Gäss och svanars påverkan på våtmarkers ekosystem

Projektet ska belysa hypotesen att gäss och svanar kan ha en viktig roll i förändringen av våtmarkernas ekosystem.

Gäss och svanar har ökat dramatiskt i norra Europa och det finns en oro för vilka konsekvenser det får på ekosystemen. Samtidigt genomgår många våtmarker stora förändringar på grund av brunifiering, övergödning och ändrad markanvändning. Det är förändringar som oroar eftersom våtmarker hör till de mest artrika habitat vi har. Det är oklart om gäss och svanar orsakar förändringar som har med exempelvis övergödning att göra, eller om de främst gynnas av dem. Projektet ska belysa hypotesen att gäss och svanar kan ha en viktig roll i förändringen av våtmarkernas ekosystem.

Fullständig titel

Effekten av stora herbivora andfåglar i akvatiska ekosystem.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 4 810 000 kronor i anslag för 2021–2023.

Pågår

2021–2023

Projektansvarig

Gunnar Gunnarsson, Högskolan i Kristianstad, gunnar.gunnarsson@hkr.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se