Vägledning

Informera hushåll om åtgärder för att förebygga avfall

Person i park med termos i handen.

När avfallsmängderna minskar reduceras också påverkan på klimat och miljö. Den här vägledningen ger stöd till kommuner i att informera hushåll om avfallsförebyggande åtgärder.

Sedan augusti 2020 är det lagkrav på att kommuner ska lämna information till hushållen om avfallsförebyggande åtgärder. Kommunen har kännedom om lokala förhållanden och stora kontaktytor till invånarna och har därför stora möjligheter att informera om åtgärder som minskar hushållens avfall. Kommunen kan också själv föregå med gott exempel vilket stärker kommunens trovärdighet som avsändare av informationen. 

Sidan vänder sig till

Vägledningen vänder sig till dig som arbetar med avfall, miljö, medborgarservice, konsumentinformation, bostäder, utbildning eller annan service i en kommun samt till kommunpolitiker med intresse för att lyfta avfallsförebyggande, resurshushållningsfrågor och cirkulär ekonomi. Du som arbetar på länsstyrelsen med att stödja kommunerna i arbetet med avfallsförebyggande och andra aktörer med intresse för att minska avfallet från hushåll och verksamheter kan också ha nytta av informationen. 

Avfallshierarkin

Att förebygga avfall är första prioritet enligt avfallshierarkin. Avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är en prioriteringsordning som styr lagstiftning och politik på avfallsområdet och finns i EU:s ramdirektiv om avfall (artikel 4, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv). Följande prioriteringsordning gäller enligt direktivet: 

a) Förebyggande

b) Förberedelse för återanvändning

c) Materialåtervinning

d) Annan återvinning, till exempel energiåtervinning

e) Bortskaffande

Avfallshierarkins första steg om avfallsförebyggande är infört i svensk lagstiftning genom miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap. 5 §) medan resten av avfallshierarkin finns i 15 kap. 10 § miljöbalken. 

Skyldighet för kommunerna att informera

Kommunerna ska lämna information till hushållen om avfallsförebyggande åtgärder. Enligt en ändring av miljöbalken som trädde i kraft 1 augusti 2020 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder (15 kap 45 § 1 p. miljöbalken). Genom detta bemyndigande har Naturvårdsverket givits rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen (9 kap. 6 § 2 p. avfallsförordningen). 

Naturvårdsverket har i sin tur med stöd av detta föreskrivit att kommunen ska lämna information till hushållen om avfallsförebyggande åtgärder (21 § Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6)). 

Kommunen är också skyldig att, från och med 1 januari 2024, ta fram lättillgänglig information till hushållen och till de verksamheter som har valt kommunal insamling, om hur de kan förebygga förpackningsavfall (6 kap. 16 § 3 p förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar).

Kommunernas informationsskyldighet stöds av artikel 9 i EU:s ramdirektiv om avfall där informationskampanjer lyfts fram som en av flera åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att förebygga avfallsgenerering (artikel 9, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall). 

Möjlighet att finansiera med renhållningsavgiften

Kommunen får finansiera information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen med renhållningsavgiften. Det blev möjligt genom en ändring av miljöbalken 1 augusti 2020. Ändringen innebär att kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för åtgärder som kommunen vidtar i syfte att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder till hushåll och verksamhetsutövare, som producerar avfall som kommunen ansvarar för (27 kap. 4 §, 2 p. miljöbalken).  De avfallsslag som kommunen ansvarar för framgår av 15 kap. 20 § miljöbalken.

Definition av avfallsförebyggande åtgärder

Avfallsförebyggande åtgärder definieras i miljöbalken (15 kap. 2 §) och innebär åtgärder som vidtas innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden avfall, en minskning av innehållet av farliga ämnen i material och produkter eller en minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall kan ge upphov till.

Ladda ner vägledningen

Här kan du ladda ner Informera hushåll om åtgärder för att förebygga avfall - Vägledning om kommunernas ansvar.

Till vägledningen (pdf 1 mb)

Om vägledningen

Vägledningen besvarar frågor som

 • Vad innebär kommunens informationsansvar om avfallsförebyggande åtgärder?
 • Vilka avfallsslag och åtgärder bör informationen handla om?
 • Hur kan informationen genomföras och finansieras?
 • Vad är en lämplig miniminivå?
 • Vilka är framgångsfaktorerna?

