Sektorslagstiftning för luftutsläpp

Krav som gäller inom hela EU för hur stora utsläppen av luftföroreningar får vara i olika sektorer.

De krav som gäller för hur stora utsläppen av en luftförorening får vara, baseras i de flesta fall på krav som gäller inom hela EU. Listan nedan gör inte anspråk på att vara komplett. Det finns nu utsläppskrav för:

Vägtrafik

Arbetsmaskiner och hjulingar

Bensinångor vid tankning

Sjöfart

Fritidsbåtar, vattenskotrar

Industriutsläpp

Värmepannor, rumsvärmare

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden:

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG (engelsk information på EU-kommissionens webbplats)

Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att direktivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika krav för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Produktgrupper som är särskilt relevanta för luft är:

Pannor (gas/olja/el) och värmepumpar (för vattenburna centralvärmesystem), förordning 813/2013

Fastbränslepannor (fasta bränslen, indirekt rumsuppvärmning), förordning 2015/1189

Rumsvärmare (el/gas/olja), förordning 2015/1188, och rumsvärmare (fasta bränslen, direkt rumsuppvärmning), förordning 2015/1185

Mer om ekodesigndirektivet på Energimyndighetens webbplats

Boverkets byggregler (BBR) ställer även krav på utsläpp till luft från fastbränslepannor, vissa typer av rumsvärmare samt oljepannor:

Information om förbränning och förbränningsgaser på Boverkets webbplats