Bensen i gaturum (årsmedelvärden)

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎april‎ ‎2023

Införandet av katalysatorer och lägre bensenhalt i bensinen har tillsammans med andra åtgärder lett till att halterna av bensen minskat kraftigt och numera är låga.

   Generellt låga halter

   Utsläppen av bensen har minskat kraftigt, beroende på att bensenhalten i bensin har minskats, katalysatorer införts och olika åtgärder för att minska avdunstningsförluster från bilar och bensindistribution genomförts.

   Därmed har också luftkvaliteten förbättrats avsevärt. I de tätorter där bensen övervakas kontinuerligt under året uppmättes inga halter högre än miljökvalitetsnormen (MKN) under 2021.

   Inte heller miljökvalitetsmålets precisering eller den nedre utvärderingströskeln överskreds i någon av de tätorter som redovisat data för 2021.

   Bensen är cancerframkallande

   Bensen är ett cancerframkallande ämne som främst orsakar leukemi.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket