Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Transport av begagnade varor mellan länder

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎november‎ ‎2023

Regler vid transport av begagnade varor mellan länder skiljer sig åt jämfört med de regler som finns vid transport av avfall mellan länder.

Begagnade varor måste fungera, annars räknas de generellt som avfall. Innan en transport av begagnade varor mellan länder får ske behöver exportören bevisa att varan inte är ett avfall. Här samlas information om regelverket vid gränsöverskridande transporter av vanliga begagnade varor.  

Sidan vänder sig till

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som vill exportera eller importera begagnade varor.

Särskilda regler för avfallsklassade varor

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en begagnad vara som skickas mellan länder är ett avfall eller inte. Om varorna klassas som avfall gäller särskilda regler om det ska transporteras över landsgränser, även inom EU.  Miljöbalkens regel om omvänd bevisbörda innebär att det är exportören som ska bevisa att produkten inte är ett avfall. Det som exporteras som en begagnad vara kan vid en kontroll av tull och tillsynsmyndigheter klassas som ett avfall och då kan transporten anses vara olaglig.  

Fordon

Vad avses med fordon?

Med fordon avses i denna vägledning motorfordon enligt definitionen i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Gränsöverskridande transport

Med gränsöverskridande transport avses i denna vägledning export till länder utanför EU, utförsel till andra EU-medlemsstater, import från länder utanför EU och införsel från andra EU-medlemsstater. 

Fordon behöver vara fungerande och trafiksäkra 

Bilar och andra fordon som ska transporteras över landsgränser behöver vara funktionsdugliga och trafiksäkra för att inte riskera att bedömas som avfall/farligt avfall. Det är den som anordnar eller utför transporten som ska kunna styrka att fordonet fungerar och är trafiksäkert. Om anordnaren eller utföraren av transporten inte kan det samtidigt som fordonet saknar delar, har skador eller är icke fungerande kan fordonet komma att betraktas som avfall/farligt avfall. 

Om ett fordon ska säljas till en person bosatt i utlandet eller om fordonet ska transporteras i samband med en flytt till ett annat EU/EES-land ska fordonet avregistreras i Sverige. Transportstyrelsen har information om regelverket kring avregistrering när ett svenskt fordon lämnar landet. 

Export och tillfällig registrering - Transportstyrelsen

Funktionsdugliga fordon

Ett trafikdugligt fordon med en godkänd kontrollbesiktning kan som regel transporteras gränsöverskridande som ett begagnat fordon. Den som anordnar eller utför en gränsöverskridande transport av ett sådant fordon ska kunna visa upp ett giltigt besiktningsprotokoll.

Fordon med mindre reparationsbehov

Ett fordon som efter mindre reparationer kan bli trafikdugligt är i vissa fall möjligt att transporteras gränsöverskridande som ett begagnat fordon. Mindre reparationer är exempelvis att vindrutan eller en pedal behöver bytas ut. Det kan också handla om att batteriet saknas eller att lyktor och lampor är trasiga. 

För att det ska räknas som mindre reparationer behöver kostnaden för att reparera fordonet i avsändarlandet vara lägre än det aktuella fordonets marknadsvärde i befintligt skick i avsändarlandet. Om så är fallet bedöms bilen vara reparerbar. Om reparationskostnaden i avsändarlandet däremot överstiger fordonets marknadsvärde i befintligt skick är det en indikation på att fordonet är att betrakta som avfall/farligt avfall. 

Om ett fordon inte är trafikdugligt, men kan bli det efter mindre reparationer, måste den som anordnar eller utför en gränsöverskridande transport kunna bevisa detta. Om ett giltigt besiktningsprotokoll saknas kan en yrkesverksam bilmekaniker eller behörig besiktningsman, med oberoende ställning, intyga att fordonet kan bli trafikdugligt efter mindre reparationer. 

Bilmekanikern eller besiktningsmannen behöver fylla i ett särskilt intyg där det framgår: 

 • Märke och årsmodell
 • Mätarställning
 • Aktuellt marknadsvärde
 • Beskrivning av eventuella skador
 • Kostnad i Sverige för de reparationer som behövs 

En mall för intyget hittar du nedan. 

