Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Så gör du en anmälan

På den här sidan ges information om hur det går till att göra en anmälan av gränsöverskridande avfallstransport.

Innan avfall får exporteras till andra länder ska en skriftlig anmälan inlämnas till Naturvårdsverket. Anmälan ska utformas enligt gällande regelverk och inom EU finns gemensamma regler. 

Sidan vänder sig till

Informationen på den här sidan kan användas som stöd till dig som ska exportera avfall. 

Om anmälan eller godkännande av transport

Avfallstransporter kräver antingen anmälan och godkännande eller att en informationsblankett medföljer transporten. 

Anmälan eller informationsplikt

Anmälan ska göras innan transporten påbörjas och godkännas av Naturvårdsverket, samt myndigheter i eventuella transitländer och det slutliga mottagarlandet där avfallet ska tas emot och behandlas.

Avfall som skickas utan att ha godkänts klassas som en illegal transport av avfall. 

Anmälan startar alltid i det land som avfallet ska transporteras ifrån. Du som vill transportera avfall till Sverige ska vända dig till avsändarlandet och starta din anmälan där. 

Anmälan steg för steg

Du som verksamhetsutövare är skyldig att veta om du behöver anmäla din avfallstransport eller inte.

På sidan Anmälan eller informationsplikt finns vägledning till vad som avgör om en anmälan behövs eller inte

Anmälan eller informationsplikt

I en anmälan ingår särskilda formulär, men innan du fyller i dem ska du skicka en e-post till Naturvårdsverket med vissa uppgifter om ditt avfall. Det behövs för att du ska kunna ett eller flera anmälningsnummer (även kallat notifikationsnummer och SE-nummer) som du sedan ska använda i din anmälan.

I e-posten ska du lämna följande information:

 • En kort beskrivning av avfallet: EWC-kod (finns i bilaga V, del 2 till avfallstransportförordningen (1013/2006)), hur det har uppkommit och vilka farliga ämnen det innehåller samt gärna Basel eller OECD-kod
 • En kort beskrivning av hur avfallet ska behandlas på mottagande anläggning (exempelvis deponering eller återvinning samt hur det ska genomföras)
 • Vem som har producerat avfallet och vem som ska vara anmälare
 • Uppgifter om varifrån i Sverige avfallet ska skickas och vilken hamn/bro/väg/gränsort avfallet ska föras ut ifrån.
 • Uppgifter om till vilket land och till vilket företag avfallet ska skickas
 • Kontaktperson, kontaktuppgifter och fakturaadress

Skicka in uppgifterna till:

inutavfall@naturvardsverket.se

Flera anmälningar

Vi kommer också att kontrollera om du behöver göra flera anmälningar av din transport. Vidare kontrollerar vi att du och ditt företag kan vara anmälare eftersom vem som helst inte kan vara anmälare. 

Fler anmälningar behövs om du vill:

 • skicka flera olika slags avfall
 • skicka avfallet till olika mottagningsanläggningar
 • skicka avfallet via olika gränsövergångar
 • transportera avfallet längs olika färdvägar (med utrymme för undantag efter individuell bedömning)

Har du frågor om hur många anmälningar du behöver går det bra att kontakta oss.

När vi fått e-posten med den information vi efterfrågat skickar vi ut de uppgifter som du behöver för din anmälan, bland annat anmälningsdokumentet (Notification Document/Annex IA) och transportdokumentet (Movement Document/Annex IB) i ifyllningsbart word-format.

Du kan hitta anvisningar om hur du ska fylla i anmälningsdokumentet (Notification Document/Annex IA) och transportdokumentet (Movement Document/Annex IB) i bilaga IC i EG-förordningen.

Du får också ett anmälningsnummer (notification no, SE-nummer) på 6 siffror, till exempel SE 220001. Det här numret ska du fylla i anmälnings- och transportdokumentet och använda i all kontakt med Naturvårdsverket och andra myndigheter om denna anmälan.

