Nationellt luftvårdsprogram

Det nationella luftvårdsprogrammet redovisar hur Sverige avser genomföra åtgärder och styrmedel för att klara kraven på nationella utsläppsminskningar.

Regeringen beslutade den 28 mars 2019 om ett svenskt luftvårdsprogram. Programmet rapporterades in till EU den 1 april 2019.

Regeringsbeslut om nationellt luftvårdsprogram (pdf 6 MB)

Programmet omfattar de åtgärder som behöver genomföras för att Sverige ska nå utsläppstaken för år 2020 och 2030. Tabellen nedan sammanfattar beslutade åtgärdspaket samt vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna.

Åtgärdspaket Aktuell förorening Sektor som berörs Myndighet ansvarig för genomförande
Förbättrad gödselhantering Ammoniak Jordbruk Jordbruksverket
Förbättrad reningsteknik för förbrännings­anläggningar Kväveoxider Industri
El- och fjärrvärme
Naturvårdsverket
Förbättrad reningsteknik och energi­effektivisering inom massa- och pappersindustri Kväveoxider Industri Naturvårdsverket
Åtgärder för att nå klimatmålet inom inrikes transporter, 2030 Kväveoxider Transporter Energimyndigheten
Trafikverket
Transportstyrelsen
Utfasning av äldre dieselfordon Kväveoxider Transporter Ingen utsedd ännu

Samtliga åtgärder för att minska utsläppen av ammoniak handlar om gödselhantering inom jordbruket då denna är den enskilt dominerande källan till ammoniakutsläpp i Sverige.

För att klara utsläppsminskningarna av kväveoxider kommer det krävas åtgärder inom inrikes transporter, industri och el- och fjärrvärmesektorn. Här förutsätts bland annat att en integrerad luft- och klimatpolitik bidrar till minskade utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar.

Luftvårdsprogrammet är baserat på Naturvårdsverkets förslag som redovisades till regeringen den 1 februari 2019, se under rubriken Aktuella underlag och historik nedan.

Kort bakgrund

Samtliga EU:s medlemsländer ska utarbeta, anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att säkerställa att utsläppen av luftföroreningar minskar enligt kraven i det nya takdirektivet.

Programmet ska samtidigt bidra till en bättre luftkvalitet på lokal nivå och minska negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. Luftvårdsprogrammet ska även vara samordnat med den svenska klimat- och energipolitiken.

Arbetet med det nationella luftvårdsprogrammet är en pågående process som succesivt utvecklas och revideras. Nästa revidering av programmet ska vara klar senast år 2023.

EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar

Underlag och historik

Regeringen beslutade om programmet den 28 mars 2019 baserat på det underlag som Naturvårdsverket redovisade.

Regeringsbeslut om nationellt luftvårdsprogram (pdf 6 MB)

Naturvårdsverket följer årligen upp hur utvecklingen för Sveriges utsläppsåtaganden ser ut.

Uppföljning av takdirektivets åtaganden

Naturvårdsverket redovisade sitt slutliga förslag till nationellt luftvårdsprogram till regeringen den 1 februari 2019. Förslaget var uppdelat i tre åtgärdsområden och fyra fokusområden och innehöll 4 bilagor.

Förslag till nationellt luftvårdsprogram (pdf 816 kB) 

Bilaga 1 – Aktuella åtgärder (pdf 802 kB)

Bilaga 2 – Strategisk bedömning av luftvårdsprogrammet (pdf 1 MB)

Bilaga 3 – Samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärdsförslag (pdf 994 kB)

Bilaga 4 – Remissammanställning (pdf 595 kB)

Under hösten 2018 remitterades förslaget till berörda aktörer, allmänheten hade också möjlighet att lämna synpunkter. Se remissversionen nedan.

Remiss Luftvårdsprogrammet – förslag till strategi för renare luft i Sverige (pdf 2 MB)

En ny luftvårdsförordning (2018:740) för genomförande av bestämmelserna i det reviderade takdirektivet trädde i kraft 1 juli 2018. Paragraf 3–8 i förordningen behandlar nationellt luftvårsprogram.

Luftvårdsförordning (2018:740) (Riksdagens webbplats)

I december 2017 redovisade Naturvårdsverket sitt förslag till nationellt genomförande av takdirektivet. En mer detaljerad beskrivning om nationella luftvårdsprogram finns i kapitel 8 i skrivelsen.

Naturvårdsverkets förslag till genomförande av takdirektivet (pdf 577 kB)

Alla EU:s medlemsländer ska enligt takdirektivet (EU:s direktiv om att minska nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, 2016/2284/EU) upprätta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att klara de nationella utsläppstaken.

Utsläppstaken omfattar utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska ämnen (NMVOC), ammoniak (NH3) och små partiklar (PM2,5) och ska nås till år 2020 och 2030.