Plocka blommor, bär och svamp

Du får plocka vilt växande blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat.

Man får bara plocka de blad och bär som årligen reproduceras, det vill säga, som inte skadar växten genom plockningen. Man får alltså inte gräva upp växter, plantor, lökar och rötter, eller annars genomföra sin plockning på ett sätt som skadar växterna. 

I lagen (12 kap 2a § Brottsbalken) räknas de växter upp som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. Lagtexten är dock gammal och måste ibland tolkas med sunt förnuft. Mossor och lavar finns inte med i lagtexten, och får antagligen plockas. Men inte i stora mängder och inte till försäljning.

Så gör vi allemansrätt

  • Ta bara grenar, kottar och nötter som redan ligger på marken. 
  • Plocka vilda blommor, bär och svamp som inte är fridlysta. 
  • Till adventsljusstaken väljer du mossa och lavar som inte är fridlysta och tar bara så mycket att det räcker till din ljusstake. 
  • Till påsk köper du ditt ris, eller frågar markägaren om lov innan du plockar det. 

Fridlysta växter – det här gäller

Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad – du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Du får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Det gäller även om djuret eller växten är på din egen tomt.

En del fridlysta växter får inte plockas alls. I andra fall kan fridlysning av en växt innebära att du får plocka en bukett till dig själv, men att det är förbjudet att gräva upp den med rötterna eller plocka den för försäljning.

Regeringen beslutar om fridlysning av en växt- eller djurart och beslutet kan gälla i hela landet, i ett enskilt län eller i en del av ett län. En del fridlysta växter får inte plockas alls, andra får plockas, men inte grävas upp med rötterna och några får inte plockas för försäljning.

Fridlysta arter
 
Länsstyrelsens webbplats

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat och även i fornminnesområden gäller särskilda regler. Det kan vara begränsningar i rätten att plocka bär eller växter, men också stenar och annat.

Vad som gäller framgår av anslagstavlor i området. Du kan vända dig till kommunen eller länsstyrelsen för mer information.

Sveriges nationalparker och deras föreskrifter

Länsstyrelsens webbplats

Bär och svamp

svampar-960x540.jpg

Vilt växande bär och svamp tillhör markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset. Men markägaren får inte hindra någon från att plocka dem på marker där allemansrätten gäller. 

Rättsläget är emellertid oklart när det gäller tryffel eftersom frågan om att plocka tryffel inte prövats i domstol. Naturvårdsverkets bedömning är att plockning av tryffel kräver tillstånd av markägaren, eftersom tryffel för det mesta behöver grävas upp.

Sådan plockning ingår inte i allemansrätten. Mer omfattande grävning kan också kräva samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken, eftersom sådan grävning kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Det går inte att åberopa allemansrätten som skäl för att markägaren ska ta särskild hänsyn till bären vid exempelvis skogsskötsel.

Information om giftsvampar, Giftinformationscentralens webbplats

Ödetomter

På ödetomter utan byggnader kan du ta förvildade äpplen, körsbär, hallon, krusbär och liknande utan att riskera något straff.

Nötter och ollon

Hasselnötter och andra nötter omfattas inte av allemansrätten till skillnad från bär och svamp. De är inte fridlysta, men det är förbjudet att plocka ollon och nötter från växande träd (12 kap 2a § Brottsbalken).

Det beror på att dessa produkter var viktiga förr i tiden då grisarna gick i skogen och åt sig feta på just ollon och nötter. Det går naturligtvis att be markägaren om lov.

Levande och döda träd

Enligt allemansrätten får du ta torra kvistar, grenar och kottar som ligger på marken. Däremot är det inte tillåtet att från växande träd bryta eller såga kvistar eller grenar eller att ta bark och näver.

Bryter du levande kvistar från växande träd och buskar blir det sår som kan leda till att växterna växer sämre eller ibland dör. Det ger en sämre inkomst till den som äger marken.

Buskar nämns inte i lagen men det är knappast tillåtet att ta exempelvis en enbuske. Det är heller inte tillåtet att såga eller hugga sönder döda träd eller ta riktigt stora grenar.

Döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de är en värdefull boplats för bland annat många vedinsekter. 

Stenar

I lagen (12 kap 2a § Brottsbalken) finns sten med bland sådant som inte är tillåtet att ta med sig utan markägarens medgivande. Att plocka med sig enstaka mindre stenar från naturen, kan ändå knappast räknas som brottsligt.

Det är dock inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar.

Hitta vidare