Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

På den här sidan ger Naturvårdsverket stöd kring förberedelser inför gränsöverskridande avfallstransporter och information om hur processen går till. Här finns också fakta om och länkar till de regler och lagar som gäller inom området.

Avfall kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. Därför är det viktigt att avfallstransporter genomförs på ett säkert sätt. Hur transporterna får genomföras beror på var avfallet ska skickas, vad det är för typ av avfall och hur det ska omhändertas. Naturvårdverkets stöd syftar till att främja säkra och korrekt genomförda avfallstransporter. 

Den här sidan vänder sig till

Den här sidan vänder sig till dig som ska exportera eller importera avfall, samt till myndigheter så som kommuner, länsstyrelser, Tullverket och Åklagarmyndigheter.

Bra att veta

Det pågår arbete med att uppdatera EG-förordning (1013/2006), vilken reglerar gränsöverskridande avfallstransporter. 

§

Lagstiftning

Gränsöverskridande transporter av avfall regleras av en EG-förordning (1013/2006) som baseras på Baselkonventionen och OECD-avtalet om avfallstransporter. EU:s förordningar gäller direkt och oavkortat i alla medlemsländer. 

Förordning 1013/2006 om transport av avfall (konsoliderad version t o m december 2020) 

Export till länder som inte är med i EU, EFTA eller OECD regleras av EG-förordning 1418/2007. Avfallets Basel- eller OECD-kod bestämmer om avfallet omfattas av förbud, anmälan, informationsplikt och särskilda regler i importlandet.

Förordning 1418/2007 om export av bilaga III och bilaga III a avfall för återvinning till icke-OECD länder (konsoliderad version till och med juni 2014)

Uppdatering av Förordning 1418/2007 om export av bilaga III och bilaga III a avfall för återvinning till icke-OECD (Förordning (EU) 2021/1840)

I förordningen 2016/1245 finns jämförelsetabell för tullkoder och avfallskoder vid gränsöverskridande avfallstransporter:

Förordning 2016/1245 om fastställandet av en preliminär jämförelsetabell för koderna i den kombinerade nomenklatur som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 och koderna för avfall som förtecknas i bilagorna III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

Svensk avfallsförordning

Sverige har en avfallsförordning (SFS 2020:614). EG-förordningen om transport av avfall gäller oavkortat i den svenska lagstiftningen, men den svenska förordningen kompletterar reglerna.

I den svenska avfallsförordningen slås bland annat fast att Naturvårdsverket är den behöriga myndigheten för transporter över Sveriges gränser, det vill säga att vi godkänner eller invänder mot (nekar till) transporter in och ut ur Sverige.

Här finns också regler om när begagnad elutrustning kan antas vara avfall.

Avfallsförordning (2020:614) 

Konventioner 

Övrig EU-lagstiftning

Övrig svensk lagstiftning

Anmälan eller informationsplikt

En transport av avfall från Sverige kan behöva anmälas till Naturvårdsverket och godkännas innan det får skickas iväg. Om anmälan behövs eller inte beror på vad det är för typ av avfall, var avfallet ska skicka och hur avfallet ska omhändertas.

Så gör du en anmälan

På sidan finns information om hur anmälningsförfarandet går till, vem som kan agera anmälare och vad som händer efter det att en anmälan har blivit godkänd. 

Informationsplikt

Vanligtvis krävs en anmälan och godkännande vid gränsöverskridande transporter av avfall. Transport av icke-farligt avfall, så kallat grönlistat eller informationspliktigt avfall, som ska återvinnas utgör ett undantag från denna regel.

Förhandsgodkända anläggningar för återvinning

Naturvårdsverket kan lämna förhandsgodkännande för återvinningsanläggningar i Sverige. Detta innebär att en anläggning kan ta emot avfall från en och samma anmälare i upp till tre år.

Olagliga transporter av avfall över gränserna

Transporter av avfall som inte sker enligt gällande regelverk betraktas som illegala. Den verksamhetsutövare eller anmälare som genomför en olaglig transport av avfall riskerar att straffas i Sverige och andra länder. Böter och fängelse är möjliga påföljder och straffet kan även innebära förbud mot att genomföra transporter i framtiden.

Transport av begagnade varor mellan länder

Reglerna för transporter av avfall och begagnade produkter skiljer sig åt. Begagnade varor och produkter måste fungera, annars räknas de generellt som avfall.

Transport av flygaska till Norge

Från och med 1 oktober 2021 kommer Naturvårdsverket, i fråga om viss  behandling av flygaska som hittills godtagits som återvinning (R5), istället att bedöma denna behandling som bortskaffande vid gränsöverskridande avfallstransport ut från Sverige.

Nya regler för gränsöverskridande avfallstransporter av plastavfall

Inom Baselkonventionen har beslut tagits gällande ökad kontroll av plastavfall. Som en följd av detta gäller nya regler för transporter från och med januari 2021. 

Gränsöverskridande avfallstransporter och coronaviruset

Naturvårdsverket introducerar tillfälliga och ändrade rutiner för att säkerställa effektiv och praktisk hantering kring gränsöverskridande avfallstransporter. Vi samarbetar med andra länders myndigheter för att uppnå bästa möjliga praxis. 

E-tjänster

Här hittar du våra e-tjänster kopplat gränsöverskridande transporter.

Vägledningar, tips, länkar och informationsmaterial

Mer information