Vägledning

Bygg- och rivningsavfall

Husbygge
Granskad: ‎den ‎6‎ ‎november‎ ‎2023

Sidan innehåller information om regler och ansvarsfrågor samt om metoder för inventering och sortering av avfallet.

Under den senaste tioårsperioden genererades årligen cirka 10 miljoner ton avfall från bygg- och anläggnings­sektorn. Cirka tio procent av detta var farligt avfall. Om vi ska kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska och hanteringen av avfallet säkras.

Den här sidan vänder sig främst till 

Tjänstemän inom kommun och länsstyrelse som arbetar med tillsyn eller prövning och till verksamhetsutövare inom bygg- och rivningsbranschen.

Bra att veta

Sommaren 2020 började nya regler, avfallspaketet, att gälla på avfallsområdet. När det gäller bygg- och rivningsavfall gäller nya föreskrifter från den 1 augusti 2020.

Två lagstiftningar för avfall gäller parallellt. I miljöbalken finns regler om hantering av avfall. Ytterligare regler om avfall som uppstår vid bygg- och rivningsåtgärder finns i plan- och bygglagen (PBL).

Plan- och bygglag (2010:900) (riksdagen.se)

Miljöbalk (1998:808) (riksdagen.se)

Avfallsförordning (2020:614) (riksdagen.se)

_ _ _ _ _ _

Bestämmelserna i PBL (2010:900) om anmälan om bygg- eller rivningsåtgärd/ansökan om bygg- eller rivningslov och kraven på kontrollplan reglerar hanteringen av avfall. Reglerna syftar till ökad återanvändning av bygg- och rivningsmaterial, ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall samt till ett gott omhändertagande av farligt avfall. Vi har nedan fokus på rivningsåtgärder eftersom det är de som skapar de största mängderna avfall.

Rivningslov, anmälan om rivningsåtgärd och kontrollplan

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast en anmälan till byggnadsnämnden istället för rivningslov. Vid dessa rivningar av byggnader krävs det att byggnadsnämnden underrättas om när arbetena avses påbörjas genom en så kallad anmälan om rivningsåtgärd eller en ansökan om rivningslov. Rivning får inte påbörjas förrän byggherren fått ett startbesked och det upphör att gälla efter två år från dagen för utfärdandet.

Till anmälan/ansökan ska normalt en kontrollplan fogas. I den ska byggherren ange hur man ska ta om hand om byggprodukter som kan återanvändas samt ange vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur det avfallet ska tas om hand. Detta gäller även för den kontrollplan som ska upprättas för byggnadsåtgärder eller bygglov.

En eller flera kontrollansvariga som utsetts av byggherren ska se till att kontrollplanen följs. Rivningsarbeten som kräver kontrollplan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked.

Undantag från kravet på anmälan

Vissa byggnader är undantagna från kravet på anmälan om rivningsåtgärd:

 • komplementbyggnader, till exempel carport
 • sådana ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som hör till jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är menade att vara hemliga.

Anmälan om rivningsåtgärd krävs inte heller för rivning av delar av en byggnad eller utrivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad om ändringen inte innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar eller planlösning påverkas avsevärt. Däremot krävs kontrollplan vid rivning av del av byggnad.

Avfallshantering enligt miljöbalken

Sorteringen av bygg- och rivningsavfallet ska normalt ske på plats. Enligt avfallsförordning (2020:614) ska följande avfallsslag åtminstone sorteras ut på platsen där det uppkommer:

 • trä,
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
 • metall,
 • glas,
 • plast,
 • gips,
 • farligt avfall
 • avfall som faller under producentansvar
 • brännbart avfall (dvs. det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen ovan har sorterats ut)

Olika slag av farligt avfall ska hållas åtskilda från varandra, vilket gör att det farliga avfallet ofta behöver sorteras i flera olika fraktioner. På motsvarande sätt kan det behövas fler fraktioner även bland övriga avfallsslag för att optimera återvinningsmöjligheterna.

Eventuella virkesförstörande insekter eller annan ohyra ska avlägsnas och oskadliggöras vid rivning av byggnadsverket (5 kap. 17 § plan- och byggförordningen (2011:338)).