Här på webbsidan finns en kortversion av vägledningen. I pdf:en som länkas på denna sida finns vägledningen i sin helhet. 

Målgrupp för informationen

Kommunen bör ge information om avfallsförebyggande åtgärder till alla hushåll i kommunen. En rekommendation är att kommunen också ger information om avfallsförebyggande åtgärder till verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för.

Kommunen får använda renhållningsavgiften för att finansiera information om avfallsförebyggande åtgärder både till hushåll och till verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för (27 kap. 4 § p. 2. miljöbalken). 

Avfallsslag att informera om

Kommunens information om avfallsförebyggande åtgärder till hushåll bör handla om avfallsslag som hushållen genererar. Kommunen kan välja att prioritera att informera särskilt om åtgärder som förebygger vissa avfallsslag och över tid göra nya prioriteringar av avfallsslag. Från 1 januari 2024 är kommunen är skyldig att informera om åtgärder för att förebygga förpackningsavfall (6 kap. 16 § 3 p förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar).

Åtgärder att informera om

Avfall från hushåll härstammar från en stor mängd olika produkter. Därför finns det ett stort antal avfallsförebyggande åtgärder som hushåll kan vidta. Tillsammans kan dessa åtgärder ge väsentligt minskade avfallsmängder.

Kommunen bör lämna information om flera avfallsförebyggande åtgärder till hushållen. Kommunen kan välja vilka avfallsförebyggande åtgärder den informerar om så länge åtgärderna bedöms eller beräknas bidra till att minska avfallets mängd och farlighet.  Kommunen kan välja att informera om olika åtgärder vid olika tidpunkter.

Olika sätt att informera

En kommun har många olika roller och möter i sin verksamhet i stort sett alla hushåll i kommunen. I många av dessa roller sker ofta regelbunden, i flera fall daglig kommunikation, med kommunens hushåll. Att använda befintliga kommunikationskanaler och kontaktytor gör informationen kostnadseffektiv. Här följer några av kommunens befintliga roller och kanaler som kan användas för information om avfallsförebyggande åtgärder till hushåll: 

 • Kommunens avfallsverksamhet 
 • Kommunens konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare
 • Allmännyttiga bostäder
 • Kommunens miljö- och hållbarhetsinformation
 • Kommunens medborgarservice och övriga information till hushållen
 • Grundskolor, gymnasier, förskolor, vuxenutbildning, SFI och annan kommunal utbildning   

Utöver löpande information i befintliga kanaler rekommenderas att kommunen också gör mer uppsökande informationsinsatser för att nå alla hushåll. Här följer exempel på några sådana: 

 • Informationskampanjer
 • Coachning
 • Förebygganderådgivare
 • Dörrknackning
 • Informera runt verktyg för avfallsförebyggande
 • Nudging
 • Utmaningar och tävlingar

Kommunens information om avfallsförebyggande åtgärder till hushåll bör vara återkommande och inte en engångsföreteelse.

Kombinera med andra styrmedel och åtgärder

Information är ett stödjande styrmedel. Endast information räcker oftast inte för att skapa en förändring. Därför är det är bra att kombinera information om avfallsförebyggande åtgärder med andra styrmedel och åtgärder för att förebygga avfall. Avfallstaxan, allmännyttiga bostäder, näringslivsutveckling, insamlingstjänster och ytor för återbruk är några exempel på styrmedel och åtgärder som kan användas.

Samverkan

Flera delar av kommunen kan ge information om avfallsförebyggande åtgärder i hushållen. En rekommendation är att utse en verksamhet som samordnare med huvudansvar för att informationen blir av.

I förekommande fall kan informationen om avfallsförebyggande åtgärder till hushåll ges av kommunala samverkansorganisationer. 

Planering av information

En kommunikationsplan för kommunens information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen kan bidra till ett effektivt kommunikationsarbete. Planen bör vara flerårig och innehålla kommunikationsmål, val av kanaler och budskap, aktiviteter samt ansvarsfördelning, tidplan, budget och hur effekten av informationen ska mätas och följas upp.

