Dialog för en hållbar textil värdekedja

Granskad: ‎den ‎30‎ ‎november‎ ‎2023

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen driver tillsammans dialogmöten för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier.

Syftet med Textildialogen är att minska miljö- och hälsopåverkan i hela den textila värdekedjan från produktionen och konsumtionen till avfallshanteringen och bidra till resurseffektiva och giftfria kretslopp. Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – med fokus på miljö och kemikalier.

Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen sker i samarbete med en bred uppslutning av aktörer inom textilområdet såsom branschorganisationer, innovations- och utbildningsaktörer, forskare, frivilligorganisationer samt andrahandsaktörer, kommunföreträdare, departement och myndigheter.

På dialogmötena diskuterar deltagare metoder som minskar miljöpåverkan och kemikalieanvändning, verktyg, innovativa lösningar, medel att söka för utvecklingsarbete och pågående forskning. Det finns också möjlighet till erfarenhetsutbyte, nätverkande och inspiration till innovativa lösningar.

Informationsmejl om textildialogen

Om du önskar informationsmejl om textildialogen via e-post skicka ett mejl till: textildialog@naturvardsverket.se

Nästa dialogmöte

Dokumentation

Varje textildialogmöte fokuserar på ett viktigt tema i den textila värdekedjan. Ta del av dokumentationen från tidigare dialogmöten här.

Mycket händer! 2022 antog den europeiska kommissionen en strategi för hållbara och cirkulära textilier och under 2023 publiceras flera nya EU-initiativ med beröring på den textila värdekedjan. Den 5 juli 2023 publicerades förslag till införande av ett europeiskt producentansvar för textil. UNEP har publicerat en global handlingsplan för den textila värdekedjan och en "fashion communication playbook". I Sverige har Klimat- och näringslivsdepartementet sänt ut en promemoria för cirkulär hantering av textil och textilavfall på remiss. Under det här webbaserade mötet drar vi i trådarna för att få bättre koll på vad som händer - för den textila värdekedjan är ett område i förändring!

Syfte och mål med mötet

 • Att få uppdaterad information och ökad insikt i vad som händer kopplat till ny och kommande lagstiftning på EU nivå och nationellt samt ökad förståelse för de olika processerna, tidplaner och möjligheten att ge inspel
 • Att identifiera hinder, möjligheter, kunskapsluckor eller målkonflikter (i den egna organisationen) kopplat till exempelvis. kommande regler om digitala produktpass, producentansvar och nationell insamling av textilavfall
 • Att inspirera genom exempel på olika lösningar

Ur programmet

Video

I mars 2022 publicerade EU kommissionens strategi för hållbara och cirkulära textilier med syftet att skapa en vision och en sammanhållen ram för textilsektorns omställning. Den textila värdekedjans utmaningar och möjligheter kräver systemomfattande lösningar i linje med den europeiska gröna givens ambition om att främja hållbar tillväxt. Detta för att ta itu med de klimat- och miljörelaterade utmaningar som är vår generations viktigaste uppgift att lösa. Men, vad är det egentligen som händer? Just det undersöker vi i 2022 års Dialog för en hållbar textil värdekedja!

Syfte och mål med mötet var att:

 • få uppdaterad information om vad som händer kopplat till Textilstrategin och därmed ökad förståelse för de olika processerna som är på gång, tidplan och ta del av eventuella möjligheter att få ge inspel.
 • identifiera utmaningar och möjligheter, kunskapsluckor eller målkonflikter på alla nivåer kopplat till pågående EU Initiativ.
 • identifiera hur Textildialogen kan stötta olika aktörer i arbetet med Textilstrategin.

Ur programmet:

Video

Den 2 december bjöd Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen in till ett Textildialogmöte på temat: Textil – om livslängd och livet därefter.

I Sveriges Handlingsplan för omställning av Sverige till en cirkulär ekonomi, tydliggörs att det krävs en omställning av samhället för att vi ska kunna nå våra miljö- och klimatmål, trygga vår välfärd och näringslivets konkurrenskraft, samt uppnå de globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030. Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.

