Nya regler för avfallshantering och återvinning – från avfall till resurs

Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera av regeländringarna började att gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare. I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter.

Kretslopp istället för avfall

Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Bara i Sverige genererar vi i genomsnitt fem ton avfall per person och år. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall.

För att detta ska ske behöver mängden avfall minska och återvinning av avfall öka. En förbättring av avfallshanteringen kan också bidra till positiva fördelar för klimatet och människors hälsa.

Vikten av tillförlitlig statistik

Det blir också än viktigare att kunna ta fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och se statistiskt säkerställda förändringar. Tillförlitlig statistik är också en förutsättning för att kunna välja de mest lämpliga åtgärderna för en cirkulär ekonomi.

De viktigaste ändringarna i korthet