Cirkulär textilproduktion

I en cirkulär ekonomi designas textilier för att produceras med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och för att kunna användas länge och repareras vid behov. Med tanke på att produkterna kan bli uttjänta måste de dessutom vara utformade så att de kan återvinnas. Det måste därmed vara enkelt att kunna plocka isär produkterna så att de kan återvinnas.

Det är i designstadiet som textilens framtida miljöpåverkan, värde och kvalitet avgörs genom val av produktionsmetoder och material. Olika fibrer och material påverkar miljön på olika sätt men det är mer avgörande hur produktionen utförs än vilken fiber som används.

All produktion av textila material har en negativ miljö- och klimatpåverkan, oavsett om råvaran är natur-, syntetiska eller återvunna fibrer. Av en textils totala miljö- och klimatpåverkan sker 80 procent i produktionsledet, eftersom produktionen kräver råvaror, vatten, energi och kemikalier och orsakar utsläpp till luft, mark och vatten.

Textila produkter behöver en lång aktiv livslängd och där kan cirkulära affärsmodeller göra skillnad. Det som sedan blir textilavfall bör i första hand användas till nya produkter, så kallad re:make. I andra hand bör textilavfallet återvinnas till nya fibrer som kan användas som råvarumaterial i tråd och garn, tyg och ny produkt.

I EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi är textil ett av sju viktiga områden att arbeta med. Ambitionen är att EU ska ha en strategi för textilier. I januari 2021 presenterade Europeiska kommissionen en första färdplan mot denna strategi. Ambitionen med den kommande textilstrategin är att den ska bidra till att:

  • stärka konkurrenskraft och innovation inom textilsektorn
  • främja hållbara och cirkulära textilier
  • öka marknaden för återanvändning av textilier
  • ta itu med problem kring så kallad fast fashion
  • skapa incitament för att utveckla nya affärsmodeller.

Ökad transparens och information genom internationellt samarbete är också ett viktigt fokusområde i den kommande strategin. Senast år 2025 ska alla EU-länder samla in textilavfall separat.

Läs färdplanen på Europeiska kommissionens webbplats 

Läs mer om textilavfall

I Sveriges strategi för cirkulär ekonomi pekas textil ut som en av sex prioriterade strömmar att arbeta med i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. I strategin nämns specifikt att det ska vidtas åtgärder för att göra det enklare för hushåll att återbruka och återvinna textilier, bland annat genom att ett producentansvar för textilier införs. Dessutom ska ”framkomliga vägar för att kraftigt öka återbruk och materialåtervinning av textilier prövas där branschen och ideella aktörer involveras”.

Textil finns också med som ett utpekat område i Sveriges handlingsplan för cirkulär ekonomi. I handlingsplanen finns utpekade åtgärder för textil:

  • En utredning om producentansvar för textil
  • Etablera en nationell plattform för textil
  • Genomföra dialogmöten för att främja en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier under 2021.

I handlingsplanen framgår också att Sverige ska arbeta för en ambitiös textilstrategi på EU-nivå samt utforma styrmedel som bidrar till ”nya affärsmodeller i företagen, som innebär att produkter hyrs ut eller leasas, kan bidra till ökade incitament för att produkter delas, designas och tillverkas så att de går att återanvända, reparera eller uppdatera och därmed hyra ut under en längre tid”.

För att stärka omställningen till en cirkulär ekonomi avser regeringen att komplettera miljömålssystemet i Sverige med etappmål eller andra mål för strategins prioriterade strömmar däribland textil.

Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2020:72 (regeringen.se)

Dialogmöten om hållbar textil

Ta del av kommande och tidigare möten om en hållbar textil värdekedja. Tidigare möten har bland annat tagit upp farliga kemikalier, textiliers livslängder och aktuella initiativ på EU-nivå.

Dialog för en hållbar textil värdekedja