Vägledning

Definition av avfall

Barn vid soptunna.

Vem är avfallsproducent?

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎mars‎ ‎2024

Huvudregeln är att den vars aktivitet ger upphov till ett avfall är en avfallsproducent. Här förklarar vi begreppet och ger exempel som hjälper dig att avgöra vem som är avfallsproducent.

Det är viktigt att veta vem som är avfallsproducent eftersom den omfattas av flera skyldigheter. Enligt principen att förorenaren betalar är det viktigt att det finns en utpekad aktör som står för kostnaderna för behandlingen av avfallet. Är inget annat föreskrivet eller avtalat ska den ursprungliga avfallsproducenten stå för kostnaderna.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter och de som hanterar avfall.

Bra att veta

Denna vägledning handlar om begreppet ursprunglig avfallsproducent.

Begreppet avfallsproducent

 • Den som ger upphov till avfall är en avfallsproducent. Avfallslagstiftningen gör skillnad mellan en ursprunglig avfallsproducent jämfört med någon som genom sin hantering av ett avfall ändrar dess egenskaper och därigenom skapar en ny avfallstyp.
 • En ursprunglig avfallsproducent kan vara en verksamhetsutövare som genom exempelvis sin tillverkning ger upphov till avfall men det kan även vara en privatperson. 
 • Som avfallsproducent betraktas också den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning, det vill säga inte en ursprunglig avfallsproducent. 
 • Ett exempel är när du som privatperson eller i egen yrkesmässig verksamhet innehar en trasig TV som du vill bli av med, utan avsikt att det ska återanvändas, i detta fall har du gett upphov till ett avfall och är att betrakta som ursprunglig avfallsproducent. 
 • Det är inte möjligt att avtala om vem som ska vara avfallsproducent. Genom avtal går det dock att frigöra sig från ansvar från avfallets fullständiga behandling och från kostnaderna för hantering av det producerade avfallet.

Att bedöma vem som är avfallsproducent

I vissa situationer är det svårare att bedöma vem som är avfallsproducent. Ibland finns anledning att avvika från huvudregeln och se någon annan som avfallsproducent än den som faktiskt utför den aktivitet som gett upphov till avfallet. I sådana situationer kan det behöva göras en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Exempel när det kan vara svårt att avgöra vem som är avfallsproducent

En verksamhetsutövare anlitar en annan verksamhetsutövare för att utföra en åtgärd som ger upphov till avfall i verksamheten. Är det då den beställande verksamhetsutövaren eller den som anlitats för att utföra åtgärden som blir avfallsproducent? 

Enligt huvudregeln ska den vars aktivitet som ger upphov till ett avfall anses vara avfallsproducent. I exemplet är det inte tydligt vem som ska anses ge upphov till avfallet – avsteg från huvudregeln kan behöva göras. En viktig faktor i bedömningen är då vem som har rådigheten, det vill säga rätt att förfoga över eller har avfallet i sin besittning.

Rådighetsbedömningen kan påverkas av olika faktorer såsom exempelvis lagstiftning, tillstånd eller andra liknande förutsättningar. Som tidigare nämnts går det inte att avtala bort sitt ansvar som avfallsproducent. Det är endast i situationer där det finns flera verksamhetsutövare som kan ses som avfallsproducent som en bedömning enligt ovan kan behöva göras.  

Samma bedömning behöver ske när en privatperson anlitar en entreprenör för att utföra till exempel en renovering eller en serviceåtgärd. Då anses avfallet som regel uppstå som en följd av åtgärden, alltså i den yrkesmässiga verksamheten. 

Den här bedömningen går också i linje med vad regeringen skriver om bygg- och rivningsavfall från privatpersoner på sidan 45–46 i regeringens proposition 2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet. Bakgrunden till detta är att kraven som åligger en avfallsproducent förutsätter en relativt omfattande kompetens om avfallsregelverket och det är inte lämpligt att ställa sådana krav på en avfallsinnehavare som inte utövar yrkesmässig verksamhet.

Osäker på vem som är avfallsproducent?

Vid osäkerhet gällande vem som är avfallsproducent är det viktigt att stämma av med sin tillsynsmyndighet.

