Dagens textila flöden – en global miljöutmaning

Idag är textil- och modeindustrin en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. Det vill säga från råvarumaterial, genom produktion och konsumtion, till avfallshantering.

Det ökade globala behovet av textilt råvarumaterial medför många miljöutmaningar och dessutom risk för en bristande framtida råvaruförsörjning.

Att de textila flödena är globala kan illustreras genom att bomull till exempel kan odlas i Egypten, med konstgödsel som framställs i USA, för att därefter transporteras till Bangladesh för att spinnas till tråd. Tråden vävs till tyg i Portugal medan tyget färgas i Indien, för att slutligen sys till ett par jeans i Italien.

Mest utsläpp i produktionsledet

Störst negativ miljö- och klimatpåverkan uppstår i samband med produktionens alla delsteg eftersom produktionen kräver råvaror, vatten, energi och kemikalier och orsakar utsläpp till luft, mark och vatten. När en textilprodukt konsumeras i Sverige beräknas 80 procent av produktens totala klimatutsläpp uppstå i produktionsledet.

Att producera ett kilo ny textil medför

  • Växthusgasutsläpp på mellan 10 och 40 kg koldioxidekvivalenter beroende på energislag och fiber eller material.
  • Mellan 7 000 och 29 000 liter vatten beroende på fiber och produktionsmetod. Detta är ett problem då textiltillverkningen till stor del sker i länder där det redan råder vattenbrist.
  • Mellan 1,5 och 6,9 kg kemikalier beroende på fiberslag och produktionsmetod.

Produktionen förorenar både vatten och mark 

Dagens textilproduktion skapar stora problem i flera textilproducerande regioner. Stora mängder förorenat vatten släpps ut från produktionen eftersom anläggningarna ofta saknar fungerande vattenrening eller brister i att hantera kemikalier. Utsläppen bidrar till övergödning och toxiska effekter i vatten och mark. Det finns exempel på områden i Kina och Indien där grundvattnet har blivit förorenat av färg- och beredningskemikalier. Färskvatten har därmed blivit en bristvara på grund av textilindustrin i vissa regioner.

Låglöneländer drabbas värst

Över 80 procent av de kläder och den hemtextil som säljs i Sverige produceras i länder utanför Sverige och EU:s gränser. Produktionen sker ofta i låglöneländer, där en stor del av tekniken är ålderdomlig och miljölagstiftning och tillsyn kan vara bristfällig. Energiförsörjningen kommer ofta från fossila källor, exempelvis från kol, och utsläppen påverkar klimatet globalt. 

Kemikalier används i alla led av textiltillverkningen: vid odling, färgning och beredning av textilier och kan orsaka utsläpp av kemikalier till luft och vatten som påverkar både klimatet globalt och miljö och hälsa i produktionsländerna. I vissa fall kan farliga kemikalier finnas kvar i slutprodukten som når konsumenter i Sverige, till exempel i form av färgämnen.

Återvinning är inte lösningen

Återvinning av textil är fortfarande i sin linda men metodutvecklingen är igång och en del verksamheter har redan kommit igång. Men all textilproduktion kräver resurser i form av vatten, kemikalier och energi. Det gör att återvinning av fibrer inte är lösningen för att minska den negativa klimat- och miljöpåverkan inom den textila värdekedjan.

Återvinningsprocessen från fiber till ny fiber kräver nämligen också energi och kemikalier som kan påverka miljö och klimat negativt. Återvunnen fiber som grundmaterial till en ny textilprodukt kräver, precis som nytt råmaterial, flera olika produktionssteg till ny och färdig produkt. Att använda återvunnen fiber i en ny produkt minskar endast den totala klimatpåverkan med mellan 5 och 10 procent jämfört med att använda jungfrulig fiber.

Så påverkar konsumtionen i Sverige

Idag orsakar den svenska textilkonsumtionen utsläpp på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar utsläpp från 850 000 varv runt jorden med bil.

Läs mer

Varför är dagens textilkonsumtion inte hållbar? Spelar det nån roll hur mycket och vad jag som konsument köper? Hur kan jag göra min garderob mer textilsmart? Det finns många frågor om hållbara textilier och kläder. Här finns svar på över 20 vanliga frågor.

Frågor och svar till konsumenter om mer hållbar textilkonsumtion (pdf)