Finansiering av information

Kommunen får finansiera information om avfallsförebyggande åtgärder till hushåll, och verksamheter, som har avfall under kommunalt ansvar, genom renhållningsavgiften. Använd en kostnadsbedömning för informationen som ett av underlagen för konstruktionen av avfallstaxan.

Framgångsfaktorer

Det finns ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med information om avfallsförebyggande åtgärder. Här följer några tips:

Informera om konkreta åtgärder, exempel och lösningar som fungerar i praktiken istället för att använda vaga begrepp.

Informera om varför avfallet behöver minska och vad hushållen kan vinna på det. Minskad miljöpåverkan och minskade kostnader är de största vinsterna. 

För att inte fastna i frågor om avfallssortering när ni vill informera om avfallsförebyggande: förklara skillnaden utan att ställa begreppen mot varandra och underlätta för en fungerande sortering för att undvika att mottagaren fastnar där. 

Synkronisera information om avfallsförebyggande och sortering genom att följa avfallshierarkins prioritering i informationen. Ett exempel: Det är bra för klimatet att sortera matavfallet och röta det till biogas men det är 10 gånger bättre för klimatet att äta upp istället för att slänga ätbar mat. 

Att informera hushåll och verksamheter om hur mycket avfall de orsakar har visat sig skapa en medvetenhet som gör att avfallet minskar.

Förutom förändrade avfallsmängder är det också motiverande att återkoppla och synliggöra effekter i form av minskad klimatpåverkan, minskade kostnader, minskad tidsåtgång, mer plats i hemmet och andra positiva effekter som följer med minskade avfallsmängder. 

Många avfallsförebyggande åtgärder är sådana som hushållen kan göra men inte gör för att de inte kommer sig för, inte kommer ihåg eller inte planerar. Därför är ett bra sätt att informera att påminna om avfallsförebyggande åtgärder på platser där respektive åtgärd kan göras, till exempel i dagligvarubutiker, restauranger och i anslutning till bostäder. 

För att nå fram med information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen är det bra att undanröja missuppfattningar och avliva myter om avfallsförebyggande åtgärder i samband med att informationen ges. Exempel på missuppfattningar är att engångsartiklar skulle vara bättre för miljön än flergångsprodukter och att mat som passerat bäst före-datum är farlig att äta.

Kommunen har stora kontaktytor och interagerar dagligen med i stort sett alla kommuninvånare på olika sätt. Genom att genomföra avfallsförebyggande åtgärder i kommunal verksamhet och visa upp och kommunicera detta kan kommunen agera förebild för kommuninvånarna.

Externa aktörer kan ha stora kontaktytor till hushåll och verksamheter som är relevanta för information om avfallsförebyggande åtgärder. Kommunen kan därför informera om avfallsförebyggande åtgärder i samverkan med externa parter, som ideella föreningar och andra offentliga verksamheter.

När förutsättningar ändras är viktiga tillfällen att informera, såväl om avfallsförebyggande åtgärder som om annat. Det kan handla om när hushållet flyttar, när avfallsavgiften höjs, när bytesrum inrättas eller ny lagstiftning träder ikraft. 

Att börja med åtgärder som är svåra att misslyckas med ökar chanserna för fortsatt intresse för avfallsförebyggande. 

Sammanfattad miniminivå

Naturvårdsverket rekommenderar följande insatser som en miniminivå för att informera hushållen om avfallsförebyggande åtgärder: 

 • Alla hushåll i kommunen bör nås av information om avfallsförebyggande åtgärder som de kan vidta i syfte att minska sitt avfall.
 • Kommunen bör lämna information om flera avfallsförebyggande åtgärder till hushållen. 
 • Informationen bör handla om avfallsslag som hushållen genererar.
 • Informationen bör ske kontinuerligt över tid och inte vara en engångshändelse. 
 • Kommunen bör använda minst följande tre informationsvägar för information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen:

  - löpande information via personliga kontakter (till exempel via kundtjänst)

  - löpande digital information (till exempel på kommunens webbplats)

  - löpande informera om avfallsförebyggande åtgärder i samband med information om kommunens avgifter och tjänster (till exempel avfallsavgifter, avfallsinsamlingstjänster, allmännyttiga bostäder, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning och kommunal utbildning)

Relaterad vägledning