Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Förhandsgodkända anläggningar för återvinning

Anläggningar som tar emot avfall för återvinning från andra länder kan erhålla ett så kallat förhandsgodkännande. Naturvårdsverket ger här information om vad det innebär och hur ansökningsförfarandet går till.

Naturvårdsverket kan lämna förhandsgodkännande för återvinningsanläggningar i Sverige. Detta innebär att en återvinningsanläggning kan ta emot avfall från en och samma anmälare i upp till tre år. Om en anläggning inte har förhandsgodkännande får en anmälan maximalt gälla i 1 år. 

Sidan vänder sig till

Stödet på den här sidan vänder sig främst till svenska återvinningsanläggningar som avser att importera och behandla avfall.

Gränsöverskridande transporter av avfall regleras av en EG-förordning (1013/2006) som baseras på Baselkonventionen och OECD-avtalet om avfallstransporter. EU:s förordningar gäller direkt och oavkortat i alla medlemsländer. 

Förordning 1013/2006 om transport av avfall (konsoliderad version t o m december 2020) 

Export till länder som inte är med i EU, EFTA eller OECD regleras av EG-förordning 1418/2007. Avfallets Basel- eller OECD-kod bestämmer om avfallet omfattas av förbud, anmälan, informationsplikt och särskilda regler i importlandet.

Uppdatering av förordning 1418/2007 den 31 mars 2022 med svar från Algeriet, Indien och Moladvien (pdf )

Förordning 1418/2007 om export av bilaga III och bilaga III a avfall för återvinning till icke-OECD länder (konsoliderad version till och med oktober 2021)

I förordningen 2016/1245 finns jämförelsetabell för tullkoder och avfallskoder vid gränsöverskridande avfallstransporter:

Förordning 2016/1245 om fastställandet av en preliminär jämförelsetabell för koderna i den kombinerade nomenklatur som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 och koderna för avfall som förtecknas i bilagorna III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

Svensk avfallsförordning

Sverige har en avfallsförordning (SFS 2020:614). EG-förordningen om transport av avfall gäller oavkortat i den svenska lagstiftningen, men den svenska förordningen kompletterar reglerna.

I den svenska avfallsförordningen slås bland annat fast att Naturvårdsverket är den behöriga myndigheten för transporter över Sveriges gränser, det vill säga att vi godkänner eller invänder mot (nekar till) transporter in och ut ur Sverige.

Här finns också regler om när begagnad elutrustning kan antas vara avfall.

Avfallsförordning (2020:614) 

Konventioner 

Övrig EU-lagstiftning

Övrig svensk lagstiftning

Vem kan ansöka?

Alla verksamheter med tillstånd enligt miljöbalken eller den tidigare miljöskyddslagen kan ansöka, liksom anmälningspliktiga återvinningsanläggningar. Observera att förhandsgodkännandet gäller för anläggningen för återvinning, inte anmälaren.

Vad innebär godkännandet?

Anmälaren kan skicka avfallet för återvinning under tre år i stället för ett år som är normalfallet. De vanliga reglerna om anmälan till Naturvårdsverket och godkännande av avfallstransporten gäller dock. 

Vilka uppgifter ska skickas in?

Du som företräder en återvinningsanläggning ska skicka in följande uppgifter till Naturvårdsverket:

 1. Anläggningens namn (det vill säga bolagsnamn)
 2. Organisationsnummer
 3. Kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer)
 4. Kontaktperson
 5. Tillståndsmyndighet (adress, telefonnummer och kontaktperson)
 6. Tillsynsmyndighet (adress, telefonnummer och kontaktperson)
 7. Gällande tillstånd för anläggningen (bifogas)
 8. Vilka avfallsslag (namn samt EWC-kod) samt de metoder som används för återvinning med tillhörande R-koder. Beskriv återvinningstekniken.
 9. De koder som avfallet omfattas av i de fall avfallslagen finns upptagna i bilaga IV och IVa till EG-förordningen 1013/2006 (Basel- eller OECD-kod).
 10. Mängd av respektive avfallsslag som ska behandlas, samt den totala mängden per år.

Så hanteras din ansökan

När ansökan kommit in till Naturvårdsverket skickar vi den på remiss till Länsstyrelsen samt kommunens miljökontor eller motsvarande. De kan begära in ytterligare upplysningar från företaget.

Naturvårdsverket beslutar om förhandsgodkännande om:

 • Vi inte har några invändningar
 • Ansökan är komplett
 • Anläggningen har tillstånd för verksamheten, samt
 • Att remissinstanserna inte har några synpunkter mot godkännande.

Godkännandet är tidsbestämt och kan när som helst upphävas.

Uppgifterna ska lämnas vidare till EU-kommissionen och om det är aktuellt till OECD:s sekretariat.

Skicka ansökan

Ansökan kan skickas via e-post till:

inutavfall@naturvardsverket.se

Det går också att skicka in ansökan via brev. Märk ditt brev: ”Ansökan om förhandsgodkännande av återvinningsanläggning”.

Skicka brevet till:

Naturvårdsverket
Import/export av avfall
Återvinningsenheten
BOX 690
831 27 Östersund

Mer om förhandsgodkännande hittar du i artikel 14 i EG-förordningen 1013/2006:

Förordning 1013/2006 om transport av avfall (konsoliderad version t o m december 2020)