Fram till och med 30 juni 2022 kan du välja att fylla i och registrera och skicka in dokumenten till din anmälan via e-tjänsten Nordic TFS. Men av säkerhetsskäl är vi tvungna att stänga ner Nordic TFS från 1 juli 2022. En ny e-tjänst är under utveckling men det är ännu osäkert när den kan vara i drift. Mer information om detta den nya e-tjänsten kommer publiceras på Naturvårdsverkets hemsida så snart som möjligt

Gränsöverskridande avfallstransporter, klicka på Nordic TFS 

I bilaga IC i EG-förordningen finns anvisningar som stöd till hur anmälnings- och transportdokument ska fyllas i. En del koder som ska användas i de olika fälten, t ex förpackningstyp, finns på baksidan av dokumenten.

Skriv ut och underteckna anmälningsdokumentet (Annex IA).  Vi behöver ha anmälningsdokumentet och bankgarantin i original skickat till oss med vanlig post. Resterande bilagor, avtal och andra dokument kan skickas till oss via epost. Vi kräver inte, för våran granskning, att transportdokumentet (Annex IB) skickas in till oss då en ny anmälan görs. Men en hel del andra behöriga myndigheter i andra länder vill kunna förhandsgranska transportdokumentet. Så det kan vara bra att skicka in dokumentet till oss så det kommer med även till transit- och mottagarlandets myndigheter när vi skickar vidare anmälan för deras granskning. Observera då att transportdokumentet inte ska vara undertecknad.

Följande dokument tillhör också anmälan och ska skickas in:

 • Ett särskilt avtal för avfallet.
 • En ekonomisk säkerhet i original.
 • Bilagor med listade transportörer och avfallsproducenter om fler än en.
 • Översiktlig processbeskrivning av hur avfallet ska tas om hand i mottagarlandet
 • Beskrivning av hur avfallet uppkommit hos avfallsproducenten
 • En beskrivning av transportvägar (tullkontor för utförsel/export och införsel/import samt väg mellan utförsel- och införselpunkterna)

Bevis på att de transportörer du anlitar som ska transportera avfall i Sverige har tillstånd eller är registrerade för avfallstransporter hos länsstyrelsen. Du är skyldig att se till detta oavsett om transportören redan har tillstånd eller är registrerad i annat EU-land.

Du ska också vara beredd på att ha med övriga uppgifter som kan efterfrågas av myndigheter enligt bilaga II i avfallstransportförordningen. Det kan till exempel gälla behandlingsanläggningens miljötillstånd för sin verksamhet, transportörernas tillstånd att transportera avfall och analyser av avfallets innehåll.

Exempel på avtalstext

Naturvårdsverket har tagit fram en avtalsmall för att underlätta för verksamhetsutövare vid transport av avfall. Kraven på vad ett avtal ska innehålla framgår av artikel 5 i EG-förordning 1013/2006. 

Avtalet ska skickas med anmälan om transporten. Det ska tecknas mellan anmälare och mottagare samt av behandlingsanläggningen dit avfallet ska transporteras. Avtalet ska vara ingått och giltigt när anmälan görs och gälla tills intyg om att avfallet är färdigbehandlats skickats till Naturvårdsverket.

Det är viktigt att veta om avfallet ska behandlas i väntan på återvinning eller bortskaffande (vid en så kallad interimanläggning). Då ska även denna behandlingsanläggning skriva på avtalet. Om avfallet ska skickas till ett tredje land, det vill säga ett land utanför EU, ska avtalet innehålla fler uppgifter, läs mer i dokumentet Exempel på avtal.

Exempel på avtal (docx 17 kB)

Exempel på avtal -engelska (docx 26 kB)

Ekonomisk säkerhet och exempel på bankgaranti

Ekonomisk säkerhet krävs för alla avfallstransporter som du behöver anmäla. Detta framgår av artikel 6 i EG-förordningen 1013/2006. Du hittar mer information om detta under avsnittet Ekonomisk säkerhet längre ned på sidan.

Exempel på bankgaranti, svensk och engelsk version (doc 52 kB)

Naturvårdsverket tar ut en avgift på 10 700 kronor för att granska din anmälan. Vi skickar en faktura till dig när anmälningshandlingarna har kommit in.

Även myndigheterna i de länder som berörs av din anmälan tar en avgift för granskningen. Fakturorna ska betalas så snart som möjligt. Naturvårdsverket tillämpar regeln med betalning inom 30 dagar.

Påbörja arbetet med din anmälan i god tid innan du vill börja transportera avfallet. Det kan till exempel ta tid att ta fram en ekonomisk säkerhet. Dessutom behöver vi och de andra myndigheterna tid för handläggningen av anmälningarna.

Naturvårdsverket och de andra myndigheter som berörs av din anmälan har rätt att neka dig att transportera avfallet om du exempelvis:

 • inte lever upp till förordningens krav
 • inte lämnar in din information i tid, eller
 • informationen inte är korrekt

Anmälan skickas till Naturvårdsverket via e-post eller post.

inutavfall@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket
BOX 690
831 27 Östersund

Naturvårdsverket handlägger anmälningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi kan normalt inte prioritera bland anmälningarna.

Naturvårdsverkets handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett.

Ju färre kompletteringar vi behöver be om, desto snabbare kan vi besluta om din anmälan.

Du kan få antingen ett godkännande av din anmälan eller invändning mot den. Naturvårdsverkets svenska beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Var du kan överklaga de utländska besluten framgår av respektive lands beslut.

Vem kan vara anmälare?

Naturvårdsverket har gjort en tolkning av vem som kan vara anmälare i enlighet med artikel 2.15 i förordning 1013/2006. Längre ner på den här sidan kan du läsa om vem som kan vara anmälare och vad som är viktigt att tänka på i de olika Alternativen  

För att Naturvårdsverket ska pröva om du har rätt att transportera avfall över gränsen behöver du skicka in en e-post med vissa uppgifter till Naturvårdsverket. Följ instruktionen i ruta 2 under ”anmälan steg för steg” längre upp på den här sidan. 

Om anmälaren är den ursprunglige avfallsproducenten och vill transportera samma typ av avfall (samma avfallskod) från flera av sina egna anläggningar i Sverige går det bra under följande förutsättningar:

 • anmälaren har bifogat en lista över dessa anläggningar med adressuppgifter inklusive län och kontaktperson på de olika anläggningarna
 • fler anmälningar har lämnats in om fler än en utförselort ska användas (till exempel Öresundsbron med lastbil och Trelleborg med båt) eller om avfallet ska gå olika vägar inom Europa
 • anmälaren har angett i en separat bilaga vart avfallet ska skickas om det behöver tas tillbaka till Sverige, till exempel om det ska tillbaka till respektive anläggning eller till en specifik anläggning.

Det kan till exempel vara att ett företag behandlar ett avfall och på så sätt blir ny producent. Om du utför behandlingen på din anläggning så räcker det med en anmälan. Du kan bifoga en lista på samma sätt som i exempel 1 om avfallet ska transporteras från fler än en anläggning.

Fler anmälningar kan krävas:

 • om fler än en utförselort ska användas eller om avfallet ska gå olika vägar inom Europa

Det kan gälla ett företag som samlar ihop transporten av olika små avfallsmängder av samma slag från olika källor och transporten påbörjas från en och samma plats. Ett exempel är insamling av spillolja från olika företag i Sverige som samlas upp på en plats (obs: du kan inte köpa spilloljan utanför Sveriges gränser, då krävs separat anmälan för detta.)

Anmälan krävs för samlingsplatsen och insamlaren står ensam för anmälan.