På EU-nivå råder slutspurt för en rad textilorienterade initiativ inom ramen för den gröna given och Strategin för en cirkulär ekonomi där textil är ett av sju utpekade områden. Och från och med 1 januari 2025 ska alla medlemsstater sortera ut textilavfall separat från annat avfall. Mycket är på gång inom cirkulär ekonomi kopplat till textil och det kommer att beröra oss alla. Den stora utmaningen är att minska miljö- och hälsopåverkan i den textila värdekedjan från produktion och konsumtion till avfallshantering och skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Men hur gör vi? Hur planerar och designar vi produkter för en mer aktiv livslängd? Hur upprätthåller och förlänger vi livslängden på produkterna? Och hur säkerställer vi att det finns ett liv efter detta för våra avlagda och uttjänta textilier?

Frågorna diskuterades under webbinariet – utifrån olika perspektiv, utmaningar och möjligheter – med fokus på medveten design för aktiv livslängd och värdigt åldrande.

Presentationer

Video

Den 22 september bjöd Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen in till årets andra digitala Textildialogmötet 2021 på temat: Textil - Pågående EU Initiativ.

I Cirkulär ekonomi - Handlingsplanen för omställning av Sverige ger regeringen Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett särskilt utpekat ansvar att under 2021 tillsammans anordna dialogmöten för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier.

Inspel från deltagarna vid föregående möte visade att det fanns ett starkt intresse av att få veta mer om vilka initiativ som EU Kommissionen arbetar med som berör textilområdet. Årets andra dialogmöte utgick därmed från temat Textil - Pågående EU Initiativ.

Bland talarna på Textildialogen den 22 september 2021 fanns Eva Dalenstam (Kommissionen), Björn Spak (Naturvårdsverket), Urban Boije af Gennäs (KemI), Emy Gustavsson (Konsumentverket), Cecilia Tall (TEKO), Magnus Nikkarinen (Svensk Handel) och Lina K Wiles (Expertgrupp för normförändringar inom Delegationen för cirkulär ekonomi).

Ur programmet

 • Initiativet för hållbara produkter 
 • Produktpass 
 • Initiativet om produkters och företags miljöprestanda
 • Initiativet Konsumentpolitik – mer konsumentmakt i den gröna omställningen
 • Föreslagna branschspecifika beräkningsregler enligt EU:S Miljöavtryckssystem (PEFCR)
 • EU:s kemikaliestrategi – översikt med textilfokus
 • EU-strategi för hållbara textilier   
 • Branschföreträdare reflekterar över pågående EU Initiativ
 • Delegationen för cirkulär ekonomi – Expertgrupp för normförändringar
 • Vad händer i Sverige?

EU Kemikaliestrategi 22 sep 2021 (pdf)

Utskick före paus (pdf)

Utskick efter paus (pdf)

Textildialogen september 2021 (youtube.se)

Den 5 maj 2021 bjöd Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen in till ett webbinarium arrangerat inom Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier. 

Syftet med dagen var att:

 • informera om det som är på gång på EU nivå, nationellt och vad som händer på respektive myndighet kopplat till textil​
 • informera om resultaten från en ny rapport: Kartläggning av farliga kemiska ämnen i textil ​
 • bidra till att skapa beredskap för att hantera nya ämnen som upptäcks eller klassificeras som farliga​
 • inspirera till handling inom området farliga kemiska ämnen i  textilier​
 • öka förståelse för olika aktörers perspektiv ​
 • få input från deltagarna om hur arbetet med farliga kemikalier sker
Presentationer
Video

Alla presentationer från dialogmötet den 5 maj filmades:

Spellista Textildialog 5 maj (youtube.se)

Bakgrund och syfte med dialogmöten

För att använda våra vatten och textilresurser på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan och minska användningen av skadliga kemikalier behövs samarbete och dialog. Myndigheter, samhälle, konsumenter och näringsliv behöver agera tillsammans för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Gemensamma insatser kan göra det möjligt att komma längre än vad lagstiftningen ensam kan göra.

Det långsiktiga målet med dialogmötena är att minska miljö- och hälsopåverkan i hela den textila värdekedjan, alltså från produktion och konsumtion till avfallshantering samt att bidra till resurseffektiva och giftfria kretslopp.