Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

På den här sidan ger Naturvårdsverket stöd kring förberedelser inför gränsöverskridande avfallstransporter och information om hur processen går till. Här finns också fakta om och länkar till de regler och lagar som gäller inom området.

Avfall kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. Därför är det viktigt att avfallstransporter genomförs på ett säkert sätt. Hur transporterna får genomföras beror på var avfallet ska skickas, vad det är för typ av avfall och hur det ska omhändertas. Naturvårdverkets stöd syftar till att främja säkra och korrekt genomförda avfallstransporter. 

Den här sidan vänder sig till

Den här sidan vänder sig till dig som ska exportera eller importera avfall, samt till myndigheter så som kommuner, länsstyrelser, Tullverket och Åklagarmyndigheter.

Bra att veta

Det pågår arbete med att uppdatera EG-förordning (1013/2006), vilken reglerar gränsöverskridande avfallstransporter. 

Gränsöverskridande transporter av avfall regleras av en EG-förordning (1013/2006) som baseras på Baselkonventionen och OECD-avtalet om avfallstransporter. EU:s förordningar gäller direkt och oavkortat i alla medlemsländer. 

Förordning 1013/2006 om transport av avfall (konsoliderad version t o m december 2020) 

Export till länder som inte är med i EU, EFTA eller OECD regleras av EG-förordning 1418/2007. Avfallets Basel- eller OECD-kod bestämmer om avfallet omfattas av förbud, anmälan, informationsplikt och särskilda regler i importlandet.

Förordning 1418/2007 om export av bilaga III och bilaga III a avfall för återvinning till icke-OECD länder (konsoliderad version till och med mars 2022)

I förordningen 2016/1245 finns jämförelsetabell för tullkoder och avfallskoder vid gränsöverskridande avfallstransporter:

Förordning 2016/1245 om fastställandet av en preliminär jämförelsetabell för koderna i den kombinerade nomenklatur som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 och koderna för avfall som förtecknas i bilagorna III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

Svensk avfallsförordning

Sverige har en avfallsförordning (SFS 2020:614). EG-förordningen om transport av avfall gäller oavkortat i den svenska lagstiftningen, men den svenska förordningen kompletterar reglerna.

I den svenska avfallsförordningen slås bland annat fast att Naturvårdsverket är den behöriga myndigheten för transporter över Sveriges gränser, det vill säga att vi godkänner eller invänder mot (nekar till) transporter in och ut ur Sverige.

Här finns också regler om när begagnad elutrustning kan antas vara avfall.

Avfallsförordning (2020:614) 

Konventioner 

Övrig EU-lagstiftning

Övrig svensk lagstiftning

Aktuellt

Av säkerhetsskäl är vi tvungna att stänga ner Nordic TFS från och med 1 juli 2022. En ny e-tjänst är under utveckling men det är ännu osäkert när den kan vara i drift. Mer information om den nya e-tjänsten kommer publiceras på Naturvårdsverkets hemsida så snart som möjligt.

Förändringen påverkar hur nya exportanmälningar görs samt hur information gällande de specifika transporterna skickas in till oss på Naturvårdsverket. Vid en ny anmälan behöver anmälningsdokumentet (Annex IA) fyllas i via en Word-mall som sedan skickas till oss. Eftersom transportdokument (Annex IB) inte längre kan fås ut via Nordic TFS efter 1 juli 2022 vid föranmälan av en ny transport så behöver även här en Word-mall istället användas. Om du saknar Word-mallar för anmälnings- och transportdokument, vänligen kontakta oss på inutavfall@naturvardsverket.se.

Läs här hur du går till väga när du ska göra en ny anmälan: 

Så gör du en anmälan

Vägledning om vad som gäller kring de specifika transporterna kan du hitta under rubriken ”Vad gäller när du fått ett godkännande?” på ovanstående sida. 

Mer information om Nordic TFS och så småningom den nya e-tjänsten hittar du under avsnittet E-tjänster längre ned på denna sida.

Anmälan eller informationsplikt

En transport av avfall från Sverige kan behöva anmälas till Naturvårdsverket och godkännas innan det får skickas iväg. Om anmälan behövs eller inte beror på vad det är för typ av avfall, var avfallet ska skicka och hur avfallet ska omhändertas.