Avfallsproducentens underskrift behövs inte i anmälan.
Flera anmälningar kan krävas:

 • om fler än en utförselort ska användas eller om avfallet ska gå olika vägar inom Europa.

För att vara anmälare behöver den registrerade handlaren ha skriftligt bemyndigande av den ursprunglige producenten, nya producenten eller en insamlare med tillstånd. Registrering görs hos länsstyrelsen.

Om du agerar som handlare/mäklare för flera företag måste du skicka in en fullmakt till Naturvårdsverket för varje företag. Det visar oss att företagen godkänt att du agerar som anmälare i deras ställe. Detta förfarande behövs eftersom den ursprunglige producenten ska skriva under anmälningshandlingen och detta är inte möjligt om du agerar som handlare för flera företag. Länken nedan går till en mall för fullmakt:

Mall: Fullmakt och bilaga över avfallsproducenter (doc 51 kB)

Du behöver också i anmälan ange en plats dit avfallet ska återsändas om så skulle behövas. Det kan vara en uppsamlingsplats eller ett lager med tillstånd för verksamheten.

Samma regler om fler anmälningar gäller som för de andra anmälarna:

 • om fler än en utförselort ska användas eller om avfallet ska gå olika vägar inom Europa, krävs fler anmälningar.

Den som innehar avfallet kan vara anmälare om samtliga personer som anges ovan är okända eller insolventa (oförmögna att betala). Reglerna för flera anmälningar följer samma mönster som ovan.

Ekonomisk säkerhet

Syftet med en ekonomisk säkerhet vid gränsöverskridande avfallstransporter är att den ska täcka eventuella kostnader som uppstår om ditt avfall inte kan omhändertas som planerat eller om det är en olaglig transport.

Det är anmälaren som i första hand har ansvaret för avfallet, men om anmälarens företag till exempel skulle gå i konkurs, blir Naturvårdsverket ansvarigt för avfallet. Vi måste därför vara säkra på att anmälaren redan från början öronmärkt pengar till transporten.

Ekonomisk säkerhet krävs för alla avfallstransporter där du behöver göra en anmälan. Detta framgår av artikel 6 i EG-förordningen 1013/2006.

Säkerheten ska täcka kostnader för:

 • Transport
 • återvinning eller bortskaffande, inklusive behandling i väntan på återvinning eller bortskaffande
 • lagring i 90 dagar

VIKTIGT! Naturvårdsverket godkänner bankgarantier och spärrade bankkonton som ekonomiska säkerheter, men inte bolagsgarantier.

Exempel på bankgaranti, svensk och engelsk version (doc 52 kB)

Naturvårdsverket har tagit fram rekommendationer om hur den ekonomiska säkerheten ska beräknas.

Vill du bara skicka en transport ska den ekonomiska säkerheten täcka kostnaderna fullständigt för såväl transport och behandling och som lagring av avfallet.

Gör så här om du avser att skicka mer än en transport:

 • Beräkna transportkostnaderna för avfallet under en månad samt beräkna vad behandlingen av det avfall som du skickar under en månad skulle kosta att behandla i Sverige.
 • Beräkna vad det skulle kosta att ha avfallet externt lagrat i 90 dagar (hos någon annan än er själva).

Om avfallet har ett positivt värde ska det inte tas med i beräkningen av den ekonomiska säkerheten.

Den summa du kommer fram till är den summa som ska stå i din ekonomiska säkerhet.

Den ekonomiska säkerheten ska vara utställd till Naturvårdsverket av anmälaren eller av annan fysisk och juridisk person å dennes vägnar.

Den ska vara giltig senast den dag som den första transporten inleds och gälla två år och en månad om du som anmälare vill ha ett godkännande för transporter som gäller under ett år (se artikel 9.7 och 16 e).

Vi skickar tillbaka din ekonomiska säkerhet när vi fått in samtliga dina transportdokument med behandlingsanläggningens intyg om avfallets slutliga återvinning eller bortskaffande. Om du som anmälare har slutbehandlat ditt avfall och vill ha tillbaka din bankgaranti innan ditt godkännande gått ut, ber vi dig att kontakta oss så undersöker vi om detta är möjligt.

