Allemansrätten i skogen

En stor del av Sverige täcks av skog och många älskar att vara ute i skogen. Tänk på att den är hem för många olika djur och att det finns en ägare som nyttjar skogen.  

Vad som är tillåtet att göra i skogen med stöd av allemansrätten beror ofta på aktivitet och vilken tid på året aktiviteten genomförs.   

Allemansrätten gäller i skogen, men du får givetvis aldrig skada träd och i områden med nyplanterad skog eller ung skog måste du vara särskilt försiktig. I skyddade områden som naturreservat och nationalparker gäller särskilda regler.  

70 procent av Sveriges landyta täcks av skog. Skogen erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter, den ger oss bär och svamp, är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation. Skogen ger även möjlighet till inkomster genom jakt, fiske och naturturism.  

Det finns många olika typer av skog och den kan se väldigt olika ut beroende på var i Sverige du befinner dig. Stora delar av skogen nyttjas för skogsbruk, en mindre andel är frivilligt avsatt eller omfattas av formellt skydd genom bland annat nationalparker och naturreservat.  

Vem äger marken?

Sverige är ett av de länder i världen som har störst andel privatägd skog, cirka hälften av all skog i Sverige ägs av enskilda skogsägare. Ungefär en fjärdedel av skogen ägs av privata skogsföretag. Resten ägs till största delen av staten, främst genom Sveaskog och Fastighetsverket. En mindre del ägs av Svenska kyrkan, allmänningar och stiftelser.  

Allemansrätten ger dig rätt att vistas på någon annans mark och det är tillåtet att tälta enstaka dygn men vill du tälta i större grupp, många nätter eller lägga blodspår för hundträning bör du fråga markägaren om lov.  

Lantmäteriet har alla uppgifter om vem som äger en viss mark. Du kan köpa fastighetskartor, digitala eller tryckta, eller information om vem som äger en viss fastighet hos Lantmäteriet. 

Vem äger fastigheten (Lantmäteriets webbplats)

Skogsägarens rättigheter och skyldigheter

Skogsvårdslagen reglerar kraven på skogsägare. I lagen anges att skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Att bedriva ett hållbart skogsbruk handlar om att bibehålla de ekonomiska, sociala och ekologiska funktionerna både nu och i framtiden. Det är viktigt att visa naturhänsyn vid alla skogsbruksåtgärder.

Syftet med naturhänsyn är att bevara biologisk mångfald och bibehålla ekosystemtjänster. Samtidigt måste hänsyn tas till andra intressen, som kulturmiljön och friluftslivet genom att bland annat undvika att skada stigar, spår och leder och se till att de är framkomliga.   

När aktivt skogsbruk pågår

Skogsavverkning och virkestransporter kan påverka ett skogsområde och skogsvägar i flera månader. Läs eventuella skyltar och följ uppmaningar som markägaren eller skogsentreprenören har satt upp. Då kommer du inte att hindra skogsarbetet och du utsätter dig inte heller för onödiga risker. I vissa fall kan man passera områden där skogsarbete pågår när arbetet tillfälligt ligger nere som under helger.   

Tänk på att:

  • hålla ett säkert avstånd om du stöter på maskiner.
  • vara extra försiktig om du använder skogsvägar där tunga timmerbilar kör.
  • klättra inte på timmertravar och håll barnen borta från dem.
  • inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
  • inte hindra markägare i deras verksamhet.

Biologiskt värdefull skog

En del skogar har höga naturvärden. Oftast genom att träden är gamla och att det finns gott om döende och döda träd och död ved på marken, s.k. lågor. En stor andel av den skogen finns i ett formellt skyddat område, såsom naturreservat, biotopskydd eller nationalpark.

För dessa områden finns det särskilda regler för vad man inte får göra, mer information finns på skyddadnatur.se, eller berörd länsstyrelses hemsida. I skogar med höga naturvärden som inte är formellt skyddad bör man ändå ta extra hänsyn genom att vara försiktig kring de gamla träden och den döda veden.

Man bör heller inte använda död ved från marken eller stubbar till att elda med då den kan vara värdefull för skogens svampar, växter och smådjur. Ta hellre med dig egen ved och elda med den. 

Youtube video

Så visar du hänsyn i skogen

För att alla ska trivas är det viktigt att vi visar hänsyn både till varandra, till markägaren och naturen. Här är några tips på hur:  

Allt du tar med ut i naturen ska du också ta med hem, ta gärna med en påse eller liknande för skräp. 

Håll Sverige rent

Det är tillåtet att utföra sina behov i naturen under förutsättning att det inte blir en sanitär olägenhet. Välj platsen med omsorg, långt från boningshus och stigar och leder. Gräv en grop och täck över den när du är klar. Papper och våtservetter slänger du i skräppåse och tar med. 

Läs mer om spårlös vandring (Friluftsfrämjandets webbplats)

Kanske kan du cykla, gå eller använda dig av kollektivtrafik för att ta dig till skogen. 

Detta är extra viktigt under våren då många ungar föds.

Olika aktiviteter i skogen

Ridning

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Läs mer om ridning

Jakt

En skylt där det står ”jakt pågår” förbjuder inte andra från att vistas i skogen, men ger möjlighet för allmänheten att välja ett annat område. Det är inte tillåtet att medvetet störa pågående jakt.

Läs mer om jakt och fiske

Skyddade områden

De mest skyddsvärda skogarna i Sverige bevaras långsiktigt genom att bilda till exempel nationalparker och naturreservat. Här finns särskilda regler som kan begränsa allemansrätten.

Läs mer om skyddade områden

Vad får du plocka i skogen?

Plocka gärna vilt växande blommor, bär och svamp. Tänk på att inte ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd. De kan skadas. 

Läs mer om plocka blommor, bär och svamp 

Eldning

Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld i skogen, bara en möjlighet att på eget ansvar elda under säkra förhållanden. 

Läs mer om eldning

Cykling

Cykling ingår i allemansrätten men tänk på att inte cykla över en tomt, planteringar eller över mjuka, ömtåliga marker.

Läs mer om cykling

Hund i skogen

Håll alltid din hund under noggrann kontroll eller i koppel. I synnerhet under tiden 1 mars till den 20 augusti för att undvika att hunden stör eller skadar vilt. 

Läs mer om hundar i naturen

Enskild väg

Om du tar bilen till skogen så tänk på att inte parkera så att du skadar terrängen, är en säkerhetsrisk för andra trafikanter eller i övrigt stör. På enskild väg kan det vara förbjudet att köra motorfordon.

Läs mer om enskild väg

Terrängkörning är förbjuden

Allemansrätten ger inte rätt till terrängkörning av något slag, inte ens för husbilar och husvagnar.

Läs mer om husvagn och husbil i naturen

Läs mer om fyrhjulingar och motorcyklar i naturen

Läs mer om snöskoter i naturen