Styrmedel och åtgärder

För att nå luftrelaterade miljömål samt andra nationella och internationella åtaganden är styrmedel ett viktigt verktyg. Genom att analysera olika styrmedel får vi bättre kunskap om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

Här finns några exempel på befintliga och genomförda styrmedel som bidrar till lägre utsläpp av luftföroreningar.

Kväveoxidavgift

Sedan kväveoxidavgiften infördes 1992 har utsläppen av kväveoxider (NOX) per producerad energienhet (det specifika utsläppet) inom systemet mer än halverats medan den samlade energiproduktionen inom avgiftssystemet fördubblats. De totala kväveoxidutsläppen från kollektivet har dock endast minskat marginellt. För att minska negativa miljö- och hälsoeffekter behöver också de totala kväveoxidutsläppen i Sverige reduceras. I december 2014 redovisade Naturvårdsverket en utredning på hur kväveoxidavgiften kan ändras för en ökad styreffekt.

Vägledning om kväveoxidavgiften

Informationskampanj Tänd i toppen

Naturvårdsverket har i samarbete med Energimyndigheten tagit fram en broschyr för att beskriva hur man bäst tänder elden i kaminer. Att tända i toppen är bättre både för hälsan och klimatet

Ladda ner broschyren Tänd i toppen (pdf 1 MB)

Svavelkontrollområde (SECA)

Sjöfarten bidrar med stora utsläpp av kväveoxider (NOX), svaveldioxid (SO2) samt partiklar (PM). För att begränsa utsläppen av svaveldioxid kan ett svavelkontrollområde (SECA) inrättas. Detta innebär att det ställs krav på svavelhalten i de bränslen som används. Sverige omfattas av två SECA – havsregionerna Östersjön (sedan 2006) samt Nordsjön & Engelska kanalen (sedan 2007).

Kontrollområden för utsläpp av kväveoxider (NECA) i Östersjön och Nordsjön & Engelska kanalen

Sjöfarten bidrar med stora utsläpp av kväveoxider (NOX), svaveldioxid (SO2) samt partiklar (PM). Gällande kväveoxider införs kväveutsläppsområden (NECA) i Östersjön och Nordsjön & Engelska kanalen 2021 vilket kommer innebära att nya fartyg i framtiden kommer att ha betydligt lägre utsläpp. NECA i Östersjön kommer ge störst positiva effekter för Sverige, både avseende hälsa och miljö.

Svavelskatt

Svavelskatten för el- och värmeproduktion infördes 1991 och avser fasta fossila bränslen, flytande bränslen samt torv. Skatten baseras på bränslenas svavelinnehåll vid förbränning och betalas per kilo svavel vid utsläpp av svaveldioxid (SO2). En reducerad skatt ges om svavelutsläppen begränsas genom avgasrening eller bindning av svavlet.

Reglering av svavelhalt

Den kraftiga, inhemska minskning av svaveldioxidutsläppen (SO2) som skett de senaste decennierna kan i hög grad tillskrivas olika regleringar av svavelhalt i bränsle. 1968 infördes lagen om begränsning av svavelhalt i eldningsolja och sedan dess har kraven skärpts flertalet gånger i olika regleringar.

Miljödifferentierade farledsavgifter

Farledsavgiften tas ut för två olika delar – fartygets bruttodräktighet samt lastat och lossat gods. För inrikes trafik tas den godsbaserade avgiften ut endast för lastat gods. Fartyg med låga utsläpp av kväveoxider (NOX) får en reduktion av avgiften enligt en fastställd skala.

Landsbygdsprogrammet

I landsbygdsprogrammet för 2014–2020 finns ett fokusområde som omfattar investeringsstöd för åtgärder som minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak (NH3). Stödberättigade åtgärder är bland annat investeringar för gödselhantering, teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel, rening av luft från djurstallar och surgörning av stallgödsel.

Vägavgift för vissa tunga fordon

En vägavgift tas ut för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt om minst 12 000 kg om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg. Avgiftens storlek baseras på antalet fordonsaxlar och fordonets miljöklass, och gäller både för svenska och utländska fordon.

Ändrade regler för högsta tillåtna antalet dubb i dubbdäck

Sedan den 1 juli 2013 har gränsen för högsta tillåtna antalet dubb i nytillverkade dubbdäck minskats. Förändringen resulterade i en genomsnittlig minskning av antalet dubb i däcken med cirka 15 procent jämfört med tidigare gällande regler.

Förkortad dubbdäckssäsong

Sedan 2010 har säsongen för användning av dubbdäck förkortats med 14 dagar under våren. Numera råder dubbdäcksförbud under perioden 16 april-30 september såvida det inte är eller befaras bli vinterväglag.

Beslutade och föreslagna åtgärdsprogram

För att miljökvalitetsnormerna samt EU:s gränsvärden för utomhusluft ska hålla sig under det maximalt tillåtna värdet, kan Naturvårdsverket bedöma huruvida berörd länsstyrelse eller kommun behöver upprätta ett åtgärdsprogram.

Beslutade och föreslagna åtgärdsprogram

Sektorslagstiftning

Från EU:s lagstiftning kommer ett flertal krav för olika sektorer.

Sektorslagstiftning för luftutsläpp