Mall – intyg om funktionsdugligt eller reparerbart fordon (word 63 kB) 

Viktigt att tänka på vid transport av begagnade fordon mellan länder 

Den som anordnar eller utför en gränsöverskridande transport av ett begagnat fordon ska med dokumentation kunna styrka att fordonet inte är avfall/farligt avfall. Vid en inspektion kan du uppmanas att uppvisa eller lämna in:

 • Handling som visar ägande- och förfoganderätt hos den avsändande parten, samt uppgifter om mottagare och köpeskilling om fordonet är sålt till någon i mottagarlandet. Identifieringsnummer (chassinummer) eller ¬annat som gör det möjligt att identifiera det specifika fordonet behöver vara angivet på köpehandlingen eller kvittot.
 • Registreringsbevis eller annan dokumentation som kan styrka fordonets typ och identitet.
 • Handling som styrker att fordonet är funktionsdugligt. Det kan vara ett godkänt besiktningsprotokoll, eller motsvarande undersökning utförd av en godkänd bilverkstad med oberoende ställning (se ovan, ”Intyg om funktionsdugligt eller reparerbart fordon”).
 • Aktuella bilder som visar bilen från fem sidor, där det framgår om fordonet har några yttre skador eller inte. Bilderna behövs om fordonet står inne i en container eller om inspektion utförs på distans.

Vidare gäller:

 • Fordonet får inte vara lastat med trasiga bildelar, elektronikskrot eller annat gods som inte är lastsäkrat och kan skada fordonet.
 • Om fordonet saknar delar, har skador eller är icke fungerande är det sannolikt att tillsynsmyndigheten bedömer fordonet som avfall/farligt avfall och förbjuder den gränsöverskridande transporten.
 • Under transport samt vid lastning och lossning ska fordonet vara skyddat mot skador. Fordonet ska stå på golv eller uppbyggd ställning vars konstruktion och hållfasthet är dimensionerad utifrån fordonets vikt samt övrigt tillkommande gods. Fordonet ska inte hängas upp i containertak.
 • Det får inte finnas någon risk att fordonet läcker ut oljor eller andra vätskor under transport.
 • Fordonet får inte innehålla delar eller vätskor som det är krav på att de omhändertas eller är förbjudna att exportera enligt nationell- eller EU-lagstiftning. Exempelvis gäller som regel exportförbud för köldmedier som CFC eller HCFC från luftkonditioneringsanläggningar. Luftkonditioneringsanläggningar som tömts men som dock är beroende av CFC eller HCFC för sin funktion får inte heller exporteras ut ur EU.
 • Fordonet kan omfattas av särskilda importrestriktioner i mottagarlandet, exempelvis beroende på fordonets ålder. 

Uttjänta fordon och skrotbilar

Ett fordon räknas som avfall och får inte exporteras till land utanför EU eller OECD om det är i ett sådant skick att det inte är lämpligt att reparera eller om viktiga delar är skadade. Transport av sådana fordon inom EU och mellan OECD-länder förutsätter att transport och omhändertagande förhandsanmälts till behöriga myndigheter, i Sverige är det Naturvårdsverket. 

Gränsöverskridande avfallstransporter - Naturvårdsverket

Bilar och andra fordon som en gång lämnats in för skrotning får aldrig mer komma ut i trafik och får därmed inte heller transporteras gränsöverskridande som begagnat fordon. Bilskrotning ska alltid ske på en auktoriserad bildemontering.

Olaglig avfallstransport

Om reglerna för transport av begagnade fordon mellan länder inte följs kan transporten bedömas som en olaglig avfallstransport. Detta kan innebära att den som anordnar eller utför en transport förbjuds att exportera eller föra ut fordonet från Sverige. Transporten kan även stoppas av myndigheter i andra länder och då kan det ställas krav på att transporten tas tillbaka till Sverige. Transportkostnaden för att ta tillbaka fordonet till Sverige bekostas i dessa fall av den som anordnat eller utfört transporten av fordonet. 

Veteranfordon och historiska fordon

I samhället finns utbrett intresse för historiska transportmedel, ofta utifrån ett motorhistoriskt och kulturhistoriskt intresse. Det tar sig bland annat uttryck i att äga, underhålla, renovera, använda och samla på äldre fordon, som inte är avsedda att användas i annat än begränsad omfattning. Sett ur såväl kultur- och motorhistorisk som miljösynpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls.