Avfall vid serviceåtgärder

Den vars aktivitet ger upphov till ett avfall anses enligt huvudregeln vara avfallsproducent. Ett avfall som uppstår som en direkt följd av service, underhåll och liknande arbeten, bör därför normalt anses uppstå i den verksamhet som genomför service- eller underhållsåtgärden.

Det betyder att avfallet uppstår i den verksamhet som utför servicen eller underhållet, även om arbetet utförs hos någon annan eller på annan plats än i serviceföretagets egna verksamhetslokaler. Typisk serviceverksamhet kan i detta sammanhang till exempel vara en elfirma eller bilverkstad. Den verksamhetsutövare som utför servicearbetet kan därför anses vara avfallsproducent.

Detta gäller dock endast det avfall som uppkommer som en direkt följd av att det specifika arbetet utförs. Service som går ut på att endast hämta upp och transportera bort sådant som redan blivit avfall hos beställaren ska inte anses ha uppkommit i serviceverksamheten. 

Exempel på avfallsproducenter

Service på arbetsmaskiner

Servicebolaget AB åker ut och utför service på arbetsmaskiner. Det uppstår farligt avfall i form av bland annat olja. Servicebolaget AB tar med avfallet till sin verkstad. Vi bedömer att avfallet uppstår inom Servicebolaget AB:s verksamhet.

Service och byte av vitvaror

Elbolaget AB säljer och levererar kyl, frys och andra vitvaror, samt utför service på produkterna. Inom serviceverksamheten kan det uppstå kablar och trasiga komponenter som är elavfall.

Vi bedömer att det farliga avfall som uppstår i form av elavfall i samband med service uppstår i Elbolaget AB:s verksamhet. Däremot omfattas inte omhändertagande av avfall som utgörs av hela kylar, frysar och andra vitvaror. Sådant avfall uppstår inte som en följd av service och underhåll.

I dessa fall är den som lämnar avfallet till exempelvis Elbolaget AB att se som avfallsproducent, och den som tar emot avfallet, i detta fall Elbolaget AB, en yrkesmässig transportör eller insamlare av avfall.

Byte av lysrör i en kontorsfastighet 

Fastighetsskötsel AB anlitas av en fastighetsägare för att byta ut de trasiga lysrören och för att ta med sig en uttjänt kyldisk. Eftersom det handlar om utrustning som fastighetsägaren önskar byta ut och kassera så ska fastighetsägaren ses som avfallproducent.

Om Fastighetsskötsel AB däremot utför löpande underhåll i fastigheten som medför att avfall uppstår så bör de i dessa fall betraktas som avfallsproducent. 

Renovering av kontorslokaler

Bygg- och Riv AB genomför en renovering av kontorslokaler på uppdrag av Fastighetsägaren HB. Det avfall som uppstår till följd av åtgärden bedöms uppstå inom Bygg- och Riv AB:s verksamhet.

Renovering av ett badrum hos en privatperson

Badrumsspecialisten HB utför en helrenovering av ett badrum i en villa tillhörande en privatperson. Det avfall som uppstår till följd av renoveringen bedöms uppstå inom Badrumsspecialisten HB:s verksamhet. 

Då bygg- och rivningsavfallet uppstår i en yrkesmässig verksamhet faller det inte under kommunalt ansvar i enlighet med 15 kap. 20 § p. 4 miljöbalken vilket innebär att Badrumsspecialisten HB kan transportera bort avfallet själv alternativt anlita valfri transportör för detta. 

Underhåll av värmepump – byte av köldmedium

Värmepumpsspecialisten AB utför löpande årligt underhåll av Byggnadsstiftelsens värmepump. Under arbetet upptäcker man ett läckage som åtgärdas och i samband med det byts köldmediet ut. Köldmediet får anses ha uppkommit inom Värmepumpsspecialistens verksamhet då avfallet uppstod till en följd av åtgärden.

Tömning av köldmedium i samband med skrotning av utrustning

Gallerian HB ska skrota en gammal uttjänt kylanläggning som inte längre används. Innan den kan skickas till en återvinnare måste anläggningen tömmas på köldmediet. Kylexperten AB anlitas för att tömma anläggningen på köldmediet och för att ombesörja att det destrueras på ett godkänt och miljöriktigt sätt. Gallerian HB får anses vara avfallsproducent för köldmediet som uppstod som ett avfall i samband med att anläggningen kopplades ur i syfte att skrotas.

