Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Anmälan eller informationsplikt

Om du vill transportera avfall över gränser kan det göras antingen med anmälan (notifikation) eller med medföljande information. Här finns information som hjälper dig att avgöra vad som krävs.

En transport av avfall från Sverige kan behöva anmälas till Naturvårdsverket och godkännas innan det får skickas iväg. Om anmälan (notifikation) behövs eller inte beror på vad det är för typ av avfall, vart avfallet ska skickas och hur avfallet ska behandlas eller omhändertas. Informationen på den här sidan syftar till att du som vill transportera avfall från Sverige ska få stöd i avgörandet om anmälan behövs eller inte. Om avfall ska transporteras till Sverige startar alltid processen i avsändarlandet.

Den här sidan vänder sig till

Till dig som ska transportera avfall till eller från Sverige. 

Bra att veta

Stöd kring informationsplikt och vad den innebär hittar du här:

Informationsplikt

Exportörens ansvar

Du som ska exportera avfallet ska känna till om du behöver anmäla transporten till Naturvårdsverket eller inte. Med anmälan avses en ansökan (notifikation) som ska godkännas i förväg. Det räknas som illegal transport om man skickar ett anmälningspliktigt avfall utan godkännande från myndigheten. 

Tre viktiga frågor

Vad som avgör om du behöver anmäla din transport till myndigheten och få ett godkännande i förväg eller om det räcker att skicka med information om avfallet kan sammanfattas i tre frågor. Dessa frågor är: 

 1. Typ av avfall ska transporteras- I vilken avfallsbilaga återfinns avfallet?
 2. Hur ska avfallet behandlas eller omhändertas?
 3. Till vilket land ska avfallet transporteras?

Avfall finns listade i avfallstransportsförordningens (EG-förordning 1013/2006) bilagor under koder benämnda som Basel- och OECD-koder. Grundläggande är att avgöra vilken kod som avfallet ska klassas under och i vilken bilaga koden finns i.

 • I bilaga III, III A och III B finns koderna för så kallat grönlistat avfall, det vill säga avfall som enbart omfattas av informationsplikt. Ett exempel är avfall av järn och stål, kod: B1010.

 • I bilaga IV finns koderna för det avfall som behöver anmälas och godkännas innan det får transporteras över gränser. Ett exempel är behandlat kork- och träavfall, kod: AC 170.

 • Bilaga V består av tre delar. Del 1 har två underavdelningar, förteckning A och B. Förteckning A, är en del av bilaga IV och anger avfallsslag som klassas som farliga och omfattas av exportförbud utanför EU, EFTA och OECD. Förteckning B, är en del av bilaga III och anger avfallsslag som inte omfattas av exportförbudet. Del 2 listar avfall från EU:s avfallsförteckning vilket förtecknas i bilaga 3 i svenska avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Bilagorna är inte fullständiga. Det kan finnas avfall som inte listas i bilaga III 0eller IV. Då kallas avfallet olistat (”not listed” på engelska) och är alltid anmälningspliktigt.

Länk till förordningen finns under Lagstiftning högst upp på den här sidan.

Reglerna för transporter är olika för avfall som ska återvinnas (till exempel materialåtervinnas) respektive bortskaffas (till exempel deponeras). Du behöver ta reda på vilken kod behandlingen har enligt avfallstransportförordningen. Behandlingen ska beskrivas med antingen en D-kod (disposal operations) för bortskaffande eller en R-kod (recovery operations) för återvinning. Det framgår av bilaga IA och IB till avfallstransportförordningen vilka bortskaffnings- och återvinningskoder som finns.

Exempel

D1: deponering på eller under markytan. Till exempel på avfallsupplag.
R4: återvinning/vidareutnyttjande av metaller eller metallföreningar.

En grundläggande regel är att det är förbjudet att exportera avfall för bortskaffande till land som inte är med i EU eller EFTA.

Vilket land avfallet ska till kan vara avgörande för om det behövs en anmälan och godkännande av transporten eller inte. Reglerna varierar och beror på om landet är med i EU, EFTA, OECD och Baselkonventionen.

Inom EU är reglerna gemensamma, men enskilda länder kan ändå ha nationella regler.

OECD-länderna har gemensamma regler.

All export för bortskaffande är förbjudet till länder utanför EU, förutom till EFTA-länder (Norge, Schweiz, Liechtenstein och Island).

Se vilka länder som ingår i EU- och OECD i avsnittet Mer information längst ner på den här sidan.

En särskild EG-förordning (1418/2007) reglerar vad som gäller vid export av informationspliktigt avfall för återvinning till länder som inte är med i EU, EFTA eller OECD, men är part till Baselkonventionen. Länk till förordningen finns i rutan Lagstiftning högst upp på den här sidan. Detta gäller till exempel många länder i Asien och Afrika. Avfallets Basel- eller OECD-kod avgör vad som gäller: förbud, anmälan, informationsplikt eller särskilda regler i importlandet.

Artikel 3 i förordningen handlar om transporter för återvinning och bortskaffande inom EU och med EFTA- och OECD-länder som är medlemmar i Baselkonventionen. Här gäller att:

 • Anmälan krävs för transporter: Mellan EU- och EFTA-länder för allt avfall som ska bortskaffas, till exempel deponeras. Däremot är det förbjudet att skicka avfall för bortskaffande från EU-land till OECD-land, till exempel att skicka PCB-avfall från Sverige till Kanada.
 • Mellan länder inom EU, EFTA och OECD för farligt avfall och olistat avfall samt vissa blandningar av avfall som ska återvinnas.

De finns listade i bilagorna IV, IVA, samt bilaga III om avfallet har farliga egenskaper enligt avfallsförordningen 2020-614. Informationskrav gäller för transporter av avfall för återvinning av:

 • Avfall i bilaga III eller III B om det inte har farliga egenskaper och om mängden överstiger 20 kg.
 • Blandningar av två eller flera avfallsslag i bilaga III som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, under förutsättning att sammansättningen av dessa blandningar inte är till hinder för en miljöriktig återvinning av avfallet och att sådana blandningar anges i bilaga III A i enlighet med artikel 58.
 • Transporter av avfall som är avsett för laboratorieanalys i syfte att undersöka dess fysikaliska eller kemiska egenskaper och om mängden inte överstiger 25 kg.

Vid anmälan: Artikel 38 i förordningen anger att följande bilagor ska tillämpas för anmälan om avfall som ska återvinnas:

 • Bilaga III B
 • Bilaga IV
 • Bilaga IVA

Även sådant avfall som inte ingår i bilagorna omfattas. Det gäller:

 • Olistat avfall, det vill säga avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, bilaga III B, IV eller IV A.
 • Blandat avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, III B, IV eller IVA med undantag för det som anges i bilaga III A.

Vidare omfattas:

 • Blandat avfall som anges i bilaga III A och är avsett för behandling i väntan på återvinning och som avses transporteras vidare till ett icke- OECD-land
 • Bilaga III om avfallet innehåller farliga egenskaper, annars gäller informationsplikt. För att veta vad som avses med farliga egenskaper, se bilaga 1 i Avfallsförordningen 2020:614.

Informationskrav: För avfall som omfattas av det allmänna informationskravet ska följande bilagor tillämpas:

 • Avfall i bilaga III, om det inte innehåller farliga egenskaper
 • Blandningar av två eller flera avfallsslag i bilaga III som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, under förutsättning att sammansättningen av dessa blandningar inte är till hinder för en miljöriktig återvinning av den och att sådana blandningar anges i bilaga III A i enlighet med artikel 58
 • Transporter av avfall som är avsett för laboratorieanalys i syfte att undersöka dess fysikaliska eller kemiska egenskaper och som inte överstiger 25 kg

Artikel 36 i avfallstransportförordningen preciserar vilket avfall som får exporteras till länder utanför OECD. Förenklat kan man säga att inget farligt avfall överhuvudtaget får exporteras i någon form. Det finns ett undantag (artikel 36 punkt 3), men Sverige har i nuläget inte några överenskommelser om sådana undantag.

Importlandets regler avgör om du får exportera avfall som står i bilaga III och i bilaga III A. Avfallet kan nämligen omfattas av förbud, anmälan, informationsplikt och även av särskilda regler i importlandet.

Förbud: Det är förbjudet att från EU-länder exportera följande avfallsslag till länder som inte omfattas av OECD-beslutet:

 • Avfall som klassificeras som farligt i bilaga V
  Avfall som omfattas av del 3 i bilaga V
 • Farligt avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga V
 • Blandningar av farligt avfall och blandningar av farligt avfall och icke-farligt avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga V
 • Avfall som mottagarlandet har anmält som farligt enligt artikel 3 i Baselkonventionen
 • Avfall vars import mottagarlandet har förbjudit
 • Avfall som den behöriga avsändarmyndigheten (i Sverige Naturvårdsverket) har anledning att tro inte kommer att hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt artikel 49 i EG-förordningen.

