Sveriges åtagande enligt Göteborgsprotokollet

I Göteborgsprotokollet har Sverige åtagit sig att minska utsläppen av luftföroreningar till år 2020. Det senaste scenariot visar att Sverige klarar detta med undantag för utsläpp av kväveoxider och ammoniak.

Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av luftföroreningar fram till år 2020. Åtagandena är gjorda under luftvårdskonventionens Göteborgsprotokoll.

De luftföroreningar som regleras i Göteborgsprotokollet är

  • svaveldioxid (SO2)
  • kväveoxider (NOx)
  • flyktiga organiska ämnen exklusive metan (NMVOC)
  • ammoniak (NH3)
  • och små partiklar (PM2,5).

För höga utsläpp av kväveoxider och ammoniak

När åtagandena jämförs med det senaste scenariot för Sveriges utsläpp av luftföroreningar, ser Sverige ut att klara alla åtaganden om minskade utsläpp, förutom det för kväveoxider och ammoniak.

I Sveriges nationella luftvårdsprogram redovisas hur Sverige avser genomföra de åtgärder och styrmedel som behövs för att minska utsläppen ytterligare.

Åtaganden enligt Göteborgsprotokollet

Åtagandena har år 2005 som basår, vilket innebär att utsläppsminskningen börjar räknas från detta år.

Luftförorening Utsläpp 2005, kiloton (kt)1 Minskning 2005–2020 (procent)
SO2 36 22
NOx 189 36
NMVOC 204 25
NH3 58 15
PM2,5 31 19

1) Enligt luftsubmission 2021, där jordbrukssektorns utsläpp av NOx och NMVOC är inkluderade.

Jämförelse mellan Göteborgsprotokollet och scenariot för framtida utsläpp

I tabellen nedan jämförs utsläppsåtagandet enligt Göteborgsprotokollet med det senaste scenariot för framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige år 2020.

Luftförorening Åtagande, kiloton (kt) Scenario 2020 (kt)2 Beting (kt)
SO2 28 16 -
NOx 121 122 1
NMVOC 153 132 -
NH3 49 53 4
PM2,5 25 17 -

2) Enligt luftscenario 2021, där jordbrukssektorns utsläpp av NOx och NMVOC är inkluderade.

Scenario för utsläpp av luftföroreningar (xls 128 kB)

Sveriges utsläpp regleras även av EU:s takdirektiv

Förutom i Göteborgsprotokollet, regleras storleken på Sveriges utsläpp av luftföroreningar i EU:s takdirektiv (gäller åren 2020 respektive 2030).

Skillnaden mellan Göteborgsprotokollet och takdirektivet är att jordbrukssektorns utsläpp av NOx och NMVOC räknas med i Göteborgsprotokollets åtaganden, men inte i takdirektivet.

EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar