Statistik – utsläpp och halter

Hur ren är luften idag och vad ser vi för trender i utsläpp och halter av luftföroreningar genom åren? Hur uppfylls nationella och internationella krav?

Sveriges utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste decennierna. Trots detta har luftföroreningar fortfarande stor negativ påverkan på människors hälsa och miljön i Sverige. Vi har mycket arbete kvar för att uppnå de miljökvalitetsmål som påverkas av utsläpp av luftföroreningar.

Statistiken hjälper oss begränsa utsläppen

Eftersom luftföroreningar kan orsaka miljöproblem lokalt och regionalt såväl som globalt är det viktigt att begränsa utsläppen.

Statistik om utsläpp och luftkvalitet hjälper oss att hålla reda på de viktigaste problemen och vilka utsläppskällor som är orsakerna.

Statistiken är central för att effektivt kunna åtgärda problemen och säkerställa att vi uppfyller krav på utsläppsbegränsningar och luftkvalitet såväl inom landet som i Europa och omvärlden.

Omfattande rapportering av luftdata

I enlighet med internationella överenskommelser och EU lagstiftning tar Sverige varje år fram, sammanställer och rapporterar data om luftkvaliteten och utsläpp av luftföroreningar.

Data om luftkvalitet finns ibland även tillgänglig i så kallad ”realtid”, det vill säga data för den senaste timmen.

Statistiken omfattar ett stort antal olika luftföroreningar, inklusive kväveoxider, svaveldioxid, partiklar av olika storlek, marknära ozon, ammoniak, flyktiga organiska ämnen, kolmonoxid, organiska miljögifter och polycykliska aromatiska kolväten samt vissa tungmetaller.