. 
  • Beakta olikheter i olika regioner/län-jämförbara/bolla/lära. 
  • Fånga trender. 
  • Gemensam syn på kvalitetsstandard. 

Nätverket – hur fungerar det?

För nätverket för låglandsleder finns en kontaktlista som hålls aktuell av Naturvårdsverkets samordnare. 

Nätverkets deltagare får information och kallas till nationella träffar 1-2 gånger om året. 

Dokumentation från senaste träffen

Kontakt

Vill du gå med i nätverket – kontakta: 

lisa.diehl@naturvardsverket.se

Olika roller

Huvudman

Huvudman för en led har ansvar för kontakter med markägare, säkerhet och att bidra till att säkerställa lämplig skötsel. skyldighet att ta hänsyn genom att ha god kunskap om natur, miljö, och människans hälsa 

Förvaltarens roll

Förvaltaren ansvarar för skötsel och underhåll av lederna för att säkerställa ledernas funktion och säkerhet. 

Vägledning, en guidning för hur ett resurseffektiv- och kvalitetssäker förvaltning går till på de statliga leder: 

Förvaltning av leder i fjällen

Ledinformation på Lantmäteriets webbplats

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdverket har en samordnade roll för att utveckla stöd i arbetet med lederna och att stödja förvaltarna i arbetet med att tillhandahålla och utveckla hållbara leder. 

Hitta vidare