För att möjliggöra bevarande av och handel med sådant fordon kan de inte bedömas utifrån samma kriterier gällande till exempel skick och funktion, som annars gäller för begagnade fordon för att avgöra om de ska betraktas som avfall. Utifrån ett miljö- och avfallsrättligt perspektiv kan dock även fordon som uppfyller kriterier för att ses som historiska eller som samlarfordon under vissa omständigheter vara att betrakta som avfall. 

Vägledningen nedan syftar till att skapa ökad tydlighet i fråga om hur det vid en gränsöverskridande transport ska kunna visas att ett fordon är att betrakta som ett historiskt fordon eller samlarfordon och inte som ett uttjänt fordon som utgör avfall. Det är då framförallt den EU-gemensamma rättsliga definitionen av avfall som får en avgörande betydelse.

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. I bedömningen av om det kan anses föreligga ett kvittblivningsintresse får vägas in inte endast avsikten hos den som innehar och överlåter ett föremål utan även t.ex. hur föremålet kan förväntas komma att hanteras. 

Det har tagits fram särskild vägledning till EU:s avfallstransportförordning gällande transporter av begagnade respektive uttjänta fordon:

Correspondents guidelines 9

Där listas ett antal kriterier som förväntas tillämpas vid bedömningen av om ett fordon ska ses som avfall. I vägledningen anges, med hänvisning till EU:s direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, att fordon som enligt nationellt uppställda kriterier kan klassas som veteranfordon normalt inte ska betraktas som avfall, såvida inte något av de kriterier föreligger som enligt vägledningen alltid ska leda till att fordonet betraktas som avfall. Bland annat ska ett fordon ses som avfall om det har utfärdats skrotningsintyg, om det kommer från en verksamhet som samlar in eller behandlar avfall, om det är avsett att gå till demontering och användning av reservdelar eller om det innehåller komponenter eller ämnen som är förbjudna att exportera eller importera. Detta gäller även fordon som annars är att betrakta historiska eller samlarfordon. För fordon som inte är att betrakta som historiska eller samlarfordon räknas upp ytterligare ett antal faktorer som kan tala för att ett begagnat fordon ska betraktas som avfall.

I inledningen till EU:s direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (skäl 10) anges följande: ”Veteranfordon, det vill säga historiska fordon eller fordon med samlarvärde eller avsedda för muséer som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen på avfall enligt direktiv 75/442/EEG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde.” Detta är närmast att betrakta som ett förtydligande av direktivets definition av uttjänt fordon och avfallsdirektivets definition av begreppet avfall. 

Begreppet veteranbilar innefattar, så som det används i ELV-direktivet, såväl historiska fordon som fordon med samlarvärde. 

I svensk rätt definieras begreppet historiskt fordon i Vägverkets föreskrifter VVFS 2007:490Det är i den betydelsen begreppet används i denna vägledning. För att ett fordon ska vara att se som historiskt förutsätts, enligt föreskrifterna, att det är av en årsmodell som är trettio år eller äldre och att det i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren. (Föreskrifterna är under omarbetning och definitionen kan komma att i viss mån förändras inom kort.) Hur överensstämmelse ska kunna styrkas och rätt årsmodell kunna fastställas framgår av 7 § i samma föreskrift. Enligt vad som där anges bör ursprungsintyg utfärdat av MHRF inges, men annan styrkande dokumentation kan godtas. 

Tullverkets regler och riktlinjer för att få klassa ett fordon som samlarfordon av historiskt eller etnografiskt intresse och få tullfrihet samt lägre momssats för fordonet, överensstämmer i stora delar med ovanstående definition av historiska fordon i VVFS 2007:490.

https://www.tullverket.se/sv/privat/varormedsarskildaregler/samlarfordon.4.7df61c5915510cfe9e7109a3.html

Fordon som inte uppfyller kriterierna för historiska fordon eller samlarfordon enligt VVFS 2007:490 eller Tullverkets riktlinjer, ifråga om t.ex. ålder, kan ändå ha ett samlarvärde som gör att de vid import eller införsel till Sverige inte ska ses som avfall.  Även detta behöver i så fall kunna styrkas med relevant dokumentation. Vad som då särskilt kan beaktas är exempelvis att fordonet är förhållandevis sällsynt, att det normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål och att det är föremål för särskilda transaktioner utanför den ordinarie bilmarknaden.     