Särskilt förfarande för vissa transporter mellan Sverige och Finland

Finland och Sverige har ingått en överenskommelse om ett förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Finland och Sverige. Överenskommelsen verkställs i Sverige genom Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:3.

Naturvårdsverkets föreskrift om förenklat förfarande för vissa avfallstransporter mellan Sverige och Finland

Överenskommelsen gäller för transporter:

 1. mellan Norrbottens län i Sverige och landskapet Lappland i Finland
 2. från landskapet Åland i Finland till Sverige. Avfallet som ska transporteras ska ha uppkommit inom något av dessa områden, det vill säga Norrbottens län i Sverige, Lappland i Finland eller Åland.

Överenskommelsen gäller för transporter av:

 1. alla avfallsslag, även farligt avfall, som i avsändarlandet omfattas av kommunens ansvar,
 2. förpackningsavfall, slam från avloppsreningsverk, bygg- och rivningsavfall, avfall från primärproduktion och livsmedelstillverkning samt andra därmed jämförbara typer av avfall som inte är farligt avfall,
 3. alla avfallsslag när det gäller genomfartstransporter

Överenskommelsen och föreskrifterna innebär främst följande förenklingar:

 • en transport behöver inte förhandsanmälas (genom att skicka in transportdokument tre dagar innan den ska genomföras)
 • transportdokument till styrkande av att avfallet mottagits respektive slutligt återvunnits/bortskaffats behöver inte skickas in lika ofta som vid det normala förfarandet. Se nedan under Sammanställning av genomförda avfallstransporter.
 • en generell transportanmälan (flera transporter) får godkännas för upp till fem år i stället för ett år eller tre år.
 • ett förenklat anmälningsförfarande för avfallstransporter där både avsändare och mottagare finns i Norrbottens län men transporten passerar genom Lappland i Finland på vägen (transitering). Se nedan under Godkännande av genomfartstransport av avfall. Motsvarande gäller då avfall transporteras från en avsändare och en mottagare i Lappland Finland, men passerar genom Norrbottens län på vägen.

Den som vill använda sig av det förenklade förfarandet enligt överenskommelsen ska skriftligen informera Naturvårdsverket om detta. Det görs via e-post till inutavfall@naturvardsverket.se, i samband med att man skickar in uppgifter om det avfall som ska transporteras. Se punkt 2 i avsnittet Anmälan steg för steg längre upp på sidan.

I övrigt gäller samma tillvägagångssätt för anmälan som vid andra gränsöverskridande avfallstransporter, i enlighet med vad som beskrivs i vägledningen.

För transporter som genomförts i enlighet med överenskommelsen får den mottagande anläggningen kvartalsvis sända in en sammanställning av genomförda avfallstransporter. Transportdokument behöver då inte skickas in i enlighet med artikel 16 b, d, och e i EG-förordningen 1013/2006.

Dokument att fylla i: Sammanställning av genomförda avfallstransporter (docx)

Sammanställningen skickar du via e-post till

transportdokument@naturvardsverket.se

Som nämnts ovan får ett förenklat anmälningsförfarande användas för avfallstransporter där både avsändare och mottagare finns i Norrbottens län men transporten passerar genom Lappland i Finland på vägen (transitering).

Då gäller följande: 

 1. Avsändaren ska skriftligen anmäla planerad genomfartstransport till Naturvårdsverket.
  Anmälan gör du på särskild blankett, "Genomfartstransport av avfall", eller på annat sätt, under förutsättning att den innehåller samtliga uppgifter som efterfrågas i blanketten.
 2. När Naturvårdsverket har mottagit en korrekt ifylld anmälan ska anmälan vidarebefordras till behörig myndighet i Finland.
 3. Den behöriga myndigheten i Finland ska sända ett godkännande av anmälan eller invända mot transporten i enlighet med artikel 11 eller 12 i förordning (EG) nr 1013/2006. Giltighetstiden för ett godkännande av en anmälan får bestämmas till som mest fem år.
 4. Då anmälaren har fått godkännandet i form av en signerad blankett eller motsvarande, kan transporten påbörjas. Godkännandet ska följa avfallstransporten.

