Vägledning

Specifik miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Byggnadskranar.

Undersökning

Undersökning enligt 6 kap. miljöbalken är att utreda om en verksamhet eller åtgärd kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av strategiska miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Kort videoföreläsning

I 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken finns regler om undersökning om betydande miljöpåverkan för verksamheter och åtgärder.

För vägledning kring länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26-27 § § miljöbalken se webbsidan Beslut om betydande miljöpåverkan.

Beslut om betydande miljöpåverkan

I maj 2018 sände Naturvårdsverket ett webbinarium om undersökning och beslut om betydande miljöpåverkan. Ta del av en timmes genomgång om detta här:

Webbinarium om undersökning och beslut om betydande miljöpåverkan (Youtube)

När ska undersökning göras?

Nedanstående figur visar när undersökning om betydande miljöpåverkan ska göras. Observera att figuren inte är heltäckande och omfattar inte hela processen för ändring av tillståndspliktiga/anmälningspliktiga verksamheter. 

Öppna frågeschemat (jpg 2 MB)

Vad innebär undersökning?

Undersökningen innebär enligt 6 kap. 24-25 §§ miljöbalken att verksamhetsutövaren

  • tar fram ett samrådsunderlag som lämnas till samrådsparterna i god tid inför samrådet,
  • samråder med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda (undersökningssamråd), och
  • upprättar samrådsredogörelse som lämnas till länsstyrelsen.

Vägledning om ovanstående tre delar följer nedan:

Ändring av verksamhet eller åtgärd

En ändring av en verksamhet eller åtgärd kan, men behöver inte, innebära betydande miljöpåverkan. För att avgöra om en undersökning och en specifik miljöbedömning ska göras behöver man beakta ett antal förutsättningar som beskrivs nedan.

Mer information