Bidrag

Organisering av vandringsleder

Nu kan de aktörer som vill påbörja eller fortsätta stärka arbetet med vandringsleder söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 9 januari 2023 för att få ta del av de medel vi fördelar under 2023.

Vem får söka?

En offentlig regional-, lokal aktör, stiftelse eller förening i bred samverkan som anser sig kunna anta rollen som regional eller tematisk ledsamordnare.

Vad kan jag söka för?

De sökta medlen kan till exempel gå till personalkostnader där syftet med personers arbetsuppgifter är att utveckla ett nätverk/samordning/regional organisering.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är den 9 januari 2023.

Under förutsättning att medel finns tillgängliga under 2023 fördelar Naturvårdsverket fortsatt medel för att stärka eller skapa organisationer för förvaltning av vandringsleder där staten inte är huvudman. 

Den stärkta eller tillskapade organisationen ska ha som huvudsyfte att samordna arbetet med vandringsleder i större geografisk omfattning och/eller tematisk omfattning. Denna organisation ska vara utvecklande och stödjande i stor skala och verka för långsiktig samordning och utveckling av vandringsleder där staten inte är huvudman.

Organisationens arbete ska bidra till tillgängliga och kvalitetssäkrade vandringsleder som i sig bidrar till stärkt folkhälsa, hållbar landsbygdsutveckling och destinationsutveckling. Till sin hjälp och som riktlinje för arbetet har den regionala vandringsledsorganisationen det Nationella ramverket för vandringsleder. 

Den som söker bidraget ska aktivt söka och utveckla en regional och/eller tematisk samverkan. Sökanden ska även ha som syfte att förbättra förutsättningarna för en stärkt folkhälsa genom tillgängliga leder för friluftsliv samt en hållbar landsbygdsutveckling genom attraktiva och kvalitetssäkrade leder.  Dessa inriktningar bör då kunna bidra till en förbättrad och stärk friluftslivsregion och bidra till genomförandet av de tio politiska målen för friluftsliv. 

Vem får söka?

En offentlig regional-, lokal aktör, stiftelse eller förening i bred samverkan som anser sig kunna anta rollen som regional eller tematisk ledsamordnare. Det kan vara en befintlig aktör som vill stärka och utveckla redan befintlig organisation eller en aktör som vill skapa förutsättningarna och utveckla sin regionala organisation för vandringsleder.

Vad kan jag söka för?

De sökta medlen kan till exempel gå till personalkostnader där syftet med personers arbetsuppgifter är att utveckla ett nätverk/samordning/regional organisering. Medlen kan till exempel gå till kompetenshöjande insatser så som konferenser, workshops, utbildningar, studiebesök etcetera. 

Naturvårdsverket ser behov av ett kontinuerligt stöd för regional organisering av vandringsleder där staten inte är huvudman och har för avsikt att fortsatt bevilja medel i detta syfte under förutsättning att medel finns tillgängliga.

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten nedan och skicka den till Naturvårdsverket senast den 9 januari 2023.

Ansökningsblankett (docx 58 kB)

Skicka ansökan till:

registrator@naturvardsverket.se

Eller med post till:

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Ansökan ska vara märkt NV-09693-22

Så bedömer vi ansökningarna

Naturvårdsverket prioriterar de projekt som får medel utifrån de ansökningar som inkommit. Vid bedömningen av inkomna ansökningar kommer Naturvårdsverket särskilt att ta hänsyn till följande bedömningsgrunder:

  • Organisation som tar regionalt och/eller tematiskt övergripande ansvar i samverkan kommer att prioriteras 
  • I de fall det inte redan finns en organisation bedöms förutsättningarna att tillskapa en ny organisation för ledförvaltning
  • Om de planerade aktiviteterna innebär en ambitionshöjning eller utökat ansvar hos redan etablerade organisationer 
  • Implementering av Nationella ramverket för vandringsleder

Nationellt ramverk för vandringsleder (tourisminskane.com)

Finansieringsform

Bidraget är hundraprocentigt, kräver inte medfinansiering och utbetalas i samband med att Naturvårdsverket har fattat beslut.

Begränsningar

Aktörerna/parterna för aktuellt bidrag får inte delta i projektet inom ramen för ekonomisk verksamhet.

Bakgrund

För vandringleder där staten inte är huvudman har det under en längre tid efterfrågats möjligheter att söka bidrag för att finansiera en organisation som förvaltar och underhåller leder.

Vandringsleder där staten inte är huvudman ligger i huvudsak utanför fjällregionerna och utanför skyddade områden. De finns i hela landet och ligger ofta närmre befolkningstäta områden. Naturvårdsverket samordnar i dag bland annat ett nätverk för förvaltare av det som brukar kallas låglandsleder. Inom detta nätverk finns aktörer som förvaltar leder och till skillnad från de statliga fjällederna och lederna i skyddande områden har låglandsleder många olika typer av huvudmän/ledansvariga, organisationer och sätt att finansiera arbetet. 

Redovisning och förbrukning av medel

Senast den 15 februari 2024 ska en ekonomisk redovisning och uppföljning av måluppfyllelse skickas till Naturvårdsverket. Redovisning, eventuell delredovisning och projektrapport ska lämnas i enlighet med de mallar och instruktioner som skickas ut senare under 2023.

Beviljade medel ska förbrukas inom perioden från bidragsbeslut till den 31 december 2023. 

Möjlighet till fortsatt bidrag

Förutsatt att regeringens aviserade långsiktiga satsning på vandringsleder fortlöper har Naturvårdsverket för avsikt att fortsätta fördela medel till organisering och förvaltning av låglandsleder kommande år. Medfinansiering kan dock komma att krävas för framtida organisationsbidrag. 

Kontakt

Lisa Diehl, handläggare på Friluftslivsenheten

010-698 12 78,

lisa.diehl@naturvardsverket.se

Mikael Proos, handläggare på Friluftslivsenheten

010-698 14 21,

mikael.proos@naturvardsverket.se