Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Så gör du en anmälan

På den här sidan ges information om hur det går till att göra en anmälan av gränsöverskridande avfallstransport.

Innan avfall får exporteras till andra länder ska en skriftlig anmälan inlämnas till Naturvårdsverket. Anmälan ska utformas enligt gällande regelverk och inom EU finns gemensamma regler. 

Sidan vänder sig till

Informationen på den här sidan kan användas som stöd till dig som ska exportera avfall. 

Om anmälan eller godkännande av transport

Avfallstransporter kräver antingen anmälan och godkännande eller att en informationsblankett medföljer transporten. 

Anmälan eller informationsplikt

Anmälan ska göras innan transporten påbörjas och godkännas av Naturvårdsverket, samt myndigheter i eventuella transitländer och det slutliga mottagarlandet där avfallet ska tas emot och behandlas.

Avfall som skickas utan att ha godkänts klassas som en illegal transport av avfall. 

Anmälan startar alltid i det land som avfallet ska transporteras ifrån. Du som vill transportera avfall till Sverige ska vända dig till avsändarlandet och starta din anmälan där. 

Anmälan steg för steg

Vem kan vara anmälare?

Naturvårdsverket har gjort en tolkning av vem som kan vara anmälare i enlighet med artikel 2.15 i förordning 1013/2006. Längre ner på den här sidan kan du läsa om vem som kan vara anmälare och vad som är viktigt att tänka på i de olika Alternativen  

För att Naturvårdsverket ska pröva om du har rätt att transportera avfall över gränsen behöver du skicka in en e-post med vissa uppgifter till Naturvårdsverket. Följ instruktionen i ruta 2 under ”anmälan steg för steg” längre upp på den här sidan. 

Ekonomisk säkerhet

Syftet med en ekonomisk säkerhet vid gränsöverskridande avfallstransporter är att den ska täcka eventuella kostnader som uppstår om ditt avfall inte kan omhändertas som planerat eller om det är en olaglig transport.

Särskilt förfarande för vissa transporter mellan Sverige och Finland

Finland och Sverige har ingått en överenskommelse om ett förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Finland och Sverige. Överenskommelsen verkställs i Sverige genom Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:3.

Naturvårdsverkets föreskrift om förenklat förfarande för vissa avfallstransporter mellan Sverige och Finland

Vad gäller när du fått ett godkännande?

När en anmälan har blivit godkänd av samtliga berörda myndigheter och det är dags för transport, krävs vissa förberedelser. Även när avfallet har mottagits och behandlats krävs insatser. 

Transportdokumentet ska medfölja

Transportdokumentet och anmälningsdokumenten med behöriga myndigheters godkännande ska medfölja varje transport. Den anläggning som tar emot avfallet ska behålla transportdokumentet. 

Information om varje transport ska också skickas till myndigheterna vid olika tillfällen före och efter transporten:

Dokument till hjälp för anmälan

Mer information