Sammantaget kan det - utifrån definitionen av begreppet avfall, ovan nämnda vägledning till EU:s avfallsförordning samt skäl 10 i ELV-direktivet - normalt förutsättas att det, i fråga om fordon som uppfyller kriterier för att definieras som historiskt fordon eller fordon med samlarvärde, finns ett intresse att fortsatt bevara fordonet såsom historiskt eller samlarfordon och att det därför inte ska ses som avfall. Att det är fråga om ett sådant fordon förväntas kunna styrkas med lämplig dokumentation (se vidare nedan). Även i fråga om sådana fordon kan dock föreligga omständigheter som gör att de ska betraktas som avfall. Sådant som kan tala för att fordonet ska betraktas som avfall är exempelvis att det är oklart varifrån fordonet kommer eller vad som är syftet med importen eller exporten.

Ett fordon som tidigare lämnats för återvinning har blivit avfall och ska fortsatt betraktas som avfall. Att ett fordon transporteras utan ändamålsenligt skydd mot skador och det inte heller kan visas att det kommer att förvaras och hanteras på ett sätt som kan förväntas i fråga om ett föremål med historiskt- och/eller samlarvärde och som är godtagbart ur miljösynpunkt kan i vissa fall,  beroende på omständigheterna i övrigt, vägas in i den helhetsbedömning som ska göras av om fordonet utgör avfall eller inte. 

I fråga om historiska fordon och samlarfordon behöver den omständigheten att kostnaderna för reparation och renovering kan förväntas överstiga fordonets inköpspris eller marknadsvärde inte utgöra en omständighet som talar för att fordonet ska ses som avfall.

För att tillsynsmyndigheten vid en inspektion av en gränsöverskridande transport av ett eller flera begagnade fordon ska kunna utesluta att det är fråga om en transport av avfall som ska omfattas av förfarandet enligt förordning 1013/2006 behöver den som anordnar transporten eller utför den kunna inkomma med åtminstone följande:

 1. Uppgifter som visar ägande- och förfoganderätt hos den avsändande parten, samt uppgifter om mottagare och köpeskillingen – om fordonet är sålt till någon i mottagarlandet. Identifierings¬nummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet behöver vara angivet på köpehandlingen eller kvittot.
 2. Vid import eller införsel uppgifter som styrker att fordonet är ett historiskt fordon enligt definitionen i Vägverkets författningssamling 2007:490 3 kap 5-7 §§, eller uppgifter som styrker att fordonet har ett samlarvärde eller är avsett för museum eller utställning, genom utlåtande från oberoende erkänd expert eller i form av exempelvis referensböcker, facklitteratur tillsammans med officiella fordonsdokument.
 3. Vid export eller utförsel behöver dokument uppvisas som styrker att fordonet är att betrakta som historiskt eller som ett fordon med samlarvärde i mottagarlandet.
 4. Uppgift om i vilket syfte fordonet importeras/förs in eller exporteras/förs ut
 5. Uppgifter om den plats där fordonet ska förvaras och hanteras, som ska vara lämplig för ändamålet.

Om det föreligger brister eller oklarhet i något av ovan nämnda avseenden får tillsynsmyndigheten begära att den som anordnar eller utför transporten lämnar de uppgifter som, utifrån en bedömning i det enskilda fallet, behövs för att kunna bedöma om fordonet ska ses som avfall eller inte. 

 

Fordonsdelar

Även vid gränsöverskridande transport av fordonsdelar, som inte kan anses utgöra ett fordon, är det avfallsdefinitionen som får en avgörande betydelse vid en bedömning av om det som transporteras är att betrakta som avfall eller inte. 

Handlingar behöver kunna uppvisas som visar ägande- och förfoganderätt hos den avsändande parten, samt uppgifter om mottagare och köpeskillingen. 

Bildelarna ska förvaras och förpackas på ändamålsenligt sätt under transport för att undvika att bli bedömda som avfall. 

Undantag kan göras från krav på funktionsduglighet och skick, som annars gäller vid transport av begagnade varor, om det är fråga om fordonsdelar som härrör från ett historiskt fordon eller ett samlarfordon. Detta behöver i så fall styrkas på sätt motsvarande vad som krävs för fordon enligt ovan. Fordonsdelarna får dock inte vara i sådant skick att de läcker olja eller andra vätskor eller på annat sätt riskerar att orsaka förorening eller olägenhet. Vad som i övrigt gäller i fråga om transport av begagnade varor, se Naturvårdsverkets vägledning.

Transport av begagnade varor mellan länder

Om fordonsdelarna härrör från ett historiskt fordon eller samlarfordon som lämnats för återvinning/skrotning kan de ha upphört att vara avfall om de har genomgått ett återvinningsförfarande i form av till exempel kontroll, rengöring eller reparation och kan anses färdiga att överlåta och använda igen.

Däck

Om produkterna klassas som avfall gäller särskilda regler och får endast exporteras under särskilda omständigheter. 

Däck som begagnad vara

Vid export av begagnade däck är det viktigt för både exportör och tillsynsmyndigheter att kunna bedöma däckens skick. 

Krav för att däck ska kunna klassas som begagnad vara:

 • Kopior av kvitton eller säljavtal och/eller överlåtelse av äganderätt ska finnas tillgängligt alternativt annat dokument som styrker däckens ursprung och kvalitet. 
 • Däcken måste fungera felfritt och uppfylla de svenska lagkraven på däck. Mönsterdjup på däcken ska vara minst 1,6 mm. 
 • Däcken uppvisar inga yttre skavanker. 
 • Däcken ska användas som däck i mottagarlandet. 
 • Paketering skyddar tillräckligt under transport och i- och urlastning. 
 • Däck ska inte krängas in i andra däck, då däckens bälten och klinch riskerar skadas av sådan hantering. Vid varuundersökningar eller inspektioner av gods- och avfallstransporter ska däckens utsida gå att kontrollera med avseende på mönsterdjup och eventuella skador. Det är ytterligare en orsak till att däck inte ska krängas in eller läggas in i andra däck 

Däck som avfall

Ett däck som inte uppfyller svenska lagkrav ska anses vara ett avfall. Däcket är ett avfall även om det uppfyller krav i mottagarlandet. Miljöbalkens regel om omvänd bevisbörda innebär att om en tillsynsmyndighet bedömer ett däck som avfall, är det upp till exportören att bevisa motsatsen. 

Däck som paketeras inuti ett annat däck innebär en stor risk för att däcken skadas. Denna metod försvårar även tillsynen på däcken då det ofta bara är det yttersta däcket som kan kontrolleras. Naturvårdsverket bedömer därför att tillsynsmyndigheten i första hand ska bedöma de däck som paketeras med denna metod som avfall. Om exportören kan visa att däcken är oskadade, uppfyller svenska krav samt kriterierna i punktlistan ovan så bör de anses vara begagnade varor och inte ett avfall. Bedömning av detta görs från fall till fall. 

Under transporten till importlandet kan godset kontrolleras av exempelvis tull och tillsynsmyndigheter i avsändarlandet, eventuella transitländer samt i mottagarlandet. Om någon av dessa myndigheter bedömer att de begagnade däcken är avfall kommer transporten att stoppas och sändas tillbaka till Sverige. Transporten tillbaka till Sverige bekostas i dessa fall av exportören. 

Reservdelar till fordon

Endast fungerande reservdelar är tillåtna att transporteras mellan länder som begagnade varor. Reservdelarna får därmed inte vara skadade eller mycket rostiga. Då räknas de som avfall och transport ska då ske enligt reglerna för gränsöverskridande transport av avfall EG-förordning 1013/2006. 

