Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Informationsplikt

Vid gränsöverskridande avfallstransporter av så kallat grönlistat avfall gäller informationsplikt. Vad informationsplikten innebär och vilka typer av transporter som detta gäller för beskrivs på den här sidan.

Vanligtvis krävs en anmälan och godkännande vid gränsöverskridande transporter av avfall. Transport av icke-farligt avfall, så kallat grönlistat eller informationspliktigt avfall, som ska återvinnas utgör ett undantag från denna regel. 

Sidan vänder sig till

Informationen på den här sidan kan användas som stöd till dig som ska exportera avfall till andra länder.

Allmän informationsplikt

Allmänna informationsplikten gäller:

  • ofarligt avfall som ska gå till återvinning och finns på de gröna listorna (bilaga III och III B) i EG-förordningen 1013/2006.
  • blandningar av två eller flera avfallsslag som är förteckningar i bilaga III och inte omfattas av enskild avfallskod under förutsättning att sammansättningen av de två blandningar inte är till hinder för miljöriktig återvinning. Blandningen ska vara listad i bilaga IIIA
  • att avfallet måste hanteras på ett miljöriktigt sätt under transporten och återvinningen.

Avfallet kan exporteras till EU-, EFTA och OECD-länder och några länder utanför OECD för återvinning om länderna är parter i Baselkonventionen.  Förordningen 1418/2007 reglerar export till länder som inte är med i EU, EFTA eller OECD.  Avfallets Basel- eller OECD-kod bestämmer om avfallet omfattas av förbud, anmälan, informationsplikt och särskilda regler i importlandet. Läs mer i den konsoliderade versionen av förordningen 1418/2007 under Lagstiftning.

Riktlinjer, transport av avfall i enlighet med artikel 18

Via länken nedan går det att ladda ner vägledningen ” Shipments of waste pursuant to Article 18 of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste”

Waste shipments correspondents' guidelines (europa.eu)

Informationsmaterial

Informationsblankett (bilaga VII)

Basinformation om transporten, avsändare och mottagare ska fyllas i en särskild blankett som ska medfölja transporten.

Blanketten ska undertecknas av den som organiserar transporten innan avfallet skickas samt av återvinningsanläggningen eller laboratoriet efter det att avfallet tagits emot. Observera att den person som organiserar transporten ska omfattas av avsändarlandets jurisdiktion. Mer information finns i artikel 18 i EG-förordningen 1013/2006.

Informationsblanketten på engelska (bilaga 7/annex VII i EG-förordning 1013/2006) (pdf 122 kB)

Nedan finns en länk till digitalt stöd för ifyllande av informationsblankett (bilaga 7/Annex VII) för informationspliktigt/grönlistat avfall. 

Lathund och vägledning för e-tjänsten
Viktigt att tänka på

Avsändaren ska teckna avtal med mottagaren av avfallet för återvinning och det ska kunna visas upp för den myndighet som har tillsyn över verksamheten. Av avtalet ska framgå att det är giltigt från och med den dag som transporten/transporterna inleds.

Mall för avtal: Contract for Shipments of Waste Subject to the Information Requirements (docx 28 kB)

Fyll i uppgifterna om avfallet via det digitala stödet/E-tjänsten, uppgifter som du behöver är basinformation om transporten som avfallets Baselkod/OECD-kod/EWC-kod och beskrivning av avfallet, transportväg, transitländer, mottagar- och avsändarland.

Tjänsten skapar en PDF-blankett som ska följa transporten. Blanketten ska undertecknas av den som organiserar transporten innan avfallet skickas samt av återvinningsanläggningen eller laboratoriet efter det att avfallet tagits emot. Observera att den person som organiserar transporten ska omfattas av avsändarlandets jurisdiktion. Mer information finns i artikel 18 i EG-förordningen 1013/2006.

Om e-tjänsten

En informationsblankett ska medfölja transporter där avfallet inte klassas som anmälningspliktigt. Som stöd finns en digital blankett för ifyllande av informationsblanketten bilaga 7/Annex VII. Stödet är på engelska och ska underlätta för ifyllandet av blanketten. Det digitala stödet gör inte anspråk på att vara komplett utan är till för att hjälpa dig att fylla i uppgifterna samt förstå och hitta i lagstiftningen kring gränsöverskridande avfallstransporter. Kom ihåg att det är du som vill transportera avfallet som är skyldig att veta om en anmälan behövs i enlighet med kunskapskravet i miljöbalken.

Frågor och support

Allmänna frågor: För frågor om hur du fyller i uppgifterna i e-tjänsten kontakta Naturvårdsverket på

inutavfall@naturvardsverket.se

Hit skickar du också andra frågor om gränsöverskridande avfallstransporter och förslag till förbättringar av manualerna.

