Nya regler för avfallsförebyggande, och återvinning – från avfall till resurs

Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera av regeländringarna började att gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare. I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter.

Kretslopp istället för avfall

Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Bara i Sverige genererar vi i genomsnitt fem ton avfall per person och år. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall.

För att detta ska ske behöver mängden avfall minska och återvinning av avfall öka. En förbättring av avfallshanteringen kan också bidra till positiva fördelar för klimatet och människors hälsa.

Vikten av tillförlitlig statistik

Det blir också än viktigare att kunna ta fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och se statistiskt säkerställda förändringar. Tillförlitlig statistik är också en förutsättning för att kunna välja de mest lämpliga åtgärderna för en cirkulär ekonomi.

De viktigaste ändringarna i korthet

Återvinningsmål för kommunalt avfall

Till 2025: 55 %

Till 2030: 60 %

Till 2035: 65 %

Skärpta regler för att beräkna återvinningsgraden ska dessutom göra det lättare att följa arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Nya återvinningsmål för förpackningar

Alla förpackningar

Till 2025: 65 % 

Till 2030: 70 %

Plast 

Till 2025: 50 % 

Till 2030: 55 %

Trä 

Till 2025: 25 %

Till 2030:  30 %

Metall (järnhaltig) 

Till 2025: 70 % 

Till 2030: 80 %

Aluminium 

Till 2025: 50 % 

Till 2030: 60 %

Glas 

Till 2025: 70 % 

Till 2030: 75 %

Papper och papp 

Till 2025: 75 % 

Till 2030: 85 %

Obligatoriska minimikrav för utökade producentansvar har införts, vilka bland annat handlar om informationsskyldigheter och kostnadstäckning. Kraven gäller inte bara nya utan även befintliga producentansvar, vilket innebär att alla svenska producentansvar senast i januari 2023 ska ha setts över mot bakgrund av de nya reglerna.

Producentansvaret innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

Om producentansvaret

Det införs ett krav på att lämna uppgifter om återanvändbara förpackningar, uppgifter som också kommer att användas till etappmålet om återanvändbara förpackningar.

För engångsförpackningar har det skett en förändring jämfört med tidigare gällande var i återvinningsprocessen som materialåtervinning ska mätas, detta för att få en mer rättvisande bild av hur mycket material som faktiskt blir nya produkter. Dessutom införs krav på att förpackningar som består av mer än ett materialslag ska rapporteras per ingående materialslag, vilket innebär en mer komplex uppgiftslämning än tidigare.

Vidare ska uppgifter om förpackningsavfall lämnas per kommun, och uppgifter om hur mycket av förpackningsavfallet som är kommunalt avfall ska lämnas. Detta görs för att bättre kunna följa upp mål för kommunalt avfall.

Återvinning av förpackningar och returpapper

Föreskrifter (NFS 2020:8) om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

Kommunerna får i uppgift att informera hushållen om avfallsförebyggande åtgärder för att minska uppkomsten av avfall. Det kan till exempel handla om återbruk, hur man minskar matsvinn och engångsartiklar eller gälla betydelsen av minskad konsumtion. En annan nyhet är att kommunerna vid behov bland annat ska informera Naturvårdsverket om avfallsförebyggande åtgärder och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning. Det här beskrivs i Naturvårdsverkets uppdaterade föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Ändringarna innebär även att det är något fler uppgifter som ska redovisas i avfallsplanerna.

Så kan mängden avfall minska

Föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

Regler om kommunal avfallsplanering

Informera hushåll om avfallsförebyggande åtgärder

Från år 2025 ska även textilier och farligt avfall från hushåll samlas in separat. Detsamma gäller för biologiskt nedbrytbart avfall, men från och med år 2024, såvida det inte återvinns genom kompostering i hemmet. Regeringen tillsatte en utredning i januari 2020 för att bland annat ta fram ett förslag till producentansvar för textilier.

I avfallsdirektivet har en definition av begreppet kommunalt avfall införts för att få fram mer jämförbar avfallsstatistik.

Begreppet har stora likheter med den svenska definitionen av hushållsavfall.

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut avfallet i åtminstone sex fraktioner: trä, mineral (betong, klinker, keramik, sten), metall, glas, plast och gips.

Fraktionerna ska förvaras skilt från annat avfall och även transporteras skilt. Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter om undantag från kraven, se NFS 2020:7

Föreskrifter (NFS 2020:7) om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall

Medlemsländerna ska säkerställa att avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning och materialåtervinning inte direkt går till förbränning eller deponeras. Detta krav implementeras genom 3 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614).

3 kap. Avfallsförordning (2020:614)

Tidigare har det funnits en skyldighet för de verksamhetsutövare som producerar, transporterar, eller samlar in eller handlar eller mäklar med farligt avfall att föra vissa anteckningar om avfallet, så kallad anteckningsskyldighet. Verksamhetsutövare som behandlar avfall har också haft en skyldighet att föra anteckningar om såväl farligt avfall som annat avfall.

För samtliga gäller att uppgifterna ska antecknas i kronologisk ordning hos den egna verksamheten och ska kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheter.

Regeländringarna som infördes sommaren 2020 innebär att uppgifter även fortsättningsvis ska antecknas i kronologisk ordning hos verksamhetsutövarna men att uppgifterna dessutom ska lämnas kontinuerligt och digitalt till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Om rapporteringssystem för farligt avfall

Föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

1 januari 2025

Medlemsstaterna inom EU ska ha infört separat insamling av textilier.

Medlemsstaterna inom EU ska ha infört separat insamling av farligt avfall från hushåll.

31 december 2024

Medlemsstaterna inom EU ska ha inrättat system för utökat producentansvar för alla förpackningar.

31 december 2023

System för insamling av utsorterat matavfall från hushållen ska vara på plats. Arbetet ska ske så det kan samordnas med genomförandet av kravet på separat insamling av allt biologiskt avfall.

Medlemsstaterna inom EU ska ha säkerställt att biologiskt avfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

5 januari 2023

Medlemsstaterna inom EU ska ha säkerställt att alla system för utökat producentansvar som har inrättats före den 4 juli 2018 följer de nya minimivillkoren i avfallsdirektivet.

2021

Kommission lägger förslag på revidering av direktivet för uttjänta fordon.

1 januari 2021

Föreskrifter som kopplar till bestämmelser om rapportering av avfall träder ikraft.

Vissa bestämmelser i avfallsförordningen ska börja tillämpas.

1 november 2020

Avfallsregistret på plats.

1 augusti 2020

Nya bestämmelser om avfall i miljöbalken och avfallsförordningen träder ikraft.

Föreskrifter som kopplar till nya bestämmelserna om i avfallsförordningen träder ikraft.

5 juli 2020

Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet beslutas av Naturvårdsverket och redovisas till EU Kommissionen.

21 februari 2020

Naturvårdsverket redovisade sitt regeringsuppdrag att föreslå nya etappmål om minskat matsvinn och om återanvändning av förpackningar.

2018

EU beslutar om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet.