Ämnesområde

Textil

Kläder på galgar

Samlad information som stöd för dig som följer arbetet med utvecklingen mot en mer hållbar hantering av textil i alla led av värdekedjan – från produktion och konsumtion till insamling och avfallshantering.

Textilproduktionen kräver stora mängder resurser som inte syns i den slutliga produkten. Utöver råvarumaterial så används också resurser i form av energi, kemikalier och vatten för att framställa både fiber, garn, tyg och den textila produkten. Resursanvändningen och produktionens utsläpp till vatten, mark och luft har stor påverkan på miljö och klimat i både produktionslandet och globalt.   

Produktionsmetoden, dvs hur textilen är producerad, avgör den totala miljöpåverkan mer än vad fiber- eller materialvalet gör. Det är större skillnad i klimatpåverkan mellan olika tillverkare av samma fibrer än mellan olika typer av textilfibrer. 80 procent av våra textiliers totala klimatpåverkan uppstår i produktionsfasen.  

Den viktigaste åtgärden för att minska miljöpåverkan från textilkonsumtionen är att förlänga livslängden på de textilprodukter som redan är tillverkade. Genom att fördubbla livslängden på ett plagg minskar en klimatpåverkan och vattenanvändningen med nästan 50 procent.  

Fakta och statistik

Textil och modeindustrin är en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan, från produktion och konsumtion till avfallshantering. Här hittar du fakta och information om varför textilier tillhör klimat- och miljöfrågorna.

Därför är textil en miljöfråga

Dagens textilproduktion kräver resurser av råvaror, vatten, kemikalier och energi och den orsakar utsläpp till luft, mark och vatten. Över hela världen ökar behovet av textilt råvarumaterial vilket ökar risken för framtida materialbrist samtidigt som miljöutmaningarna från textilbranschen ökar.

Läs mer
Vatten i tunna.

Så påverkar konsumtionen i Sverige

Idag orsakar den svenska textilkonsumtionen utsläpp av växthusgaser på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter, varje år. Det motsvarar utsläpp från 850 000 varv runt jorden med bil.

Läs mer
Jackor på klädhängare.

Varför är dagens textilkonsumtion inte hållbar? Spelar det nån roll hur mycket och vad jag som konsument köper? Hur kan jag göra min garderob mer textilsmart? Det finns många frågor om hållbara textilier och kläder. Här finns svar på över 20 vanliga frågor.

Frågor och svar till konsumenter om mer hållbar textilkonsumtion (pdf)

+4 kg▴
ökning per person år 2000-2021

Textilkonsumtion – kilo per person i Sverige

Sveriges textilkonsumtion har negativ påverkan på klimat och miljö både globalt och lokalt i produktionsländerna. Nettoinflödet av nya textilier per person till Sverige har ökat med nästan 40 procent mellan åren 2000 och 2021.

Statistik om textilkonsumtion i Sverige

Hållbar textilkonsumtion

Den största miljöpåverkan uppkommer vid produktionen av nya produkter. Det innebär att produkter som kan användas länge behöver ersätta dagens slit-och-släng-kultur. Alla aktörer i den textila värdekedjan behöver bidra för att göra det enklare för konsumenter att göra mer hållbara val som minskar påverkan på miljö och klimat.  

  Konsumentundersökning

  Konsumentundersökningarna visar att konsumenter har en positiv attityd till mer hållbar textilkonsumtion och att de bedömer hållbarhet som viktigare än modeaspekter. Men vid köptillfället tar faktorer som pris, utseende och passform över.

  Cirkulär textilproduktion

  I en cirkulär ekonomi designas textilier för att produceras med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan, för att användas länge och repareras vid behov. Produkterna behöver dessutom vara utformade så att de kan återvinnas. Det måste vara enkelt att plocka isär produkterna för återvinning av material till nya produkter (remake) eller, i andra hand, till nya fibrer istället för råvarumaterial. 

  Dialogmöten om hållbar textil

  Ta del av kommande och tidigare möten om en hållbar textil värdekedja. Tidigare möten har bland annat tagit upp farliga kemikalier, textiliers livslängder och aktuella initiativ på EU-nivå.

  Läs mer
  Personer som lägger sina händer på varandras händer i en cirkel

  Vägledning och stöd

  Naturvårdsverket är en drivande och samordnande kraft i arbetet mot en mer hållbar textil värdekedja i en cirkulär ekonomi. Det övergripande syftet är att verka för att uppnå generationsmålet liksom de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen.  

  Naturvårdsverket ansvarar också för att ta fram och uppdatera statistik om hanteringen i den textila värdekedjan såsom klimat-, konsumtions- och avfallsdata. Statistiken används för att följa utvecklingen inom textilområdet som påverkar miljö och klimat. Myndigheten vägleder också kring textilproduktion, konsumtion och avfallshantering.  

  Dessutom bistår Naturvårdsverket med sakkunskap och underlag inom textilområdet till regeringen och kan vid behov föreslå åtgärder för att utveckla miljöarbetet inom textilområdet.  

  Läs mer om nuvarande och tidigare regeringsuppdrag: 

  Redovisa i vilken omfattning textildialogerna (2017-2021) bidrar till att öka återbruk och återvinning av textilier (myndighetens regleringsbrev 2021 på regeringen.se) 

  Information om hållbar konsumtion av textil (2018-2020)

  Hållbar hantering av textil och textilavfall (2014-2016) 

  Myndigheten bidrar även med sakkunskap och statistik som deltagare i en rad forskningsprojekt och andra aktörers initiativ: Exempel på aktuella initiativ: 

  Textile & Fashion 2030, en nationell plattform för textil 

  MISTRA Sports and Outdoor, forskningsprogram 

  Siptex, Innovationsplattform för automatiserad textilsortering 

  Myndigheten har också förmedlat ett bidrag om 3 miljoner kronor till projektet Re:textile III för att bidra till mer hållbara affärsmodeller i textil- och modebranschen samt ett ytterligare bidrag för utvecklingen av verktyget the Circular Business Toolkit vilket kommer tas i bruk 2021. Se mer under ”Hållbara och nya affärsmodeller i textil- och modebranschen”.