Så gör du en anmälan

På sidan finns information om hur anmälningsförfarandet går till, vem som kan agera anmälare och vad som händer efter det att en anmälan har blivit godkänd. 

Informationsplikt

Vanligtvis krävs en anmälan och godkännande vid gränsöverskridande transporter av avfall. Transport av icke-farligt avfall, så kallat grönlistat eller informationspliktigt avfall, som ska återvinnas utgör ett undantag från denna regel.

Förhandsgodkända anläggningar för återvinning

Naturvårdsverket kan lämna förhandsgodkännande för återvinningsanläggningar i Sverige. Detta innebär att en anläggning kan ta emot avfall från en och samma anmälare i upp till tre år.

Olagliga transporter av avfall över gränserna

Transporter av avfall som inte sker enligt gällande regelverk betraktas som illegala. Den verksamhetsutövare eller anmälare som genomför en olaglig transport av avfall riskerar att straffas i Sverige och andra länder. Böter och fängelse är möjliga påföljder och straffet kan även innebära förbud mot att genomföra transporter i framtiden.

Transport av begagnade varor mellan länder

Reglerna för transporter av avfall och begagnade produkter skiljer sig åt. Begagnade varor och produkter måste fungera, annars räknas de generellt som avfall.

Transport av flygaska till Norge

Från och med 1 oktober 2021 kommer Naturvårdsverket, i fråga om viss  behandling av flygaska som hittills godtagits som återvinning (R5), istället att bedöma denna behandling som bortskaffande vid gränsöverskridande avfallstransport ut från Sverige.

Nya regler för gränsöverskridande avfallstransporter av plastavfall

Inom Baselkonventionen har beslut tagits gällande ökad kontroll av plastavfall. Som en följd av detta gäller nya regler för transporter från och med januari 2021. 

E-tjänster

Här hittar du våra e-tjänster kopplat gränsöverskridande transporter.

Lathund och vägledning för e-tjänsten
Viktigt att tänka på

Avsändaren ska teckna avtal med mottagaren av avfallet för återvinning och det ska kunna visas upp för den myndighet som har tillsyn över verksamheten. Av avtalet ska framgå att det är giltigt från och med den dag som transporten/transporterna inleds.

Mall för avtal: Contract for Shipments of Waste Subject to the Information Requirements (docx 28 kB)

Fyll i uppgifterna om avfallet via det digitala stödet/E-tjänsten, uppgifter som du behöver är basinformation om transporten som avfallets Baselkod/OECD-kod/EWC-kod och beskrivning av avfallet, transportväg, transitländer, mottagar- och avsändarland.

Tjänsten skapar en PDF-blankett som ska följa transporten. Blanketten ska undertecknas av den som organiserar transporten innan avfallet skickas samt av återvinningsanläggningen eller laboratoriet efter det att avfallet tagits emot. Observera att den person som organiserar transporten ska omfattas av avsändarlandets jurisdiktion. Mer information finns i artikel 18 i EG-förordningen 1013/2006.

Om e-tjänsten

En informationsblankett ska medfölja transporter där avfallet inte klassas som anmälningspliktigt. Som stöd finns en digital blankett för ifyllande av informationsblanketten bilaga 7/Annex VII. Stödet är på engelska och ska underlätta för ifyllandet av blanketten. Det digitala stödet gör inte anspråk på att vara komplett utan är till för att hjälpa dig att fylla i uppgifterna samt förstå och hitta i lagstiftningen kring gränsöverskridande avfallstransporter. Kom ihåg att det är du som vill transportera avfallet som är skyldig att veta om en anmälan behövs i enlighet med kunskapskravet i miljöbalken.

Frågor och support

Allmänna frågor: För frågor om hur du fyller i uppgifterna i e-tjänsten kontakta Naturvårdsverket på

inutavfall@naturvardsverket.se

Hit skickar du också andra frågor om gränsöverskridande avfallstransporter och förslag till förbättringar av manualerna.

