Vägledning

Gränsöver-skridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Informationsplikt

Vid gränsöverskridande avfallstransporter av så kallat grönlistat avfall gäller informationsplikt. Vad informationsplikten innebär och vilka typer av transporter som detta gäller för beskrivs på den här sidan.

Vanligtvis krävs en anmälan och godkännande vid gränsöverskridande transporter av avfall. Transport av icke-farligt avfall, så kallat grönlistat eller informationspliktigt avfall, som ska återvinnas utgör ett undantag från denna regel. 

Sidan vänder sig till

Informationen på den här sidan kan användas som stöd till dig som ska exportera avfall till andra länder.

Allmän informationsplikt

Allmänna informationsplikten gäller:

  • ofarligt avfall som ska gå till återvinning och finns på de gröna listorna (bilaga III och III B) i EG-förordningen 1013/2006.
  • blandningar av två eller flera avfallsslag som är förteckningar i bilaga III och inte omfattas av enskild avfallskod under förutsättning att sammansättningen av de två blandningar inte är till hinder för miljöriktig återvinning. Blandningen ska vara listad i bilaga IIIA
  • att avfallet måste hanteras på ett miljöriktigt sätt under transporten och återvinningen.

Avfallet kan exporteras till EU-, EFTA och OECD-länder och några länder utanför OECD för återvinning om länderna är parter i Baselkonventionen.  Förordningen 1418/2007 reglerar export till länder som inte är med i EU, EFTA eller OECD.  Avfallets Basel- eller OECD-kod bestämmer om avfallet omfattas av förbud, anmälan, informationsplikt och särskilda regler i importlandet. Läs mer i den konsoliderade versionen av förordningen 1418/2007 under Lagstiftning.

Informationsblankett (bilaga VII)

Basinformation om transporten, avsändare och mottagare ska fyllas i en särskild blankett som ska medfölja transporten.

Blanketten ska undertecknas av den som organiserar transporten innan avfallet skickas samt av återvinningsanläggningen eller laboratoriet efter det att avfallet tagits emot. Observera att den person som organiserar transporten ska omfattas av avsändarlandets jurisdiktion. Mer information finns i artikel 18 i EG-förordningen 1013/2006.

Informationsblanketten på engelska (bilaga 7/annex VII i EG-förordning 1013/2006) (doc 55 kB)

Nedan finns en länk till digitalt stöd för ifyllande av informationsblankett (bilaga 7/Annex VII) för informationspliktigt/grönlistat avfall. 

Avtal ska tecknas

Avsändaren ska teckna avtal med mottagaren av avfallet för återvinning och det ska kunna visas upp för den myndighet som har tillsyn över verksamheten. Av avtalet ska framgå att det är giltigt från och med den dag som transporten/transporterna inleds.

Det ska också framgå hur avfallet ska tas om hand om transporten eller återvinningen inte kan fullföljas som avsett eller om den genomförs som en olaglig transport. Den person som organiserar transporten ska

  1. återta avfallet och säkerställa att det återvinns på ett annat sätt
  2. säkerställa att avfallet lagras under mellantiden om det behövs

Avtalet ska också visa att det är mottagaren som har skyldigheter enligt 1. och 2. ovan, om den som organiserar transporten av någon anledning inte kan fullfölja transporten eller återvinningen. Se artikel 18.2 i avfallstransportförordningen.

Mall för avtal: Contract for Shipments of Waste Subject to the Information Requirements (docx 27 kB)

Spara dokument i tre år

Samma krav på att bevara dokumentation och kommunikation om en transport gäller för avfall som inte behöver anmälas. Dokumenten ska sparas i tre år.

Laboratorier

För avfall som ska till laboratorier för analys behövs normalt inte anmälan och godkännande, men informationsplikten gäller. Det är transporter av avfall som uttryckligen är avsett för laboratorieanalys i syfte att antingen undersöka fysikaliska eller kemiska egenskaper eller bestämma om det är lämpligt för återvinning eller bortskaffande. Mängden avfall ska inte överstiga 25 kg.

Mer information