Vägledning

Avfallstransporter inom Sverige

Här hittar du information om vilka regler som gäller för transporter av avfall inom Sverige.

Avfallsförordningen reglerar bland annat när det behövs tillstånd respektive anmälan för att transportera avfall. Anmälan respektive tillståndsansökan ska göras hos länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt säte eller där den huvudsakliga delen av verksamheten bedrivs.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter samt verksamhetsutövare som transporterar avfall inom Sverige. Även privatpersoner kan ha nytta av informationen.

Ny avfallsförordning (2020:614)

En ny avfallsförordning (2020:614) trädde i kraft den 1 augusti 2020. I förordningens 5 kap. 1 och 7 §§ finns bestämmelser om transporter av avfall. Mindre ändringar av dessa har gjorts, och det har också tillkommit en ny definition av avfallsproducent i 15 kap. 4 § miljöbalken. Naturvårdsverket har därför haft anledning att se över den vägledning som finns när det gäller ansvar för uppkommet avfall samt vilka krav som ställs på den som transporterar avfall. 

Avfallsförordning (2020:614)

Reviderad vägledning

Naturvårdsverket reviderar vägledningen kring vilka krav som ställs för transporter av avfall där avfallet uppstått i eller i samband med den egna verksamheten (tex service och underhåll där avfall uppstår som en följd av det arbete som utförs). 

Transport av andras avfall ses som regel som yrkesmässig transport och kräver tillstånd från länsstyrelsen i enlighet med avfallsförordningen. Tidigare vägledning har utgått ifrån att avfall som uppkommit vid exempelvis servicearbete som utförts i någon annans verksamhet har uppkommit i den verksamhet där arbetet utförts. Om den som utfört servicearbete tagit med sig avfallet därifrån har det därmed setts som transport av någon annans avfall, det vill säga yrkesmässig, tillståndspliktig transport. Naturvårdsverket ser skäl att ompröva denna bedömning.

Naturvårdsverkets bedömning är att det avfall som uppstår som en följd av service och underhåll och liknande arbeten, normalt bör anses uppstå i den egna verksamheten även om arbetet utförs hos någon annan eller på annan plats än i de egna verksamhetslokalerna. Om den som utfört arbetet transporterar bort sådant avfall från platsen där arbetet utförts utgör det en transport av eget avfall som är anmälningspliktig så länge det rör sig om mindre mängder farlligt avfall. Mindre mängder icke-farligt avfall kan transporteras utan tillstånd eller anmälan. Vilka mängdgränser som gäller för olika aktörer anges nedan.

Krav för yrkesmässiga transportörer

En yrkesmässig transportör är en verksamhet som syftar till att transportera andras avfall. Tillstånd krävs för dessa verksamheter, oavsett vilka mängder avfall det handlar om.

Undantag från både anmälnings- och tillståndsplikt görs för avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbestinnehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (avfallsförordningen 5 kap. 2 §).

Krav för transporter där avfallet uppkommit inom egen verksamhet

Om man bedriver en verksamhet där avfall uppstår gäller delvis andra krav än för yrkesmässiga transportörer. Det kan handla om att man bedriver en yrkesmässig verksamhet där olika typer av avfall uppstår och att man själv transporterar dessa till insamlingsplats eller behandlingsanläggning. Det kan också handla om att man utför arbeten hos någon annan som leder till att avfall uppstår, t.ex. genom service och underhållsarbeten. För den här typen av avfall får man under ett kalenderår transportera upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall, eller upp till 10 ton eller 50 kubikmeter avfall.

I vissa fall krävs tillstånd oavsett att avfallet uppstått inom den egna verksamheten. Det gäller om avfallet innehåller kvicksilver oavsett mängd, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor. Det gäller också om avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

Undantag från tillståndsplikt görs för avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbestinnehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (avfallsförordningen 5 kap. 2 §). Däremot gäller anmälningsplikt för den som själv transporterar sådant avfall, när det uppkommit i den egna verksamheten (5 kap. 7 § avfallsförordningen).

Krav för privatpersoner

För det avfall som uppstår inom hushållet hos en privatperson gäller inte ovanstående krav. Som privatperson får du alltid transportera både farligt och icke-farligt avfall utan anmälan eller tillstånd. 

Mer information

Frågor om avfallsreglerna kan du ställa till:

kundtjanst@naturvardsverket.se