Teknisk support: Metafocus AS

post@metafocus.no

Avtal ska tecknas

Avsändaren ska teckna avtal med mottagaren av avfallet för återvinning och det ska kunna visas upp för den myndighet som har tillsyn över verksamheten. Av avtalet ska framgå att det är giltigt från och med den dag som transporten/transporterna inleds.

Det ska också framgå hur avfallet ska tas om hand om transporten eller återvinningen inte kan fullföljas som avsett eller om den genomförs som en olaglig transport. Den person som organiserar transporten ska

  1. återta avfallet och säkerställa att det återvinns på ett annat sätt
  2. säkerställa att avfallet lagras under mellantiden om det behövs

Avtalet ska också visa att det är mottagaren som har skyldigheter enligt 1. och 2. ovan, om den som organiserar transporten av någon anledning inte kan fullfölja transporten eller återvinningen. Se artikel 18.2 i avfallstransportförordningen.

Mall för avtal: Contract for Shipments of Waste Subject to the Information Requirements (docx 27 kB)

Spara dokument i tre år

Samma krav på att bevara dokumentation och kommunikation om en transport gäller för avfall som inte behöver anmälas. Dokumenten ska sparas i tre år.

Laboratorier

För avfall som ska till laboratorier för analys behövs normalt inte anmälan och godkännande, men informationsplikten gäller. Det är transporter av avfall som uttryckligen är avsett för laboratorieanalys i syfte att antingen undersöka fysikaliska eller kemiska egenskaper eller bestämma om det är lämpligt för återvinning eller bortskaffande. Mängden avfall ska inte överstiga 25 kg.

Mer information

Naturvårdsverket är behörig myndighet för tillståndsprövning för gränsöverskridande avfallstransporter i Sverige och stöder verksamhetsutövare som exporterar eller importerar avfall. Naturvårdsverket ger också vägledning till andra myndigheter om regelverket och processen kring detta.

Det är bra att vara ute i god tid när man ska exportera eller importera avfall. Du behöver ta fram dokument, så kallad anmälan, som ska godkännas av myndigheter i avsändar- och mottagarländer och eventuellt även i transitlandet. I vissa fall behöver inte en anmälan tas fram, mer information om detta finns under ”anmälan eller informationsplikt”.

Processen kan ta 2-3 månader. I Sverige är Naturvårdsverket behörig myndighet.

Naturvårdsverket handlägger anmälningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi kan inte prioritera bland anmälningarna. Vår handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett.

Ju färre kompletteringar vi behöver be om, desto snabbare kan vi besluta om din anmälan.

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Var du kan överklaga de utländska besluten framgår av respektive lands beslut.

Information om EUs medlemsländer finns här: Landsfakta (europa.eu)

Lista över OECD-länder finns här: https://www.oecd.org/about/document/ratification-oecd-convention.htm

Baselkonventionen

Totalt har cirka 180 FN-länder godkänt Baselkonventionen på något vis. USA är inte medlem i Baselkonventionen, men har en rad andra avtal som tillåter frakt av farligt avfall till medlemsländer. Bland övriga som inte skrivit under konventionen finns Liberia, Angola, Etiopien och Burma (2015-02-16).

Baselkonventionens webbplats visar aktuell status

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Naturvårdsverket har också en leverantör som behandlar dina personuppgifter för Naturvårdsverkets räkning i ärendehanteringssystem och genom anmälan som görs via Nordic TFS.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att kunna uppfylla myndighetens rättsliga förpliktelse enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall och avfallsförordningen (2011:927). Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är för att administrera anmälan om gränsöverskridande avfallstransporter enligt dessa bestämmelser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer.

Dina personuppgifter kommer att återfinnas i allmänna handlingar hos Naturvårdsverket. Dessa allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med
arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om
tillämpning av dessa föreskrifter. Observera att allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och att Naturvårdsverket vid en begäran kommer att behöva lämna ut allmänna handlingar om dessa inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att av Naturvårdverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen.

Om du är missnöjd med hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter och anser att behandlingen strider mot EU:s dataskyddsförordning kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten genom att till exempel besöka deras hemsida, www.imy.se.

Om du har frågor eller synpunkter om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta:
registrator@naturvardsverket.se eller
dataskyddsombud@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 10 00

 

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket.

E-post: inutavfall@naturvardsverket.se

Postadress – OBS ej rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Import/export av avfall
Återvinningsenheten
BOX 690
831 27 Östersund

Postadress – rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Box 690
831 27 Östersund