Reservdelar till fordon som begagnad vara

Den som anordnar eller utför en gränsöverskridande transport av begagnade fordonsdelar ska med dokumentation kunna styrka att fordonsdelarna inte är avfall/farligt avfall. Vid en inspektion kan du uppmanas att uppvisa eller lämna in:

 • En packlista som redogör för innehållet i transporten, såsom typ av varje fordonsdel, fabrikat, vilka fordon de passar till samt hur många av varje fordonsdel.
 • Fordonsdelarnas ursprung ska kunna styrkas genom uppvisande av kvitto eller annat dokument som visar var varje fordonsdel är köpt/demonterad och av vem (inkluderat kontaktuppgifter).
 • Handling som visar ägande- och förfoganderätt hos den avsändande parten, samt uppgifter om mottagare och köpeskillingen om fordonsdelarna är sålda till någon i mottagarlandet.
 • Fordonsdelarnas funktion ska kunna styrkas genom uppvisande av dokumentation där det ska framgå att varje fordonsdel har testats samt konstaterats komplett och fungerande av yrkesmässig sakkunnig (inkluderat kontaktuppgifter).
 • Att fordonsdelen är ren och inte innehåller några föroreningar eller förbjudna ämnen.
 • Att fordonsdelen inte läcker ut oljor eller andra vätskor.

Packa rätt

När reservdelar transporteras mellan länder är det viktigt att de packas på ett lämpligt sätt. Reservdelarna ska sorteras upp och förpackas i lämpliga behållare eller lådor, för att det inte ska uppstå skador på reservdelarna under transporten. Det kan till exempel ske genom att stötdämpare förpackas i en låda, växellådor i en annan låda och så vidare. Godset ska sedan spännas fast och surras på ett sätt som gör att inga skador kan uppstå under transporten. 

Olagliga avfallstransporter

Om reglerna för transport av reservdelar till fordon mellan länder inte följs kan transporten bedömas som en olaglig avfallstransport. Detta kan innebära att den som anordnar eller utför en transport förbjuds att exportera reservdelarna från Sverige. Transporten kan även stoppas av myndigheter i andra länder och då kan det ställas krav på att transporten tas tillbaka till Sverige. Transportkostnaden för att ta tillbaka reservdelarna till Sverige bekostas i dessa fall av den som anordnat eller utfört transporten av reservdelarna. 

 

Elektroniska produkter

Det är viktigt att känna till att reglerna är olika beroende på om de produkter som ska exporteras räknas som avfall eller inte. I avfallsförordning (2020:614) finns bestämmelser för när gränsöverskridande transporter av elutrustning kan antas vara avfall. 

Elektroniska produkter som begagnad vara 

Elektroniska produkter innehåller många farliga ämnen som är skadliga för miljön och även för människors hälsa. Bland annat hittar man de skadliga ämnen som kvicksilver, kadmium och bly i elektroniska produkter. Därför är det väldigt viktigt att elektronik som tjänat ut tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Det är den främsta orsaken till att det även finns regler för export av begagnade elektroniska produkter som fungerar felfritt, det vill säga inte är avfall. 

Kyl- och frysskåp 

Kyl- och frysskåp får inte innehålla köldmediet CFC (klorflourkarboner) eller vara avsedda att användas med CFC. Det är alltså inte tillåten att tömma kylmöbeln på CFC för att sedan exportera det. Detta gäller även om man avser att använda ett annat köldmedium i importlandet. 

Export av kylmöbler och andra produkter innehållande ozonnedbrytande ämnen  

Exportören behöver visa att det inte rör sig om avfall 

Det är exportören som ska visa att den begagnade elektroniken inte är ett avfall. Hur exportören fått tag på varorna är därför viktigt. Om begagnad elektronik har lämnats in på en kommunal återvinningsanläggning eller till exempelvis en el-butik i samband vid köp av en ny produkt ska det anses vara avfall, och då gäller särskilda regler för exporten. 

Behöriga myndigheter i EU:s medlemsländer har tagit fram riktlinjer för bedömning om elektroniska produkter ska klassas som avfall eller inte: 

Transport av elavfall (WEEE) och av elutrustning (EEE) som misstänks vara WEEE (pdf 270 kB) 

Ifyllnadsbar bilaga 3 till riktlinjen ovan (docx 30 kB) 

Ifyllnadsbar bilaga 4 till riktlinjen ovan (docx 37 kB) 

I avfallsförordningen (finns bestämmelser om när gränsöverskridande transporter av elutrustning kan antas vara avfall. 

