Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Olagliga transporter av avfall över gränserna

Gränsöverskridande avfallstransporter som inte sker enligt gällande regelverk betraktas som illegala. På den här sidan finns exempel på vad räknas som en illegal avfallstransport och information om ansvar.

Den exportör eller importör som genomför en olaglig avfallstransport riskerar straff i såväl avsändarlandet som mottagarlandet. Böter eller fängelse, stopp för framtida transporter kan bli följden för den verksamhetsutövare eller anmälare som genomför en olaglig gränsöverskridande transport av avfall. Detsamma gäller för avfall som är förbjudet att exportera eller importera. 

Sidan vänder sig till

Informationen på den här sidan kan användas som stöd till dig som exporterar eller importerar avfall som transporteras över gränserna. 

Olaglig export av avfall

Den som skickar en olaglig avfallstransport från Sverige är ansvarig för transporten och skyldig att ta tillbaka avfallet. Den ansvarige får stå för alla kostnader att ta tillbaka avfallet till Sverige samt kostnaden för återvinning/bortskaffande på godkänd återvinnings- eller bortskaffningsanläggning i Sverige. Naturvårdsverket åtalsanmäler alla olagliga gränsöverskridande avfallstransporter. 

Olaglig import av avfall

Olagliga avfallstransporter till Sverige inträffar också. Om illegalt avfall upptäcks under transporten ställs i första hand exportören i avsändarlandet som ansvarig. I fall där illegalt avfall upptäcks på en mottagningsanläggning kan företaget som mottagit avfallet ställas till ansvar. 

Bakgrund: Vad som är en illegal transport enligt lagstiftningen

EG-förordningen 1013/2006 (artikel 2.35) anger vad som är en olaglig avfallstransport. Det är alla transporter av avfall: 

a) som utförs utan att de anmäls till alla berörda behöriga myndigheter i enlighet med denna förordning, eller 

b) som utförs utan godkännande från de berörda behöriga myndigheterna i enlighet med denna förordning, eller 

c) som utförs med ett godkännande som erhållits från de berörda behöriga myndigheterna genom förfalskning, uppgivande av falska uppgifter eller bedrägeri, eller 

d) som utförs på ett sätt som inte uttryckligen specificerats i anmälan eller i transportdokumentet, eller 

e) som utförs på sådant sätt att det leder till återvinning eller bortskaffande i strid mot gemenskapsbestämmelser eller internationella bestämmelser, eller 

f) som utförs i strid mot artiklarna 34, 36, 39, 40, 41 och 43, eller 

g) där det, i fråga om sådana transporter av avfall som avses i artikel 3.2 och 3.4, visar sig att 

i) avfallet har befunnits inte ingå i förteckningen i bilagorna III, IIIA eller IIIB, eller 

ii) artikel 3.4 inte har iakttagits, 

iii) transporten har skett på ett sätt som inte uttryckligen specificerats i det dokument som anges i bilaga VII.