Dokument att fylla i: Genomfartstransport av avfall (docx)

Blanketten skickar du till  

inutavfall@naturvardsverket.se

Transport av flygaska till Norge

Från och med 1 oktober 2021 kommer Naturvårdsverket, i fråga om viss  behandling av flygaska som hittills godtagits som återvinning (R5), istället att bedöma denna behandling som bortskaffande vid gränsöverskridande avfallstransport ut från Sverige.

Vad gäller när du fått ett godkännande?

När en anmälan har blivit godkänd av samtliga berörda myndigheter och det är dags för transport, krävs vissa förberedelser. Även när avfallet har mottagits och behandlats krävs insatser. 

Transportdokumentet ska medfölja

Transportdokumentet och anmälningsdokumenten med behöriga myndigheters godkännande ska medfölja varje transport. Den anläggning som tar emot avfallet ska behålla transportdokumentet.

Transportdokument anmälningspliktigt avfall/Annex IB (doc 168 kB)

Information om varje transport ska också skickas till myndigheterna vid olika tillfällen före och efter transporten:

Senast tre arbetsdagar innan transporten beräknas avgå ska du som är anmälare göra en så kallad föranmälan av transporten. Du skickar en kopia av transportdokumentet (Annex IB) till Naturvårdsverket samt de behöriga myndigheter i de övriga länder som berörs av denna transport och till mottagaren av avfallet. Till Naturvårdsverket skickas kopian av transportdokumentet in via e-post transportdokument@naturvardsverket.se. Hur övriga behöriga myndigheter vill ha in informationen gällande de specifika transporterna brukar framgå av deras godkännanden. Vid föranmälan av transporten ska faktiska transportdatumet fyllas i fält 6, och i största möjliga utsträckning alla övriga uppgifter som krävs i transportdokumentet. I fält 5 ska den faktiska vikten i ton anges. Justera vikten på det specifika transportdokument som medföljer transporten om vikten ändras från den vikt som föranmälts oss behöriga myndigheter. I bilaga IC i EG-förordningen 1013/2006 finns anvisningar om hur transportdokumentet ska fyllas i.

Exempel: Om du föranmält transporten en måndag kan den börja köras torsdag samma vecka. Naturvårdsverket accepterar att den föranmälda transporten påbörjas den föranmälda transportdagen eller någon av de efterföljande 14 veckodagarna. Det vill säga om transporten föranmäls måndag den 1 januari kan den alltså tidigast gå på torsdagen den 4 januari och som senast torsdagen den 18 januari. Justering av det faktiska datumet för när transporten sker behöver inte anmälas till Naturvårdverket om det är inom de 14 veckodagarna, men det justerade datumet då transporten slutligen påbörjas ska vara tydligt ifyllt i fält 6 på det specifika transportdokumentet, det vill säga Annex 1B, som medföljer transporten.

Kom ihåg att kontrollera vad som accepteras av övriga berörda länders behöriga myndigheter när det gäller ändring av föranmält datum gällande transportens påbörjande.

Om du har föranmält en transport som inte blir av och vill makulera den måste du kontakta oss, det gör du via att mejla till

inutavfall@naturvardsverket.se

Transportdokument mejlas till

transportdokument@naturvardsverket.se

När avfallet har tagits emot hos den anläggning som ska behandla avfallet ska detta bekräftas till anmälaren och de behöriga myndigheterna inom 3 dagar. Bekräftelsen sker genom att mottagningsanläggningen fyller i och signerar i fält 18 i transportdokumentet och skickar dokumentet till de övriga berörda länders behöriga myndigheter och till avsändaren av avfallet.