8 kap §7-9 Avfallsförordningen (2020:614) 

Följande kriterier ska uppfyllas om produkten ska klassas som just en produkt och inte ett avfall: 

 1. Det måste finnas ett kvitto på försäljningen av produkten där det framgår att den fungerar och ska återanvändas. Med återanvändning menas att den ska användas till det den är avsedd för. 
 2. Det ska finnas ett bevis på att varan testats. Funktionstest, kontroll av innehåll av farliga ämnen, utvärdering och dokumentation av test- och kontrollresultat ska utföras av någon som har tillräckligt med kunskap för detta. Vilka test som behöver göras beror på vilken typ av elutrustning det är fråga om. För vissa typer av elutrustning kan det vara tillräckligt att testa och dokumentera utrustningens viktigaste funktioner medans andra kräver utförligare funktionstester och kontroll. Resultatet av testet ska därefter dokumenteras. Dokumentet ska slutligen fästas på produkten. 
 3. Det ska finnas en deklaration från dig som exportör att ingenting i försändelsen som transporteras iväg, klassas som avfall. 
 4. Vid transport ska produkterna vara ordentligt paketerade för att de ska skyddas under transporten samt vid i- och urlastning. 

Tull och tillsynsmyndigheter kan kontrollera den begagnade elektroniken 

Under transporten till importlandet kan den begagnade elektroniken kontrolleras av exempelvis tull och tillsynsmyndigheter i både transitländer och mottagarlandet. Om någon av dessa myndigheter skulle bedöma att transporten innehåller avfall kommer transporten att stoppas och sändas tillbaka till Sverige. Transporten tillbaka till Sverige bekostas av exportören.

Om produkterna klassas som avfall gäller särskilda regler om det ska transporteras över gränserna. 

Textilier

Export av kläder och textilier som begagnade varor

Insamlade begagnade kläder (och annan textil) behöver sorteras för att säkerställa att allt är helt och rent, för att bedöma om de insamlade kläderna är i så bra befintligt skick att de kan återanvändas. Denna sortering behöver utföras redan i Sverige innan export, om sortering inte utförs klassas allt insamlat som avfall. Det omfattas då av EG-förordning 1013/2006, vilket är den lagstiftning som reglerar gränsöverskridande avfallstransporter. 

Tänk på att mottagande land kan ha restriktioner mot vissa begagnade varor, till exempel kläder. Det är exportörens ansvar att kontrollera vilka regler som gäller i landet dit varorna ska skickas. 

Transport av kläd- och textilavfall mellan EU/EFTA/OECD-länder 

Kasserade kläder och annan textil, klassade som avfall, kan enligt EG förordning 1013/2006 klassas under Basel-koden B3030 i bilaga III om de inte är kontaminerade med eller innehåller farliga ämnen. Detta innebär att om avfallet ska exporteras från Sverige till annat EU/EFTA/OECD-land för återvinning kan det skickas som så kallat informationspliktigt avfall (grönlistat avfall) enligt artikel 18 i förordningen. Bland annat ska transporterna då följas av ett särskilt transportdokument, kallat bilaga VII. 

Tänk på att förberedelse för återanvändning, så som sortering, rengöring, reparation, också ses som ett återvinningsförfarande. 

Information om informationspliktigt avfall 

Innehåller textilavfallet farliga ämnen eller är blandat med andra avfallsfraktioner som plast, papper osv så gäller generellt anmälningsplikt vid export av avfallet. 

Transport av kläd- och textilavfall till/från länder utanför EU/EFTA/OECD 

Vid export av kläd- och textilavfall till ett land utanför EU/EFTA/OECD för återvinning (exempelvis till förberedelse för återanvändning så som sortering, rengöring, reparation) behöver det först säkerställas om avfallet kan transporteras dit som anmälningspliktigt eller informationspliktigt.  

Importlandet kan ha restriktioner för import av olika avfallstyper. Läs mer om vad som gäller för det aktuella importlandet och textilavfall i enlighet med EG-förordning 1418/2007: 

Vad som gäller framgår av EG-förordning 1418/2007 

Textilavfall som är kontaminerat av farliga ämnen är att klassa som farligt avfall. Det är förbjudet att exportera farligt avfall från Sverige till land utanför EU/EFTA/OECD.