Utvecklaren AB har fått bygglov, marklov och erforderliga tillstånd för efterbehandling av misstänkt föroreningsskada i ett nytt bostadsområde. De har anlitat Totalsanering AB för att utföra provtagning, schaktning och eventuell behandling av massorna inom ramen för en totalentreprenad. När Totalsanering AB i egen regi har utfört analys av markförhållandena anlitar de Grävmaskinisten HB för att gräva upp de delar av området som har visat sig vara förorenade. När massorna grävts upp och lagts på hög inom området anlitas Åkericentralen för att utföra borttransport och behandling av de uppgrävda massorna. 

I samband med att de förorenade massorna grävs upp uppstår det ett avfall vilket sker inom Grävmaskinisten HB:s verksamhet. Då Grävmaskinisten HB:s uppdrag endast omfattar att gräva upp massorna så saknar de rådighet över det avfall som uppstår. I det här fallet är det i stället Totalsanering AB som utgör avfallsproducent för det avfall som har uppstått. Detta till följd av att de anses ha rådighet över avfallet genom att i avtal ha reglerat villkoren för hanteringen där det anges att avfallet ska lämnas på platsen och inte vidare hanteras av Grävmaskinisten HB vars uppdrag endast är avgränsat till att få upp massorna ur marken. Notera att bedömningen om vem som är avfallsproducent inte nödvändigtvis behöver stämma överens med vem som är verksamhetsutövaren enligt 10 kap. 2 § miljöbalken. 

Tydliggör ansvaret

Genom att tydliggöra parternas roller i avtal går det att undvika missförstånd och eventuella tvister. Ta hänsyn till eventuella begränsningar som följer av lagstiftning. Till exempel kan det vara lämpligt att reglera ansvaret för:

 • hanteringen av avfallet på den plats där det uppstår – hur avfallet ska sorteras, logistikplan, typ av avfallsbehållare och uppställningsplats, skyltning eller märkning av behållare och eventuellt nederbördsskydd 
 • eventuella tillkommande kostnader för avfallshanteringen som kan uppstå till följd av åtgärden
 • kontrollen av att transportörer och mottagande avfallsanläggningar innehar tillstånd för att hantera det aktuella avfallet
 • att säkerställa att transportdokument upprättas och medföljer samtliga transporter av farligt avfall
 • rapportering av uppgifter om avfallet till myndigheterna (exempelvis kan den ena parten agera ombud för att uppfylla den rapporteringsskyldighet till avfallsregistret man har som avfallsproducent av farligt avfall)
 • uppföljning av att avfallet hanterats i enlighet med avfallshierarkin i efterföljande behandling

Ett avtal som tydligt reglerar ansvaret för hanteringen av avfallet kan i vissa fall även vara avgörande för vilken verksamhet som kan ses som avfallsproducent för det avfall som uppkommer. Som tidigare nämnts är det inte möjligt att avtala om vem som ska vara avfallsproducent. Det handlar i stället om att villkoren i ett sådant avtal kan vara vägledande och till stöd i helhetsbedömningen av vem som anses vara avfallsproducent i situationer där det inte tydligt framgår.

I exemplet genomförs en rivningsentreprenad där flera underentreprenörer är inblandade i rivningen.

 • Avfall uppstår till följd av de åtgärder som underentreprenörerna genomför. Normalt sett är var och en att betrakta som avfallsproducent för det avfall som uppstått till en följd av dennes åtgärd.
 • I exemplet har totalentreprenören via avtal reglerat att underentreprenörerna endast ska utföra saneringen/rivningsåtgärden och sedan lämna avfallet på området enligt skriftlig instruktion med hänvisning till totalentreprenörens olika avfallsbehållare.
 • Underleverantörerna saknar i detta fall rådighet över det avfall som uppstår och totalentreprenören kan anses vara avfallsproducent för allt det avfall som uppstår till följd av åtgärderna.

Relaterad vägledning