Stöd och information

Vedeldning

Vedeldning i en kamin
Granskad: ‎den ‎12‎ ‎december‎ ‎2023

Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. För att minska utsläppen går det antingen att byta uppvärmningsteknik för fastigheten eller att elda på ett sätt som gör att utsläppen blir så små som möjligt.

Utsläppen från vedeldning sker ofta i tätorter i direkt anslutning till boendemiljön. Det gör att även i de fall när de enskilda utsläppen är relativt små, kan exponeringen bli hög.

Här får du råd om hur du kan minska utsläppen genom att elda på rätt sätt. Du kan också läsa om vilka regler och riktlinjer som kommuner kan tillämpa rörande olägenheter i samband med vedeldning.

Den här sidan vänder sig till

Dig som eldar med ved, pellets eller andra bränslen.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel:

Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § Miljöbalken)

Rimlighetsavvägning (2 kap. 7 § Miljöbalken)

Lokala regler i kommunerna

Gå till din kommuns webbplats eller kontakta kommunen för att ta reda på vilka regler som gäller där du bor.

Råd för dig som ska elda

Regler och riktlinjer vid eldning

Du som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel.

Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § Miljöbalken)

Rimlighetsavvägning (2 kap. 7 § Miljöbalken)

Lokala regler i kommunerna

Kommunen ansvarar för den lokala luftkvaliteten. Kommunen eller en kommunal nämnd kan:

  • Påverka förekomsten av vedeldningsutrustningar genom vad som tillåts i bygglovsansökningar (PBL).
  • Ange regler för vedeldning i lokala föreskrifter (40 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Det kan till exempel handla om tillfälliga förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom ett särskilt angivet område, om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i kommunen.
  • Vid behov kan kommunen via sin tillsyn ställa krav på att enskilda fastighetsägare ska vidta åtgärder för att begränsa störningar från vedeldning (miljöbalken 26 kap. 9 §).

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 40 § (riksdagen.se)

Miljöbalk (1998:808) 26 kap. 9 § (riksdagen.se)

Gå till din kommuns webbplats eller kontakta kommunen för att ta reda på vilka regler som gäller där du bor.

Om du störs av rök från eldning

Det händer att utsläpp från eldning stör personer som bor nära fastigheter där eldning sker. Det gäller särskilt i tätbebyggda områden där utsläpp från skorstenar kan sprida sig i området, och föroreningar kan leta sig in i andra hus via ventilationen eller smutsa ner fasader och annat.

Trots att en eldningsutrustning uppfyller de krav som gällde när den installerades, så kan ålder, eldningsteknik eller bränsle innebära att det bildas störande rök. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan.

Om du blir störd av röken från din grannes eldning är det bäst att i första hand prata med grannen om saken. Om problemen fortfarande kvarstår och ni inte kan komma fram till en lösning kan du vända dig till din kommun.

Rök från annan eldning

Förutom rök från vedpannor, kaminer och spisar kan även bastu, badtunnor och bakstugor ge upphov till störande rök. Det kan även gälla annan eldning, till exempel grillning eller eldning av trädgårdsavfall. Förbränning av avfall är däremot generellt förbjudet.

För att veta vad som gäller där du bor, bör du kontakta kommunen för att höra om det finns lokala föreskrifter som begränsar eldning av kvistar och annat trädgårdsavfall.

Kommunens roll

Kommunens miljönämnd kan ställa krav på åtgärder för att begränsa störningar från vedeldningen, enligt miljöbalkens 26:e kapitel. Vad som är en störning är en bedömningsfråga. Störande rök kan finnas vid olika tidpunkter, vilket innebär att ett tillsynsbesök behöver ske vid rätt tidpunkt och rätt vindriktning. Kommunerna är även skyldiga att arbeta för en bra luftkvalitet och många kommuner gör mätningar eller beräkningar för att se om miljökvalitetsnormer uppnås.

Kommunens miljönämnd kan även kontrollera att det bränsle som används är av rätt kvalitet, det vill säga inte avfall, blöt ved eller liknande. Rivningsvirke är ofta behandlat och ses då som avfall, men det är en bedömningsfråga i det enskilda fallet.

Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka. Om det konstateras att rök ger olägenhet kan det i vissa besvärliga fall leda till totalförbud för annat än trivseleldning. Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Praxis från domstolar om småskalig vedeldning (pdf)

Vedeldning

Så påverkas hälsa och miljö

Att elda med förnybara bränslen som ved och pellets är ur klimatsynpunkt bättre än att elda fossila bränslen. Vid förbränning av ved bildas dock en del luftföroreningar som är hälsofarliga för människor att andas in.

Om påverkan på hälsa och miljö
Snötäckt tak med en rykande skorsten mot en blå himmel

Vem gör vad?

Energimyndigheten

Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning.

Boverket

Boverkets byggregler ställer krav på vilka pannor och kaminer som får installeras. De krav som ställs i Boverkets byggregler uppdateras återkommande.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har vägledningsansvar för miljöbalkens hälsoskyddsregler. Myndigheten har vägledning och allmänna råd om olika faktorer som kan påverka inomhusmiljön, som till exempel ventilation och luftkvalitet inomhus samt temperatur inomhus.

Kommuner

Kommunen är tillsynsmyndighet och kan vid behov ställa krav på att enskilda fastighetsägare ska vidta åtgärder för att begränsa störningar från vedeldning (miljöbalken 26 kap. 9 §).

Kommunen kan också ange regler för eldning i lokala föreskrifter om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i kommunen. Det kan till exempel handla om tillfälliga förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom ett särskilt angivet område. Det kan också handla om regler för eldning av trädgårdsavfall.

En kommunal nämnd kan påverka förekomsten av vedeldningsutrustningar genom vad som tillåts i bygglovsansökningar (PBL).

Kommunen har ett ansvar att kontrollera att omgivningsluft uppfyller gällande normer. Om luften har för dålig kvalitet så ska kommunen ta fram ett åtgärdsprogram.

Vägledning om att ta fram åtgärdsprogram

Fastighetsägare

En fastighetsägare ska anmäla till kommunen att eldningsutrustning som ska installeras uppfyller krav i Boverkets byggregler. När eldningsutrustningen är installerad ska fastighetsägaren använda utrustningen på ett sådant sätt att det inte bildas rök som är störande för omgivningen.

Som fastighetsägare är du också skyldig att se till att sotning genomförs. Kommunen beslutar egna föreskrifter om hur ofta sotning ska göras och beslutar även om taxan (priset) för sotningen. Kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller för din anläggning.

Luft & miljö 2023

Det mesta du behöver veta om partiklar i luft

Partiklar finns i all luft vi andas och kan påverka människors hälsa. I den här rapporten har vi samlat kunskap om partiklar, hur de påverkar oss och hur vi väljer rätt åtgärder.

Luft & miljö 2023 – Partiklar
En pojke och en svart katt sitter i ett fönster och tittar ut