Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Transport av flygaska till Norge

Från och med 1 oktober 2021 kommer Naturvårdsverket, i fråga om viss behandling av flygaska som hittills godtagits som återvinning (R5), istället att bedöma denna behandling som bortskaffande vid gränsöverskridande avfallstransport ut från Sverige.

Viss flygaska som transporterats till Norge för behandling läggs inte direkt på deponi utan används i en förbehandlande process, för att neutralisera och/eller stabilisera annat avfall. I de fall som här avses utgör såväl flygaskan som det avfall den blandas med farligt avfall och även resultatet av behandlingsprocessen är ett farligt avfall. Detta farliga avfall läggs sedan på farligt avfall-deponi.

Den ovan beskrivna förbehandlingsprocessen har i miljötillstånd och av mottagarlandets behöriga myndighet bedömts som ett återvinningsförfarande, R5, eftersom flygaskan kommer till nyttig användning då den ersätter material som annars skulle behöva införskaffas. Naturvårdsverket har efter en närmare granskning och bedömning av förfarandet, kommit fram till att den behandling som den farliga flygaskan genomgår ska betraktas som ett bortskaffande – D13 följt av deponering, D1. Även om askan kommer till nytta istället för annat material i förbehandlingen syftar behandlingen i sin helhet till att avfallet bortskaffas (deponeras).

Naturvårdsverkets ändrade bedömning innebär att transporter av flygaska som går till en anläggning där de slutligt läggs på deponi fortsättningsvis ska anses gå till bortskaffande även i de fall de används i en sådan förbehandlingsprocess som beskrivs ovan.

Anmälare/exportörer av avfall kommer fortsättningsvis, vid inlämnande av en anmälan om gränsöverskridande transport av avfall till Norge för bortskaffande också att behöva inkomma med en särskild motivering till varför avfallet ska skickas dit för bortskaffande. Norge har sedan februari 2021 infört restriktioner när det gäller oorganiskt avfall som ska importeras till Norge för bortskaffande och medger import endast under vissa förutsättningar och efter prövning i det enskilda fallet.

Naturvårdsverkets bedömning enligt ovan kan komma att gälla även andra, liknande behandlingsprocesser, där avfall visserligen kan anses komma till nytta i en förbehandling men behandlingen som helhet ska bedömas som ett bortskaffande.

Restriksjoner på import av uorganisk farlig avfall til sluttbehandling i Norge (pdf 206 kB)