Transportdokument mejlas till

transportdokument@naturvardsverket.se

Hur övriga behöriga myndigheter vill ha in informationen gällande de specifika transporterna brukar framgå av deras godkännanden.

När avfallet har återvunnits eller bortskaffats ska behandlingsanläggningen inom 30 dagar intyga detta. Det sker genom att de fyller och signerar i fält 19 i det undertecknade transportdokumentet. Kopior skickas till anmälaren och till de berörda myndigheternas behöriga myndigheterna. Avfallet ska ha behandlats inom ett år från det att det mottagits.

Transportdokumentet mejlas till

transportdokument@naturvardsverket.se

Hur övriga behöriga myndigheter vill ha in informationen gällande de specifika transporterna brukar framgå av deras godkännanden.

Enligt artikel 17 i avfallstransportförordningen är vissa ändringar möjliga att göra efter att anmälan är godkänd, om samtliga berörda myndigheter accepterar det. Det gäller exempelvis att lägga till transportörer eller öka antalet transporter. Om du vill göra en ändring, kontakta då samtliga berörda myndigheter direkt.

Du kan behöva göra en ny anmälan om det sker förändringar av transporten.
Det gäller ändring av:

 • vikt – vikten ökar
 • vägval – om du till exempel vill byta införsel- eller utförselort
 • tillståndstiden – du får inte ändra tiden i godkännandet själv.

Det krävs alltid en anmälan om din ändring berör en ny behörig myndighet. Det är till exempel om du vill transportera avfallet genom ett nytt land.

Naturvårdsverket kan dra tillbaka godkännandet om du missköter transporten. Vi kan också neka dig godkännande av transporter i framtiden. Det kan vara om vi får reda på att:

 • Avfallets sammansättning inte stämmer med vad som anmälts
 • Villkoren som ställts för transporten inte följs
 • Avfallet inte behandlas i enlighet med anläggningens tillstånd
 • Avfallet ska eller har transporterats, återvunnits eller bortskaffats på ett sätt som inte stämmer med de uppgifter som lämnats i anmälan
 • Om hanteringen av transportdokumenten brister upprepade gånger.

Du är skyldig att:

 • Aldrig blanda avfallet under transporten till behandlingsanläggningen
 • Rapportera till Naturvårdsverket om de transporter som genomförts under ett år i enlighet med förordningen om transport av avfall. Naturvårdsverket skickar ett formulär till dig i samband med beslut.
 • Spara all dokumentation om transporten under 3 år, inklusive kommunikation med myndigheter och transportdokument.
 • Återta avfallet om en transport inte kan fullföljas som beräknat. Det ska framgå av kontraktet. Läs mer i artiklarna 22-25 i avfallstransportförordningen.

En årlig sammanställd rapport av över total importerad/exporterad mängd avfall ska insändas till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket använder denna rapport som underlag till internationell rapportering.

Tabellen nedan ska användas som mall vid rapporteringen av transporter gjorda under respektive år. Lägg till önskad mängd rader (en rad per anmälan). Ett godkännande gäller oftast över ett årsskifte, vilket medför att rapporteringen kan ske flera gånger per anmälan. Om inga transporter har genomförts under ett kalenderår ska detta ändå rapporteras. I tabellen anges det som noll (0) ton.

Rapporteringen ska lämnas till Naturvårdsverket senast sista februari året efter det år rapporteringen gäller. Exempelvis, årsrapporteringen för 2022 ska inlämnas senast 28 februari 2023. 

Vid utförsel/export av avfall ska anmälaren (dvs. den verksamhet som anges i ruta 1, annex 1A/notification document) skicka in uppgifterna. 

