Hundar i naturen

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på dig som hundägare stora.

Så gör vi allemansrätt

  • Ett bra sätt att göra allemansrätt är att ha din hund i koppel, så att vilda djur och hundrädda människor får lugn och ro.  

Fyra tillfällen då du ska koppla din hund

  1. När vilda djur har ungar (1 mars–20 augusti). Då får hunden inte springa lös i skogen. I de allra flesta fall betyder det koppel.  
  2. Nära betande djur.
  3. När ni är i renbetesmarker. 
  4. När ni vistas i nationalparker eller naturreservat 

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken ska hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)

Rennäringslagen (1971:437)

Full kontroll även annan tid

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilda djur. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det, ska hunden gå i koppel eller i lina. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren eller någon som företräder henne eller honom.

Om hunden inte går att fånga riskerar den att bli skjuten. Du som hundägare har ett strikt ansvar att din hund inte orsakar ”skador eller avsevärda olägenheter”. Det gäller inte bara vilt utan även betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet.

I ett område där renskötsel bedrivs ska hundar, som inte används i renskötseln, kopplas. Detta gäller också när renar flyttas. Denna regel finns i rennäringslagen. Här finns ett koppeltvång (”hållas i band”).

Kopplingstvång i alla nationalparker

I alla Sveriges nationalparker ska din hund alltid vara kopplad, oavsett hur bra lydnad du har på din hund. Det är med andra ord förbjudet att ta med en hund som inte är kopplat i ett fysiskt koppel.

Några undantag finns där hundar endast är tillåtna vissa tider på året och på vissa platser

Hundar måste alltid vara kopplade och får endast vistas i parken under tiden 1 januari till 30 april.

Hundar måste alltid vara kopplade och får endast vistas i parken under tiden 1 januari till 30 april. Det är tillåtet att under hela året ha kopplad hund på vägar och markerade leder samt i omedelbar närhet till turiststationen och Abiskojaurestugorna.

Hundar måste alltid vara kopplade och får endast vistas på Rallarstigen.

Hundar måste alltid vara kopplade och får endast vistas på Kungsleden.

Hundar måste alltid vara kopplade och får endast vistas på Kungsleden.

Hundar måste alltid vara kopplade och får endast vistas på Kungsleden samt området mellan kraftledningen och Stuor Julevu/Stora Lulevattens sjösystem.

Hundar måste alltid vara kopplade och får endast vistas i parken under tiden 1 januari till 30 april. På Kungsleden får dock kopplad hund följa med under hela året.

Inga husdjur får tas iland på ön.

Ofta kopplingstvång i naturreservat

I vissa naturreservat med känsligt djurliv, med betande boskap eller många besökare måste din hund vara kopplad, oavsett hur bra lydnad du har på den. Läs informationsskylten vid entrén till naturreservatet eller fråga länsstyrelsen eller kommunen för att ta reda på vad som gäller just där.

Skyddade områden

Länsstyrelsens webbplats

Lokala och regionala beslut om kopplingstvång

Länsstyrelsen kan besluta om kopplingstvång med stöd av jaktförordningen. Beslutet kan gälla såväl under tiden 1 mars-20 augusti som annan tid på året. Kopplingstvång gäller till exempel i en stor del av Östersjökustens skärgård.

Kommunen kan också införa lokala regler om exempelvis kopplingstvång och hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Kontakta din kommun för mer information.

Närmare information om vad som gäller just i din kommun kan du få från kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.

Ditt ansvar som hundägare

Du som hundägare har ett så kallat ”strikt ansvar” för din hund. Det innebär att du kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Lagen om tillsyn av hund och katt

Undantag i samband med till exempel jakt

Hundar får vara  lösa

  • vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 § jaktförordningen (de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jakten). Det varierar mycket beroende på viltart.
  • för spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt om hunden står under förarens kontroll med stöd av 17 § jaktförordningen.
  • för att valla tamdjur med stöd av 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter 2022:8.

Länsstyrelsen kan ge fler undantag. Sådana ges i vissa fall för träning av till exempel polishundar, brukshundar och vakthundar. Länsstyrelsen kan också inskränka på möjligheterna att använda jakthundar i vissa fall.

Jaktlagen (1987:259)

Jaktförordningen

Länsstyrelsens webbplats

Kommunens lokala ordningsföreskrifter kan innehålla regler om hundhållning. Kontakta kommunen för mer information.

Jakt och spårträning med hund

För jakt och jaktträning med jakthund krävs jakträttshavarens medgivande. Samma krav gäller enligt Naturvårdsverkets mening träning med spårhundar. Man kan däremot inte förbjuda någon att ta med sig hund som hålls i koppel eller på annat sätt förhindras att driva eller förfölja vilt. Gör hund ändå skada på vilt eller egendom är ägaren strikt ansvarig, och skadestånd kan också aktualiseras.

För att kunna ägna sig åt person-, viltspårning, apportträning eller annan träning av hund på annans mark, anser Naturvårdsverket att markägarens eller jakträttshavarens tillstånd krävs. 

Information om blodspårning (Jordbruksverkets webbplats)