Teknisk support: Metafocus AS

post@metafocus.no

Av säkerhetsskäl är vi tvungna att stänga ner Nordic TFS från och med 1 juli 2022. En ny e-tjänst är under utveckling men det är ännu osäkert när den kan vara i drift. Mer information om den nya e-tjänsten kommer publiceras på Naturvårdsverkets hemsida så snart som möjligt.

Läs här hur du går till väga när du ska göra en ny anmälan: 

Så gör du en anmälan

Vägledningar, tips, länkar och informationsmaterial

Nedanstående vägledning till förordningen har tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av den nationella samverkansgruppen för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter.

Roller och ansvar tillsyn avfallstransporter (pdf 413 kB)

EU-kommissionens webbsida

Bedömningsstöd

Den engelska webbtjänsten Waste export controls tool är en bra hjälp för att bedöma om ett avfall får exporteras till ett annat land. Där skriver du in vilket avfall det gäller, vilket land avfallet ska till och får fram vilka regler som gäller. Det är samma regler som i Sverige.

Tjänsten är på engelska och finns hos Environment Agency, Storbritanniens miljömyndighet. Du kan förstås också kontakta Naturvårdsverket för att få hjälp med bedömningen eller läsa vidare här på Naturvårdsverkets webbplats.

Webbstöd på engelska för export av avfall - Environment Agency (Storbritanniens miljömyndighet)

Övriga länkar

Mer information

Naturvårdsverket är behörig myndighet för tillståndsprövning för gränsöverskridande avfallstransporter i Sverige och stöder verksamhetsutövare som exporterar eller importerar avfall. Naturvårdsverket ger också vägledning till andra myndigheter om regelverket och processen kring detta.

Det är bra att vara ute i god tid när man ska exportera eller importera avfall. Du behöver ta fram dokument, så kallad anmälan, som ska godkännas av myndigheter i avsändar- och mottagarländer och eventuellt även i transitlandet. I vissa fall behöver inte en anmälan tas fram, mer information om detta finns under ”anmälan eller informationsplikt”.

Processen kan ta 2-3 månader. I Sverige är Naturvårdsverket behörig myndighet.

Naturvårdsverket handlägger anmälningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi kan inte prioritera bland anmälningarna. Vår handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett.

Ju färre kompletteringar vi behöver be om, desto snabbare kan vi besluta om din anmälan.

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Var du kan överklaga de utländska besluten framgår av respektive lands beslut.

Information om EUs medlemsländer finns här: Landsfakta (europa.eu)

Lista över OECD-länder finns här: https://www.oecd.org/about/document/ratification-oecd-convention.htm

Baselkonventionen

Totalt har cirka 180 FN-länder godkänt Baselkonventionen på något vis. USA är inte medlem i Baselkonventionen, men har en rad andra avtal som tillåter frakt av farligt avfall till medlemsländer. Bland övriga som inte skrivit under konventionen finns Liberia, Angola, Etiopien och Burma (2015-02-16).

Baselkonventionens webbplats visar aktuell status

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Naturvårdsverket har också en leverantör som behandlar dina personuppgifter för Naturvårdsverkets räkning i ärendehanteringssystem och genom anmälan som görs via Nordic TFS.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att kunna uppfylla myndighetens rättsliga förpliktelse enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall och avfallsförordningen (2011:927). Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är för att administrera anmälan om gränsöverskridande avfallstransporter enligt dessa bestämmelser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer.

Dina personuppgifter kommer att återfinnas i allmänna handlingar hos Naturvårdsverket. Dessa allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med
arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om
tillämpning av dessa föreskrifter. Observera att allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och att Naturvårdsverket vid en begäran kommer att behöva lämna ut allmänna handlingar om dessa inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att av Naturvårdverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen.

Om du är missnöjd med hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter och anser att behandlingen strider mot EU:s dataskyddsförordning kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten genom att till exempel besöka deras hemsida, www.imy.se.

Om du har frågor eller synpunkter om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta:
registrator@naturvardsverket.se eller
dataskyddsombud@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 10 00

 

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket.

E-post: inutavfall@naturvardsverket.se

Postadress – OBS ej rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Import/export av avfall
Återvinningsenheten
BOX 690
831 27 Östersund

Postadress – rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Box 690
831 27 Östersund