Vid införsel/import av avfall ska mottagaren (dvs. den som anges i ruta 2, annex 1A/notification document) skicka in uppgifterna. Naturvårdsverket har dock inget emot att uppgifterna lämnas av mottagningsanläggningens organisation (dvs den verksamhet som anges i ruta 10, annex 1A/notification document). 

Skicka rapporten som en bifogad fil till inutavfall@naturvardsverket.se, filformat Excel, Word eller PDF. Alternativt skicka rapporten per post till:

Naturvårdsverket

Box 690

831 27 Östersund

 

Genomförda transporter av avfall för år 20XX
Anmälan nr: Kvantitet i ton år 20XX
NO XXXXXX 6245
SE XXXXXX 0,575

 

 

Av säkerhetsskäl är vi tvungna att stänga ner Nordic TFS från och med 1 juli 2022. En ny e-tjänst är under utveckling men det är ännu osäkert när den kan vara i drift. Mer information om den nya e-tjänsten kommer publiceras på Naturvårdsverkets hemsida så snart som möjligt.

Läs här hur du går till väga när du ska göra en ny anmälan: 

Så gör du en anmälan

Mer information

Naturvårdsverket är behörig myndighet för tillståndsprövning för gränsöverskridande avfallstransporter i Sverige och stöder verksamhetsutövare som exporterar eller importerar avfall. Naturvårdsverket ger också vägledning till andra myndigheter om regelverket och processen kring detta.

Det är bra att vara ute i god tid när man ska exportera eller importera avfall. Du behöver ta fram dokument, så kallad anmälan, som ska godkännas av myndigheter i avsändar- och mottagarländer och eventuellt även i transitlandet. I vissa fall behöver inte en anmälan tas fram, mer information om detta finns under ”anmälan eller informationsplikt”.

Processen kan ta 2-3 månader. I Sverige är Naturvårdsverket behörig myndighet.

Naturvårdsverket handlägger anmälningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi kan inte prioritera bland anmälningarna. Vår handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett.

Ju färre kompletteringar vi behöver be om, desto snabbare kan vi besluta om din anmälan.

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Var du kan överklaga de utländska besluten framgår av respektive lands beslut.

Information om EUs medlemsländer finns här: Landsfakta (europa.eu)

Lista över OECD-länder finns här: https://www.oecd.org/about/document/ratification-oecd-convention.htm

Baselkonventionen

Totalt har cirka 180 FN-länder godkänt Baselkonventionen på något vis. USA är inte medlem i Baselkonventionen, men har en rad andra avtal som tillåter frakt av farligt avfall till medlemsländer. Bland övriga som inte skrivit under konventionen finns Liberia, Angola, Etiopien och Burma (2015-02-16).

Baselkonventionens webbplats visar aktuell status

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Naturvårdsverket har också en leverantör som behandlar dina personuppgifter för Naturvårdsverkets räkning i ärendehanteringssystem och genom anmälan som görs via Nordic TFS.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att kunna uppfylla myndighetens rättsliga förpliktelse enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall och avfallsförordningen (2011:927). Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är för att administrera anmälan om gränsöverskridande avfallstransporter enligt dessa bestämmelser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer.

Dina personuppgifter kommer att återfinnas i allmänna handlingar hos Naturvårdsverket. Dessa allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med
arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om
tillämpning av dessa föreskrifter. Observera att allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och att Naturvårdsverket vid en begäran kommer att behöva lämna ut allmänna handlingar om dessa inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att av Naturvårdverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen.

Om du är missnöjd med hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter och anser att behandlingen strider mot EU:s dataskyddsförordning kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten genom att till exempel besöka deras hemsida, www.imy.se.

Om du har frågor eller synpunkter om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta:
registrator@naturvardsverket.se eller
dataskyddsombud@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 10 00

 

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket.

E-post: inutavfall@naturvardsverket.se

Postadress – OBS ej rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Import/export av avfall
Återvinningsenheten
BOX 690
831 27 Östersund

Postadress – rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Box 690
831 27 Östersund