Vår bedömning är att man kan motivera mer detaljerad sortering där så är möjlig med stöd av resurshushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) som säger att alla ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

 1. minska mängden avfall,
 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
 3. minska de negativa effekterna av avfall, och
 4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas.

Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

I miljöbalken 15 kap. 11 § finns också ett uttryckligt krav att vi alla som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön.

Utöver resurshushållningsprincipen gäller alltid de övriga allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (1998:808) för alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en verksamhet, liksom det generella kravet på egenkontroll. Bestämmelser om tillsyn (26 kap.) och förorenade områden (10 kap.) är också tillämpliga. Bygg- och rivningsverksamheter är inte anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken men är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet.

Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall

De nya reglerna innehåller bestämmelser om undantag från kraven på den som producerar bygg- och rivningsavfall i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och om undantag från kraven i 3 kap. 12 § avfallsförordningen vad gäller utsortering av brännbart bygg- och rivningsavfall.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:7) från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Information om nya regler för avfallshantering och återvinning- från avfall till resurs

Att skicka in dispensbeslut

I avfallsförordningen finns ett krav på att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera det i åtminstone sex avfallsslag (3 kap. 10 §). Det finns en möjlighet för den som producerar bygg- och rivningsavfall att söka dispens från utsorteringskravet hos tillsynsmyndigheten. I NFS 2020:7, Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall, ska tillsynsmyndigheter enligt 6 § senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket skicka beslut om dispenser enligt 3 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) som vunnit laga kraft under föregående år.

Naturvårdsverket anvisar härmed tillsynsmyndigheterna att sända sina dispensbeslut till följande adress:

registrator@naturvardsverket.se

Märk försändelsen med följande ärendenr: NV-02113-21 både i ämnesraden och i meddelandet.

Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall

Vägledning för byggherren som har det yttersta ansvaret för avfallshanteringen.

Utsortering för ökad materialåtervinning av plastavfall från byggnation och rivning

Att källsortera plastavfall i minst en fraktion är sedan 2020 ett krav. Genom att undersöka möjligheter att sortera ut plast i flera fraktioner kan ni bidra till ökad, högkvalitativ och säker materialåtervinning. Här får du stöd kring hur du som byggentreprenör kan tänka och vart du kan vända dig i detta arbete.

Tillsyn av bygg- och rivningsavfall

Kommunens miljönämnd och byggnadsnämnd delar tillsynsansvaret för avfallshantering i bygg- och rivningsverksamhet.

Rapportering för avfallsmottagande anläggningar

Vägledning med råd om lämpliga tillvägagångssätt för den sedan 2016 utökade rapporteringen för A- och B-tillståndspliktiga anläggningar enligt 29 kap. miljöprövningsförordning (2013:251) som tar emot bygg- och rivningsavfall.

Vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial

Stöd vid identifiering, rivning, transport och destruktion samt om ansvar för hantering av CFC-haltigt material i samband med rivning.

Mer information

Byggherren har ett övergripande ansvar vid bygg- och rivningsverksamhet. Inför en rivning eller nybyggnation ska man kontakta byggnadsnämnden för att ta reda på om åtgärden kräver lov. Om den är lovpliktig söks lovet hos byggnadsnämnden som därefter beslutar om lov ska beviljas eller inte. Det är viktigt att farliga ämnen, komponenter och material identifieras vid en materialinventering redan innan rivning och renovering startar. Det är en förutsättning för att bygg- och rivningsavfallet ska kunna tas omhand på ett säkert sätt.

Det finns goda möjligheter för kommunen att se till att byggherrar och entreprenörer hanterar avfallet på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt enligt 15 kap 11 § miljöbalken och i enlighet med resurshushållningsprincipen i 2 kap 5 § miljöbalken. En god resurshushållning innebär att man främst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det. Först när man säkerställt att det inte går att återvinna avfallet bör man överväga deponering. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Mer information om tillsyn

Boverket har tagit fram allmänna råd om rivningsavfall som började gälla i oktober 2013. Mer information om detta och om PBL:s kontrollsystem för rivningsavfall finns på Boverkets webbplats.

Relaterad vägledning