Vägledning

Regler om kommunal avfallsplanering

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎juni‎ ‎2023

Vägledning och föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall.

Den här sidan vänder sig främst till

Kommuner och länsstyrelser.

Bra att veta

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall ersatte de tidigare föreskrifterna (NFS 2017:2) den 1 augusti 2020. Vägledningen till föreskriften uppdaterades i maj 2023.

EU-lagstiftning

Enligt artikel 28 i avfallsdirektivet 2008/98/EG ska medlemsstaterna se till att nationella behöriga myndigheter fastställer en eller flera avfallsplaner. Avfallsplanerna ska var för sig eller i kombination omfatta den berörda medlemsstatens geografiska territorium.

Avfallsdirektivet i EU:s rättsdatabas EUR-LEX (nytt fönster)

Svensk lag

Sedan 1991 ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera avfallet på ett miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Kravet finns idag i miljöbalken 15 kap 41 §. Där framgår att det för varje kommun ska finnas en renhållningsordning och en avfallsplan som ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Miljöbalken innehåller också krav om hur renhållningsordningen och avfallsplanen ska tas fram. Det gäller exempelvis kraven om samråd och utställning och att beslut om renhållningsordning och avfallsplan ska fattas av kommunfullmäktige.

15 kap. miljöbalken på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Svenska förordningar

I avfallsförordningen anges att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vad kommunala avfallsplanen ska innehålla. Där finns också regler om länsstyrelsens roll i avfallsplaneringen. Enligt 9 kap. 9 § ska länsstyrelsen göra en sammanställning av de kommunala avfallsplanerna och överlämna till Naturvårdsverket. Vidare innehåller avfallsförordningen krav om att det är Naturvårdsverket som ska ta fram en nationell avfallsplan och ett program för avfallsförebyggande.

Avfallsförordning (2020:614)

NFS 2020:6 Föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (gäller från 1 aug 2020)

Aktuellt

När Naturvårdsverkets föreskrift om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall reviderades 2020 infördes ett par inledande paragrafer där föreskriftens tillämpningsområde framgår (1–2 §§). En paragraf om kommunens skyldighet att informera hushållen om avfallsförebyggande åtgärder infördes också (21 §). Naturvårdsverket har tagit fram en separat vägledning till denna bestämmelse:

Informera hushåll om åtgärder för att förebygga avfall 

Utöver detta infördes också en bestämmelse om att kommunen på begäran ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket avseende avfallsförebyggande åtgärder och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning, den avfallshantering som bedrivs, samt resultatet av avfallshanteringen jämfört med avfallsplanen (24 §).

Eftersom den förra vägledningen togs fram 2017 fanns behov av flera justeringar i texten avseende hänvisningar till lagstiftning. Ett flertal förändringar har skett i avfallslagstiftningen sedan föregående version togs fram, vilket har påverkat de flesta avsnitt i vägledningen. Dessutom fanns behov av att justera texter som blivit inaktuella, eftersom flera år har gått sedan den förra versionen togs fram.

Huvudsakliga förändringar i vägledningen

  • Avsnittet om samråd och miljöbedömningar har genomgått stora justeringar, eftersom lagstiftningen har förändrats sedan 2017.
  • Naturvårdsverket har också fått återkoppling om att länsstyrelsens roll behöver förtydligas och skrivningar om samråd och länsstyrelsens roll i avfallsplaneprocessen har därför justerats.
  • Avsnittet om nedskräpning och koppling till Åtgärdsprogrammet för havsmiljö och marin nedskräpning har utvecklats i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.
  • Vägledningen har gjorts om till ett levande dokument, vilket innebär att det ska vara enkelt att göra justeringar. De senaste ändringarna finns i en tabell på sidan 3 i vägledningen. När mindre omfattande ändringar görs i framtiden kommer det att framgå tydligt i denna tabell vilka justeringar som har gjorts.  

Kommunerna och länsstyrelsernas ansvar

Kommunerna är ansvariga för att ta fram den kommunala avfallsplanen. Länsstyrelserna är samrådspart då det gäller kommunens undersökning om betydande miljöpåverkan. Om undersökningen visar att avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Länsstyrelsen är också samrådspart när det gäller avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Bestämmelserna finns i 6 kap. miljöbalken. 

Naturvårdsverkets vägledning om strategisk miljöbedömning

När en avfallsplan tas fram eller revideras ska kommunen samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som berörs av planen. Kraven finns i 15 kap. 42 § miljöbalken. Länsstyrelsen är en av dessa myndigheter och är alltså samrådspart när det gäller undersökning om betydande miljöpåverkan och eventuell miljöbedömningen, men även när det gäller själva avfallsplanen. 

När planen är antagen ska kommunen ska lämna följande uppgifter till länsstyrelsen:

  • datum för antagande av planen,
  • en sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel 
  • resultaten av uppföljningen av föregående plan 
  • uppgifter om nedlagda deponier.

Länsstyrelsen ska sammanställa kommunernas avfallsplaner och på begäran lämna sammanställningen till Naturvårdsverket.

Uppföljning av kommunal avfallsplanering

Naturvårdsverket följde upp hur den kommunala avfallsplaneringen fungerade inför framtagandet av de ursprungliga föreskrifterna och vägledningen, dokumenten finns att ta del av här nedan. 

Rapporten om uppföljningen (pdf 665 kB)

Bilaga till rapporten med uppföljning av länsstyrelsens roll (pdf 98 kB)