Kunskap om minskande alfågelpopulationer

Forskningsprojekt som ska förbättra kunskapen om vad som påverkar fågelbeståndet samt föreslå förvaltningsåtgärder som kan stoppa eller vända den negativa utvecklingen.

Europas bestånd av alfågel minskar snabbt. Projektet ska förbättra kunskapen om vad som påverkar fågelbeståndet samt föreslå förvaltningsåtgärder som kan stoppa eller vända den negativa utvecklingen.

Syftet är att öka kunskapen om de naturliga och antropogena processer som påverkar Europas sårbara och snabbt minskande bestånd av alfågel. Syftet är också att föreslå realistiska förvaltningsåtgärder som kan stoppa eller vända den negativa beståndsutvecklingen.

De europeiska alfåglarna häckar i låga tätheter över stora tundraområden i Skandinavien och arktiska Ryssland. Övervintringen däremot sker i höga tätheter på ett fåtal musselrika utsjöbankar i Östersjön och längs kusten. Arten påverkas därmed av såväl globala som lokala miljöfaktorer i två mycket olika ekosystem. Projektet kommer att samla in demografiska data som behövs för att analysera den relativa betydelsen av olika miljövariabler.

Forskarna undersöker också hur vårt nyttjande av havsområden nära Hoburgs bank, Norra och Södra Midsjöbanken och Salvorev kan modifieras för att minska negativ påverkan på alfågelbeståndet av bland annat fartygstrafik och fiske.

Projektet är en fortsättning på det som finansierats med medel från Viltvårdsfonden under 2013 och 2014. Det bygger även vidare på resultat från tidigare projekt om änder, oljeutsläpp och effekter av bifångst vid kommersiellt fiske. Projektet bidrar till implementeringen av en AEWA – International Flyway Management Plan – för alfågel, samt med information till miljöövervakningsprogrammet för kustfåglar och till havsplaneringsprocessen i centrala Östersjön.

Fullständig titel

Alfågelns populationsdynamik.

Finansiering

Satsningen finansieras ur Viltvårdsfonden (Diarienummer 802-0048-14). Sammanlagt 750 000 kronor i anslag.

Pågår

2015–2017

Mer information

Kontaktpersoner

Kjell Larsson, Linnéuniversitetet, Kalmar
kjell.larsson@lnu.se

Forskningssekreterare Anders Lundvall
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Forskningskommunikatör Elin Viksten
elin.viksten@naturvardsverket.se