Ämnesområde

Luft

Luftballong i himlen

Luften i Sverige är bra jämfört med i många andra delar av världen. Men effekter av luftföroreningar finns även här hos oss och det finns fortfarande mycket kvar att göra för en bättre luftmiljö.

En mängd olika aktiviteter i samhället bidrar till att luftföroreningar uppstår. De bildas bland annat vid förbränning eller uppkommer i processutsläpp vid industrier. Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt partiklar från förslitning av bromsar, hjul och vägbana.

Luftföroreningarna påverkar både människors hälsa och miljön. De är kopplade till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. Svenska studier uppskattar att luftföroreningar orsakar cirka 7 600 förtida dödsfall per år i Sverige.

Om luftföroreningar

Statistik

Utsläpp och halter

Hur ren är luften idag och vad ser vi för trender i utsläpp och halter av luftföroreningar genom åren? Hur uppfylls nationella och internationella krav?

Läs mer om luftstatistik
Bropelare

Data och statistik

Mer statistik om luft
  Luft

  Internationellt arbete

  Luftföroreningar respekterar inte landgränser. De luftföroreningar som släpps ut i andra länder har en stor påverkan på hälsan och miljön i Sverige. Och svenska föroreningar påverkar även andra länder.

  Internationellt arbete med luft
  En person går över en bro i Amsterdam

  Vad görs för att förbättra luftkvaliteten?

  För att nå luftrelaterade miljömål samt andra nationella och internationella åtaganden är styrmedel ett viktigt verktyg. Genom att analysera olika styrmedel får vi bättre kunskap om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

  Styrmedel och åtgärder

  Aktuellt

   Luft

   Elda rätt och bidra till en bättre miljö

   Utsläpp från vedeldning beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från eldningen har också en klimatpåverkan. Det här kan vi ändra på genom att elda på rätt sätt.

   Vedeldning
   Youtube video

   Vägledning och stöd