Mottagarlandet kan även ha beslutat om andra regler för det avfall som inte omfattas av förbuden ovan, till exempel avfall som står i bilagorna III och III A. Det framgår av EG-förordningen 1418/2007 och kan vara:

 • Förbud
 • Anmälan
 • Ingen kontroll (då omfattas avfallet av den allmänna informationsplikten och bilaga VII)
 • Särskilda regler i mottagarlandet (avfallet omfattas av den allmänna informationsplikten eller anmälan)

Kina har nationella importregler och har sedan januari 2018 infört förbud mot import av vissa typer av avfall. Ett flertal avfallsflöden berörs, till exempel visst plast- och pappersavfall. Läs mer om vad som gäller när du ska exportera till Kina i nederländska myndighetens sammanställning på engelska i nedanstående länk. 

Chinese regulations on incoming waste (engelsk information)

Observera att förordning 1418/2007 är inte uppdaterad utifrån Kinas nya regler ännu.

Gällande import av avfall för återvinning och bortskaffande till Sverige

Reglerna för import av avfall till ett EU-land framgår av artikel 43-45 i EG-förordningen. Följande gäller:

Det är förbjudet att importera avfall för bortskaffande utom från:

 • de länder som är parter i Baselkonventionen
 • de länder som slutit särskilda avtal med Sverige eller EU
 • områden i kris- eller krigstillstånd.

Det är förbjudet att importera avfall för återvinning utom från:

 • de länder som omfattas av OECD-beslutet
 • de länder som är parter i Baselkonventionen
 • de länder som slutit särskilda avtal med Sverige eller EU
 • områden som är i kris- eller krigstillstånd.

För närvarande har Sverige inga särskilda avtal om import av avfall med särskilda länder som inte är medlemmar i OECD.

Mer information

Naturvårdsverket är behörig myndighet för tillståndsprövning för gränsöverskridande avfallstransporter i Sverige och stöder verksamhetsutövare som exporterar eller importerar avfall. Naturvårdsverket ger också vägledning till andra myndigheter om regelverket och processen kring detta.

Det är bra att vara ute i god tid när man ska exportera eller importera avfall. Du behöver ta fram dokument, så kallad anmälan, som ska godkännas av myndigheter i avsändar- och mottagarländer och eventuellt även i transitlandet. I vissa fall behöver inte en anmälan tas fram, mer information om detta finns under ”anmälan eller informationsplikt”.

Processen kan ta 2-3 månader. I Sverige är Naturvårdsverket behörig myndighet.

Naturvårdsverket handlägger anmälningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi kan inte prioritera bland anmälningarna. Vår handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett.

Ju färre kompletteringar vi behöver be om, desto snabbare kan vi besluta om din anmälan.

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Var du kan överklaga de utländska besluten framgår av respektive lands beslut.

Information om EUs medlemsländer finns här: Landsfakta (europa.eu)

Lista över OECD-länder finns här: https://www.oecd.org/about/document/ratification-oecd-convention.htm

Baselkonventionen

Totalt har cirka 180 FN-länder godkänt Baselkonventionen på något vis. USA är inte medlem i Baselkonventionen, men har en rad andra avtal som tillåter frakt av farligt avfall till medlemsländer. Bland övriga som inte skrivit under konventionen finns Liberia, Angola, Etiopien och Burma (2015-02-16).

Baselkonventionens webbplats visar aktuell status

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Naturvårdsverket har också en leverantör som behandlar dina personuppgifter för Naturvårdsverkets räkning i ärendehanteringssystem och genom anmälan som görs via Nordic TFS.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att kunna uppfylla myndighetens rättsliga förpliktelse enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall och avfallsförordningen (2011:927). Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är för att administrera anmälan om gränsöverskridande avfallstransporter enligt dessa bestämmelser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer.

Dina personuppgifter kommer att återfinnas i allmänna handlingar hos Naturvårdsverket. Dessa allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med
arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om
tillämpning av dessa föreskrifter. Observera att allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och att Naturvårdsverket vid en begäran kommer att behöva lämna ut allmänna handlingar om dessa inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att av Naturvårdverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen.

Om du är missnöjd med hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter och anser att behandlingen strider mot EU:s dataskyddsförordning kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten genom att till exempel besöka deras hemsida, www.imy.se.

Om du har frågor eller synpunkter om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta:
registrator@naturvardsverket.se eller
dataskyddsombud@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 10 00

 

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket.

E-post: inutavfall@naturvardsverket.se

Postadress – OBS ej rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Import/export av avfall
Återvinningsenheten
BOX 690
831 27 Östersund

Postadress – rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Box 690
831 27 Östersund